Online  590  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 7388
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
ลงเกรดในเว็บด้วยค่ะ  [27/11/2563]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 32042 นายณัฐพงษ์ กอรักงาม
2 32044 นายธัชพล เจษฎาภูริ
3 32045 นายปิยะพล รุ่งสว่าง
4 32047 นายพันธกานต์ โสตทิสง
5 32048 นายภาณุพงค์ สมพงษ์
6 32049 นายมิน พีรวิชญ์กุล
7 32082 นายธนโชติ จันหอม
8 32163 นายชานน อุนาแพง
9 32219 นายสรยุทธ โสภาแปง
10 32274 นายปุรเชษฐ์ รักอักษร
11 32701 นายธีรชาติ นิลบุตร
12 33864 นายธัชภัค วงษาโรจน์
13 33865 นายธนกร โพธิ์ทรัพย์สุข
14 33866 นายธีรทัศน์ เทพชัย
15 33867 นายศักรนันทน์ เหล่าทรัพย์เจริญ
16 33870 นายธีรภัทร เซี่ยงจ๊ง
17 32052 เด็กหญิงกัณณิการ์ แก้วใสย์
18 32054 นางสาวกาญจนาพร ทวีบูรณ์
19 32056 นางสาวณัฐนรี สายสอาด
20 32060 นางสาวนรารัตน์ พิมพ์บูลย์
21 32063 นางสาวเปรมกมล พุทธวงศ์
22 32064 นางสาวพานรินทร์ ส่งบุญ
23 32065 นางสาวพิรพร โหมดงาม
24 32066 นางสาวภูษณิศา รกฮวด
25 32071 นางสาวศิริวรรณ ทองเปลว
26 32256 นางสาววัณวรี ธนายุ
27 33003 นางสาวพิมภัทร ไพคำนาม
28 33868 นางสาวคณัสนันท์ ศรีสกุลกาญจน์
29 33869 นางสาวณัฐณิชา จิตร์อ่ำ
30 33871 นางสาวเพ็ญลดา แก้วระย้า
จำนวนนักเรียน 30 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ
ครูชำนาญการ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูชวกร คงกะเรียน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
วรโชติ ผ่องใส
ชั้น ม.2/2 GPA=3.94
สอบได้ที่ 4

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
พีรพงษ์ ผูกรักษ์ : ม.2/5
ณัฐฌา วงษ์สวรรค์ : ม.3/7
ธนโชติ จันหอม : ม.4/1
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง