Online  36  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 5477
หนูไม่อยากเรียนออนไลน์แล้ว แง้ๆๆๆ  [11/6/2564]
ไม่อยากเรียนออนไลน์เเล้ว แง้ๆ  [11/6/2564]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 33024 เด็กชายจินตภัทร ช่องวารินทร์
2 33025 เด็กชายจิรายุ พวงแก้ว
3 33026 เด็กชายฉัตรกรินทร์ บรรเทิง
4 33027 เด็กชายธนัช ใยพิมพ์
5 33028 เด็กชายธีระวัฒน์ คุ้มถนอม
6 33029 เด็กชายพอเพียง จันทร์ประเสริฐ
7 33030 เด็กชายรัชตการ เอี่ยมสะอาด
8 33031 เด็กชายวรพล ชินวัฒนกาญจน์
9 33032 เด็กชายศิรวิทย์ พงษ์ศักดิ์
10 33033 เด็กชายศุภฤกษ์ คนตรง
11 33035 เด็กชายสุภณัฐชัย ปานอ่อน
12 33036 เด็กชายเสฎฐวุฒิ สรณ์สวัสดิ์
13 33037 เด็กชายอัฐวัส พงศ์พรพสุ
14 33038 เด็กหญิงกฤติยารัตน์ อยู่สถิตย์
15 33039 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ วอนเพียร
16 33040 เด็กหญิงไคริกา ส่งบุญ
17 33041 เด็กหญิงชลดา อินประจง
18 33042 เด็กหญิงญาโณทัย รักสาทรสิทธิ
19 33043 เด็กหญิงณัฐพร แซ่ล้อ
20 33044 เด็กหญิงณิรันญา พวงมาลัย
21 33046 เด็กหญิงธมนวรรณ สุขเกื้อกูลทรัพย์
22 33047 เด็กหญิงนรีกานต์ ดำรงพานิช
23 33048 เด็กหญิงนฤมล แสงเมือง
24 33049 เด็กหญิงปิยภัทร ชาวนาดอน
25 33050 เด็กหญิงภัทรนันท์ แสงโสด
26 33052 เด็กหญิงรพีพรรณ พุ่มเกษม
27 33053 เด็กหญิงลลิตา ชูราศรี
28 33054 เด็กหญิงวิลาสินีย์ ช่วงโชติ
29 33056 เด็กหญิงศุภณัฐ เฮาเลิศ
30 33057 เด็กหญิงศุภนันทา มูลทรัพย์
31 33058 เด็กหญิงอภิญญา รูปงาม
จำนวนนักเรียน 31 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสรินยา พรหมมา
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ธารน้ำ สุขศรีทอง
ชั้น ม.4/1 GPA=4
สอบได้ที่ 1

ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง