Online  49  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 4743
โปรดคุณครูช่วยงดสั่งงาน และกรุณาอย่าสั่งงานนอกเวลา ให้นักเรียนได้อ่านหนังสือบ้าง แค่ทำการบ้านที่คุณครูสั่ง วันต่อวันก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือแล้วโปรดเห็นใจนักเรียนบ้าง  [18/1/2565]
แต่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาลัยในรอบที่ 3 จึงต้องมีการอ่านหนังสืออีกมาก เวลาในตอนนี้ไม่เพียงพออีกทั้งยังมีการบ้านอีกมากมายที่ต้องสะสาง นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ดองงาน แต่เนื่องจากมีภาระงานที่มากเกินไป  [18/1/2565]
เรียนคุณครูทุกท่าน โปรดช่วยกรุณาหยุดสั่งงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องด้วยในตอนนี้ มีนักเรียนหลายคนกำลังเตรียมตัวเข้ามหาลัยนักเรียนหลายๆคนไม่ได้เข้าศึกษาในมหาลัยในรอบแฟ้มผลงาน   [18/1/2565]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 32547 นายก่อเกียรติ เพ็ชระ
2 32550 นายณัฐภูมิ คำเอก
3 32551 นายทักขพล ไทยสงเคราะห์
4 32552 นายนราทิตย์ เซี่ยงฉี
5 32553 นายพงศธร บัวบาน
6 32554 นายสุเมธ รักสาย
7 32555 นายอรรณพ ว่องแก้ว
8 32591 นายสันทัด วิวังสู
9 32592 นายอรรถวุฒิ อั้นจุกฉุน
10 34346 นายธนดล สวยทอง
11 34347 นายวรินทร แก้วสอาด
12 34348 นายสยมภู รุ่งเช้า
13 34349 นายอุดมศักดิ์ ซังบุษบา
14 32558 นางสาวกัลยารัตน์ กรจันทร์
15 32559 นางสาวจีรนันท์ บุญมี
16 32562 นางสาวฐิติชญา ยืนยง
17 32566 นางสาวธารน้ำ สุขศรีทอง
18 32567 นางสาวนิศาชล แช่มเล็ก
19 32568 นางสาวพชรพรรณ นิ่มเนตร
20 32572 นางสาววิยะดา พุกบัวขาว
21 32576 นางสาวสุรัสวดี ศรีสอาด
22 32578 นางสาวอัจฉรา สิทธิวงศ์
23 32582 นางสาวอารยา นิธาภรณ์
24 32635 นางสาวพลอยชมพู สมพงษ์
25 32642 นางสาวสุกัญญา มัฆมาน
26 32801 นางสาวศุภิสรา ทองดี
27 34350 นางสาวรสรินทร์ วงษ์สุวรรณ
28 34351 นางสาววรัญญา บุตรดี
29 34352 นางสาววริศรา ศิริรัตน์
จำนวนนักเรียน 29 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายมนตรี แต่งจันทร์
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูจีระศักดิ์ กลมวง

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ธัญพิชชา คงหอม
ชั้น ม.1/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน
เกษม ปฐมโอสถ : ม.2/1
ลลิตา เลี้ยงสอน : ม.2/2
ภาณุพงศ์ ดอกพรม : ม.2/6
ธนพร ชูศูนย์ : ม.6/3
เกียรติศักดิ์ สุขอร่าม : ม.6/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง