Online  53  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 9823
หนูไม่อยากเรียนออนไลน์แล้ว แง้ๆๆๆ  [11/6/2564]
ไม่อยากเรียนออนไลน์เเล้ว แง้ๆ  [11/6/2564]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31710 นายธนกร เบาโพธิ์
2 31713 นายปฏิเวธ วรภักดี
3 31717 นายภานุวัฒน์ มั่งคั่ง
4 31744 นายกิตติ บรรเทาทุกข์
5 31751 นายนราทิพย์ ครุธศิริ
6 31753 นายปัญญา แก้วดอน
7 31826 นายคุณานนท์ สรณ์สวัสดิ์
8 31884 นายธนกร ฤทธิ์ไวย
9 31921 นายธนพล สินคง
10 32012 นายอชิร ศรีมงคลชัย
11 33399 นายธนพงศ์ ธรรมประกอบ
12 33400 นายธีรภัทร วงษ์ปัญญา
13 33401 นายนวพล สุขโข
14 33402 นายปัญจพล นาคสุข
15 33403 นายเริญธกาญน์ จุนสี
16 31725 นางสาวธณัชชา กาเพ็ง
17 31730 นางสาวลลิตา บูชาธรรม
18 31731 นางสาววาทิณี มานะอดทน
19 31738 นางสาวเสาวลักษณ์ คงสังข์
20 31767 นางสาวณัฐวรรณ ช่างไม้
21 31777 นางสาวศิรประภา จันทร์ศิริ
22 31805 นางสาวบุญยาพร ศรีมงคลชัย
23 31811 นางสาวพิชญา อยู่ยงค์
24 31816 นางสาวลลนา ยินดี
25 31852 นางสาวรินรดา หกม้า
26 31861 นางสาวสุมัชญา สมัยธรรม
27 31896 นางสาวทานตะวัน รัดกุม
28 32532 นางสาวอาทิติยา กล้าหาญ
29 33404 นางสาวกนกวรรณ ทองสุขใส
30 33406 นางสาวฐิตาภร ไตรพรประเสรฐ
31 33407 นางสาวณัชฎาพร เรืองฤทธิ์
32 33408 นางสาวธนพร ชูศูนย์
33 33409 นางสาวนวพร พรานเจริญ
34 33410 นางสาวพรรวสา ไทยมีสุข
35 33411 นางสาวเพชรรินทร์ เซี่ยงคิ้ว
36 33412 นางสาวแพรวา บุญกอ
37 33413 นางสาวรวิพันธ์ ภักดีวงษ์
38 33414 นางสาววีนัสนันท์ สว่างสุข
39 33415 นางสาวสุจิตรา วงค์วิลาส
จำนวนนักเรียน 39 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
นันท์นภัส สุทธิบุตร
ชั้น ม.4/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง