Online  57  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 3345
รอหน่อยสิศศิวิมล  [2/12/2563]
ลงตารางสอนด้วยค่ะ  [30/11/2563]
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31181 นายภาณุพล ซุ่นใช้
2 31219 นายสหรัฐ มีทรัพย์
3 31260 นายปุณกัณฑ์ ปุญสิริ
4 31285 นายจักรภัทร ภัทรสิริวรกุล
5 31287 นายชาย พรสถิตวงศ์
6 31289 นายณรงค์ ชินเจริญทรัพย์
7 32958 นายจิรภัทร สืบโดด
8 32959 นายนฤบดินทร์ คุ้มรักษา
9 32960 นายภัทรพล อนันตสุข
10 33501 นายนิรวิทย์ กลองศุภกาญจน์
11 31234 นางสาวประภาศิริ แตงโสภา
12 31242 นางสาวรสริน รักสาย
13 31244 นางสาวสุจิตรา ชื่นใจ
14 31283 นางสาวอริสา มะลิวัลย์
15 31313 นางสาวเยาวลักษณ์ ไกรสวัสดิ์
16 31319 นางสาวอมลภัทร์ วงศ์รักวาณิชย์
17 31339 นางสาวชลิดา นวมหอม
18 31353 นางสาวภัทราภรณ์ สุทธิบุตร
19 31375 นางสาวโชติรัตน์ จันทร์บูรณ์
20 32528 นางสาวกานต์ธิดา เผือกผ่อง
21 32961 นางสาวกรรณิการ์ ชมเชย
22 32962 นางสาวฐิติมา สุทธิบุตร
23 32963 นางสาวพรรัชดา ตันโชติช่วง
24 32964 นางสาวไพลิน แม้นเดช
25 32966 นางสาวรุ่งอรุณ อาจณรงค์
26 32967 นางสาวศศิมา ยินดี
27 32968 นางสาวสุพิชา อาจปักษา
28 32969 นางสาวอลิชา ชัยวงษ์
29 32970 นางสาวอารีรัตน์ เสือคล้าย
30 32975 นางสาวชุติมา สุวรรณประเสริฐ
จำนวนนักเรียน 30 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ
ครูชำนาญการพิเศษ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูกันหา อินจีน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
อัจจิมา เหลืองประเสริฐ
ชั้น ม.5/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
เฉลิมชัย ฉิมเม่น : ม.1/7
ธนพร สูรย์ลอย : ม.2/4
เบญจมาศ นิลนก : ม.3/4
ธันวาวดี เพ็ชร์ปันกัน : ม.4/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง