Online  60  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 2702
หนูไม่อยากเรียนออนไลน์แล้ว แง้ๆๆๆ  [11/6/2564]
ไม่อยากเรียนออนไลน์เเล้ว แง้ๆ  [11/6/2564]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31704 นายกฤษดา นกจันทร์
2 31705 นายกิตติพศ ฉายภาค
3 31707 นายชนาธิป ศรีบริสุทธิ์
4 31711 นายธนทัต พิณศิริ
5 31714 นายปาณัสม์ สุขใส
6 31830 นายธนทรัพย์ ปานนาค
7 31831 นายธนเพชร เกตุแก้ว
8 33008 นายฐิติพงค์ อรภักดี
9 33386 นายอัมรินทร์ ผ่องใส
10 33977 นายธันวเทพ สระทองจันทร์
11 31686 นางสาวณัฏฐณิชา บวรพิพัฒนวงศ์
12 31697 นางสาวสุทธิดา ธรรมจง
13 31703 นางสาวภัสสรา ผกาแก้ว
14 31719 นางสาวกนกพร ฉิมดิษฐ์
15 31722 นางสาวชลธิดา ห้วยหงษ์ทอง
16 31727 นางสาวพลอยชมภู จันทร์ประเสริฐ
17 31728 นางสาวพัชริดา ศักดิ์สิทธิวงศ์
18 31733 นางสาวศศิธร วัฒโน
19 31736 นางสาวสุภาวดี เสนทอง
20 31737 นางสาวสุภาวิดา เกตุแก้ว
21 31741 นางสาวอัจจิมา เหลืองประเสริฐ
22 31742 นางสาวไอรินทร์ สามภูศรี
23 31760 นางสาวขวัญฤทัย วงษ์เอี่ยม
24 31800 นางสาวโชติกาญจน์ ทองซ้าย
25 31845 นางสาวนิชานันท์ เจนสุวรรณ
26 31871 นางสาวกานต์ชุดา โชติบุรัสกร
27 31873 นางสาวจารุวรรณ ใจมั่น
28 31877 นางสาวศุขกัญญา สุวรรณทา
29 31898 นางสาวธนัญญา ธรรมจง
30 33387 นางสาวชมพูนุช โพธิ์ล้อม
31 33388 นางสาวชุติมา คำทุม
32 33389 นางสาวฐิติญา นาคเจริญ
33 33390 นางสาวธัญภรณ์ เซี่ยงเห็น
34 33391 นางสาวธัญวรัตน์ ป้อมสิงห์
35 33392 นางสาวปฏิชญา สินศิริ
36 33393 นางสาวปรวีย์ หลิมปัญญา
37 33394 นางสาวปารีณา สุขศรี
38 33395 นางสาวปิยะนุช นิ่มนวล
39 33396 นางสาววรัตม์สิริ มีแก้ว
40 33397 นางสาวเวสิยา ชำนิกัลป์
41 33398 นางสาวอักษร สวัสดิสูงเนิน
จำนวนนักเรียน 41 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวนิติยา จันทะสี
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ฌานิศา เพียรธัญกรณ์
ชั้น ม.3/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง