Online  56  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 2128
รอหน่อยสิศศิวิมล  [2/12/2563]
ลงตารางสอนด้วยค่ะ  [30/11/2563]
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31747 นายชยพล ภูมิโสภณ
2 31748 นายตุลยวัต เชื้อทอง
3 31757 นายวีรวัฒน์ สิลสมบัติ
4 31789 นายณัฐวุฒิ ขันอานันท์
5 31867 นายธีรวัฒน์ ลังกาแกม
6 33416 นายเนติพงษ์ วงษ์อัยรา
7 33417 นายศุภกร โคเลิศ
8 33418 นายอิฐธนา คล้ำดำ
9 31720 นางสาวกุลวดี ฤทธิ์เทพ
10 31732 นางสาวจีราพร สุขหลอ
11 31734 นางสาวศิริกานดา แสงโสด
12 31735 นางสาวสุพัชชา กรุดสุข
13 31759 นางสาวขนิษฐา เผยกลิ่น
14 31770 นางสาวเปรมกมล จันทร์มา
15 31772 นางสาวพิยดา กาญจนเพ็ชร
16 31776 นางสาววรารัตน์ นิลบุตร
17 31779 นางสาวสิรภัทร อ่อนนาง
18 31781 นางสาวสุภาพร บุญสวัสดิ์
19 31817 นางสาววิมลสิริ จอมทอง
20 31823 นางสาวอลิษา ใบรักษา
21 31842 นางสาวณิรดา ณัทพิชยะ
22 31853 นางสาววริศรา สมรูป
23 31854 นางสาววาสนา ประเสริฐโชคประชา
24 31858 นางสาวสุชาดา อ่องศิริ
25 31862 นางสาวสุวพร อ่อนน้อย
26 31874 นางสาวชญานี พุตติ
27 33017 นางสาวณัฐกานต์ ญาณะเครื่อง
28 33419 นางสาวจิรนันท์ สุดรัตน์
29 33420 นางสาวชลธิชา จงศิริ
30 33421 นางสาวชลธิชา ปรางเปรมปรี
31 33422 นางสาวชุติมณฑน์ ศุภกิจกาญจนา
32 33423 นางสาวณัฏฐธิดา พุกจีน
33 33424 นางสาวธนพร โคตะมะ
34 33425 นางสาวนลินทิพย์ สุทธิพิบูลย์
35 33426 นางสาวปทิตตา สว่างสุข
36 33427 นางสาวปิยาพัชร กาญจนนตันวงษ์
37 33428 นางสาวพชรพร สุขจั่น
38 33429 นางสาวรวิวรรณ บัวผัน
39 33430 นางสาวรัชฎาพร เพ็งคุ้ม
40 33431 นางสาวสโรชา ล่ำสัน
จำนวนนักเรียน 40 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูกันหา อินจีน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ฐิติญา นาคเจริญ
ชั้น ม.5/2 GPA=3.94
สอบได้ที่ 7

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
เฉลิมชัย ฉิมเม่น : ม.1/7
ธนพร สูรย์ลอย : ม.2/4
เบญจมาศ นิลนก : ม.3/4
ธันวาวดี เพ็ชร์ปันกัน : ม.4/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง