Online  43  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 3977
หนูไม่อยากเรียนออนไลน์แล้ว แง้ๆๆๆ  [11/6/2564]
ไม่อยากเรียนออนไลน์เเล้ว แง้ๆ  [11/6/2564]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 33135 เด็กชายชาคริส สีสำลี
2 33137 เด็กชายณัฐวิณท์ นาคพันธุ์
3 33147 เด็กชายวินทกร แอตาล
4 33174 เด็กชายชัพวิชญ์ ชวนชม
5 33182 เด็กชายวายุ โนรี
6 33184 เด็กชายศรันยู คงทอง
7 33186 เด็กชายสิรภัทร ศิริกุล
8 33242 เด็กชายจักรภพ หมอดี
9 33244 เด็กชายธีรเดช เปลาเล
10 33245 เด็กชายปริญญา จงเจริญ
11 33251 เด็กชายภูคินทร์ อินทร์ธนู
12 33254 เด็กชายสาระวิน ช้างกรุด
13 33255 เด็กชายอภิชาติ เกษประทุม
14 33276 เด็กชายกิตติศักดิ์ ชื่นหุ่น
15 33280 เด็กชายธนากร เต้าชุ้น
16 33282 เด็กชายธีรวัฒน์ ยาสุ่ม
17 33284 เด็กชายรัชชานนท์ ใจเย็น
18 33285 เด็กชายวีรพล เนื้อแตงเย็น
19 33287 เด็กชายศักดิ์พล มานะสันทัดชาติ
20 33318 เด็กชายรพีภัทร กิเลน
21 33350 เด็กชายรณกฤต ฉายภาค
22 33492 เด็กชายอัครพล สินเจริญชัย
23 33987 เด็กชายกิตติพงษ์ เกชุน
24 33097 เด็กหญิงโสฬส จันที
25 33124 เด็กหญิงบุษกร จันทร
26 33160 เด็กหญิงธนิดา เดชนาค
27 33164 เด็กหญิงพนิดา ปานเรือง
28 33165 เด็กหญิงศศิตา เจริญมาก
29 33166 เด็กหญิงศุภลักษณ์ จำปาเป็น
30 33190 เด็กหญิงดากาญดา ดอนเอม
31 33234 เด็กหญิงพิชญ์สินี พักไพโรจน์
32 33236 เด็กหญิงศิริลักษณ์ เพิ่มทวี
33 33237 เด็กหญิงศุภัชญา เข้มแข็ง
34 33267 เด็กหญิงนภัฎศกร นึกงาม
35 33302 เด็กหญิงวิภาพร ไฟจัตตุรัส
36 33375 เด็กหญิงศจิกา โรจนะแสงสว่าง
จำนวนนักเรียน 36 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายกฤษกร พ่วงอยู่
ครูอัตราจ้าง


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
กรกนก พรานเจริญ
ชั้น ม.4/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง