Online  51  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 9679
โปรดคุณครูช่วยงดสั่งงาน และกรุณาอย่าสั่งงานนอกเวลา ให้นักเรียนได้อ่านหนังสือบ้าง แค่ทำการบ้านที่คุณครูสั่ง วันต่อวันก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือแล้วโปรดเห็นใจนักเรียนบ้าง  [18/1/2565]
แต่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาลัยในรอบที่ 3 จึงต้องมีการอ่านหนังสืออีกมาก เวลาในตอนนี้ไม่เพียงพออีกทั้งยังมีการบ้านอีกมากมายที่ต้องสะสาง นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ดองงาน แต่เนื่องจากมีภาระงานที่มากเกินไป  [18/1/2565]
เรียนคุณครูทุกท่าน โปรดช่วยกรุณาหยุดสั่งงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องด้วยในตอนนี้ มีนักเรียนหลายคนกำลังเตรียมตัวเข้ามหาลัยนักเรียนหลายๆคนไม่ได้เข้าศึกษาในมหาลัยในรอบแฟ้มผลงาน   [18/1/2565]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31710 นายธนกร เบาโพธิ์
2 31713 นายปฏิเวธ วรภักดี
3 31717 นายภานุวัฒน์ มั่งคั่ง
4 31744 นายกิตติ บรรเทาทุกข์
5 31751 นายนราทิพย์ ครุธศิริ
6 31753 นายปัญญา แก้วดอน
7 31884 นายธนกร ฤทธิ์ไวย
8 31921 นายธนพล สินคง
9 32012 นายอชิร ศรีมงคลชัย
10 33399 นายธนพงศ์ ธรรมประกอบ
11 33400 นายธีรภัทร วงษ์ปัญญา
12 33401 นายนวพล สุขโข
13 33402 นายปัญจพล นาคสุข
14 33403 นายเริญธกาญน์ จุนสี
15 31725 นางสาวธนัชชา กาเพ็ง
16 31730 นางสาวลลิตา บูชาธรรม
17 31731 นางสาววาทิณี มานะอดทน
18 31738 นางสาวเสาวลักษณ์ คงสังข์
19 31767 นางสาวณัฐวรรณ ช่างไม้
20 31777 นางสาวศิรประภา จันทร์ศิริ
21 31805 นางสาวบุญยาพร ศรีมงคลชัย
22 31811 นางสาวพิชญา อยู่ยงค์
23 31816 นางสาวลลนา ยินดี
24 31852 นางสาวรินรดา หกม้า
25 31861 นางสาวสุมัชญา สมัยธรรม
26 31896 นางสาวทานตะวัน รัดกุม
27 32532 นางสาวอาทิติยา กล้าหาญ
28 33404 นางสาวกนกวรรณ ทองสุขใส
29 33406 นางสาวฐิตาภร ไตรพรประเสริฐ
30 33407 นางสาวณัชฎาพร เรืองฤทธิ์
31 33408 นางสาวธนพร ชูศูนย์
32 33409 นางสาวนวพร พรานเจริญ
33 33410 นางสาวพรรวสา ไทยมีสุข
34 33411 นางสาวเพชรรินทร์ เซี่ยงคิ้ว
35 33412 นางสาวแพรวา บุญกอ
36 33413 นางสาวรวิพนธ์ ภักดีวงษ์
37 33414 นางสาววีนัสนันท์ สว่างสุข
38 33415 นางสาวสุจิตรา วงศ์วิลาส
จำนวนนักเรียน 38 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางนิชนันท์ จันหอม
ครูชำนาญการ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูจีระศักดิ์ กลมวง

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
วรัญญา บุตรดี
ชั้น ม.4/1 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน
เกษม ปฐมโอสถ : ม.2/1
ลลิตา เลี้ยงสอน : ม.2/2
ภาณุพงศ์ ดอกพรม : ม.2/6
ธนพร ชูศูนย์ : ม.6/3
เกียรติศักดิ์ สุขอร่าม : ม.6/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง