Online  62  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 7078
รอหน่อยสิศศิวิมล  [2/12/2563]
ลงตารางสอนด้วยค่ะ  [30/11/2563]
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31217 นายพลสีห์ กมลทิพย์วงศ์
2 31330 นายสุวพิชญ์ คำดี
3 31431 นายเกรียงศักดิ์ พรมวิหาร
4 31445 นายอนันต์ พงชุบ
5 31505 นายจักรกฤษ สำราญวงศ์
6 31509 นายชูเกียรติ สมรูป
7 31510 นายณัฐวุฒิ ประสงค์ทรัพย์
8 31532 นายอภิสิทธิ์ พึ่งไทย
9 32995 นายทวีศักดิ์ ชิวปรีชา
10 32997 นายสิทธิโชค เกตุมณี
11 30833 นางสาวศิริพร สติไทย
12 31203 นางสาวลัดดาวัลย์ ผ่องใส
13 31223 นางสาวเขมิสรา พรมฟ้า
14 31224 นางสาวคฑามาศ พุทธศรี
15 31229 นางสาวณัฐธยาน์ ศุภมงคล
16 31238 นางสาวพัชรินญา สุทธิพิบูลย์
17 31275 นางสาวพรนภา อ้นหนู
18 31280 นางสาวโสภิตา ตันทเตมี
19 31346 นางสาวนวพรรษ พิมพ์วงศ์สวย
20 31350 นางสาวพรรณวิสา ศรีชัย
21 31372 นางสาวจินตนา ทองดี
22 31377 นางสาวธนพร ศรีสุริยมาตย์
23 31383 นางสาวปิยมล มณีโชติ
24 31388 นางสาววราภรณ์ อุ่นแก้ว
25 31449 นางสาวกนกกาญจน์ เย็นกลม
26 31450 นางสาวชลธิชา ราตรี
27 31453 นางสาวนรารักษ์ ผ่องใส
28 31456 นางสาวพูนทิพย์ พวงทอง
29 31459 นางสาวรุ่งฤดี ราศรี
30 31462 นางสาวสุฬีฉาย ศิริมาท
31 31485 นางสาวจิราพร โนรี
32 31493 นางสาวพัชยามณ ผุสดี
33 32998 นางสาวจณิตตา วงษ์ท่าเรือ
34 33000 นางสาวหัทยา แพนุ้ย
จำนวนนักเรียน 34 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางนรางกูร สังข์กระแสร์
ครูชำนาญการพิเศษ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูกันหา อินจีน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
สิริการ ประทุมทาน
ชั้น ม.6/1 GPA=3.96
สอบได้ที่ 4

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
เฉลิมชัย ฉิมเม่น : ม.1/7
ธนพร สูรย์ลอย : ม.2/4
เบญจมาศ นิลนก : ม.3/4
ธันวาวดี เพ็ชร์ปันกัน : ม.4/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง