Online  63  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 7200
รอหน่อยสิศศิวิมล  [2/12/2563]
ลงตารางสอนด้วยค่ะ  [30/11/2563]
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 31664 นายกฤษฎา เจิมจรุง
2 31665 นายกษิดิศ สุขเสมอ
3 31667 นายจีรพัฒน์ คชสาร
4 31673 นายทวีศักดิ์ ฉีดจันทร์
5 31676 นายศิขรินทร์ ศิริโก
6 31838 นายอนุชา ใจหนักดี
7 31868 นายปกานต์ วงษ์ท่าเรือ
8 33340 นายชุมแสง จาดใจดี
9 33346 นายฐิติพงศ์ ศิริพิทยาธร
10 33378 นายธนายง ตันมงคลกาญจน
11 33379 นายวสันต์ เย็นกลม
12 33380 นายสหรัฐ จันทบูรณ์
13 33381 นายสิทธิโชค บุญนารักษ์
14 33382 นายเสฏฐวุฒิ ไกรนรา
15 31679 นางสาวเกตุวดี ทรัพย์เล็ก
16 31680 นางสาวจีระนันท์ วอนเพียร
17 31681 นางสาวฉัตรสุดา ปัญญานุวัฒน์
18 31682 นางสาวชนิปรียา เดชวิวัฒน์ธนกุล
19 31683 นางสาวชนิสรา น้อยสอาด
20 31684 นางสาวชลิดา พงษ์ศักดิ์
21 31687 นางสาวญาณวดี วิไลสวรรค์
22 31689 นางสาวธรรมจาริณี แดนสุริยานนท์
23 31694 นางสาวปิยธิดา นำเจริญศิลป์
24 31696 นางสาววริศรา คำเอก
25 31699 นางสาวสุพิชชา สังสุด
26 31700 นางสาวสุพิชญา ชอบธรรม
27 31701 นางสาวอภิชญา อินทะแสน
28 31774 นางสาววรรณวษา โปร่งจิตต์
29 31875 นางสาวณัฐธยาน์ ฮับใบ
30 31977 นางสาวณัฐนันท์ โหน่งที
31 33384 นางสาวภัทรมาศ แซ่คู
32 33385 นางสาวเมธาพร วงษ์คำ
จำนวนนักเรียน 32 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูกันหา อินจีน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
กัลยารัตน์ กรจันทร์
ชั้น ม.3/1 GPA=3.91
สอบได้ที่ 10

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
เฉลิมชัย ฉิมเม่น : ม.1/7
ธนพร สูรย์ลอย : ม.2/4
เบญจมาศ นิลนก : ม.3/4
ธันวาวดี เพ็ชร์ปันกัน : ม.4/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง