Online  63  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 7434
อยากให้กลับมาดูเกรดได้ทุกเทอมค่ะ  [13/10/2564]
ทำไมสัปดาห์สะสางงานไม่อยู่หลังปลายภาคครับ ถ้าเป็นไปได้อยากขอสัปดาห์สะสางงานอีกครั้งครับ  [3/10/2564]
พิมพ์ไปก็เท่านั้นแหละม้าง55555555555  [9/8/2564]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 32697 นายยูกิ เหมาะสมาน
2 32739 นายสิรวัชร์ ชณธิศากูล
3 32742 นายอรรถพล เซี่ยงฉิน
4 32817 นายยศฐา บรรดาศักดิ์
5 32858 นายวิชัยยุทธ บวบทอง
6 34411 นายก้องภพ สุทธิบุตร
7 34412 นายปวริศ ตะพัง
8 34413 นายวรากรณ์ อนันตสุข
9 34414 นายสุภัทร หลอดทอง
10 32574 นางสาวสุพัตรา นิลบุตร์
11 32594 นางสาวกัญลักษณ์ แผ้วใจสุข
12 32600 นางสาวนภัสกร รังษีสุวรรณ
13 32602 นางสาวภัคณัฏฐ์ พืชพันธ์
14 32604 นางสาวฤทัยกานต์ กุลอึ้ง
15 32606 นางสาวศิริลักษณ์ พัดนาค
16 32674 นางสาวธนยธร แก้วตาล
17 32679 นางสาวแพรภา หวองเจริญพานิช
18 32683 นางสาววรรณวิภา ชื่นแสง
19 32712 นางสาวชาลิสา พันธ์แจ่ม
20 32720 นางสาวรัตตวัน หอมฟุ้ง
21 32726 นางสาวสุพรรษา มารยา
22 32745 นางสาวทรรศนีย์ สกุลทับ
23 32758 นางสาวรุจรี นิลบุตร
24 32764 นางสาวสุภาวดี บรรลือทรัพย์
25 32808 นางสาวพรชิตา นุเครือ
26 32841 นางสาวสุทัตตา อุดมผล
27 32870 นางสาวมณฑากานต์ วิรัฐถาวรกุล
28 32872 นางสาวศสิกาญน์ ชื่นแสง
29 32905 นางสาวขวัญจิรา วงษ์ประเสริฐ
30 32910 นางสาวญาณิศา พรสุดาชัย
31 32913 นางสาวพิลาศลักษณ์ เจนถนอมทรัพย์
32 34415 นางสาวกชกร ศรีสุข
33 34416 นางสาวพรกนก แก้วธรรมชัย
34 34417 นางสาวพรรณราย ทองหยด
35 34418 นางสาวพิชาวีร์ ศิริจิราธนนท์
36 34419 นางสาวมณีการ ฉุยเนย
37 34420 นางสาววิจิตรา นพรัตน์
38 34461 นายดีนะ โสภักดี
จำนวนนักเรียน 38 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวมณีรัตน์ ตันวัฒนเสรี
ครูผู้ช่วย


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
อาทิตยา โสภา
ชั้น ม.4/4 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 8 คน
ธัญทิพย์ เกียรติอมมรเวช : ม.2/1
ธัญชนก เกียรติอมมรเวช : ม.2/1
อาภัสรา สร้อยปาน : ม.2/9
ทิพย์สุคนธ์ จัดละ : ม.3/4
กิตติยา ไหลแหวน : ม.3/7
ธัญญาเรศ พรมีสุข : ม.5/6
ผกามาศ สุวรรณทิพย์ : ม.6/5
เพ็ญพร โพธิ์ศรี : ม.6/6
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง