Online  47  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 9157
โปรดคุณครูช่วยงดสั่งงาน และกรุณาอย่าสั่งงานนอกเวลา ให้นักเรียนได้อ่านหนังสือบ้าง แค่ทำการบ้านที่คุณครูสั่ง วันต่อวันก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือแล้วโปรดเห็นใจนักเรียนบ้าง  [18/1/2565]
แต่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาลัยในรอบที่ 3 จึงต้องมีการอ่านหนังสืออีกมาก เวลาในตอนนี้ไม่เพียงพออีกทั้งยังมีการบ้านอีกมากมายที่ต้องสะสาง นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ดองงาน แต่เนื่องจากมีภาระงานที่มากเกินไป  [18/1/2565]
เรียนคุณครูทุกท่าน โปรดช่วยกรุณาหยุดสั่งงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องด้วยในตอนนี้ มีนักเรียนหลายคนกำลังเตรียมตัวเข้ามหาลัยนักเรียนหลายๆคนไม่ได้เข้าศึกษาในมหาลัยในรอบแฟ้มผลงาน   [18/1/2565]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 33024 เด็กชายจินตภัทร ช่องวารินทร์
2 33025 เด็กชายจิรายุ พวงแก้ว
3 33026 เด็กชายฉัตรกรินทร์ บรรเทิง
4 33027 เด็กชายธนัช ใยพิมพ์
5 33028 เด็กชายธีระวัฒน์ คุ้มถนอม
6 33029 เด็กชายพอเพียง จันทร์ประเสริฐ
7 33030 เด็กชายรัชตการ เอี่ยมสะอาด
8 33031 เด็กชายวรพล ชินวัฒนกาญจน์
9 33032 เด็กชายศิรวิทย์ พงษ์ศักดิ์
10 33033 เด็กชายศุภฤกษ์ คนตรง
11 33035 เด็กชายสุภณัฐชัย ปานอ่อน
12 33036 เด็กชายเสฎฐวุฒิ สรณ์สวัสดิ์
13 33037 เด็กชายอัฐวัส พงศ์พรพสุ
14 33038 เด็กหญิงกฤติยารัตน์ อยู่สถิตย์
15 33039 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ วอนเพียร
16 33040 เด็กหญิงไคริกา ส่งบุญ
17 33042 เด็กหญิงญาโณทัย รักสาทรสิทธิ
18 33043 เด็กหญิงณัฐพร แซ่ล้อ
19 33044 เด็กหญิงณิรันญา พวงมาลัย
20 33046 เด็กหญิงธมนวรรณ สุขเกื้อกูลทรัพย์
21 33047 เด็กหญิงนรีกานต์ ดำรงพานิช
22 33048 เด็กหญิงนฤมล แสงเมือง
23 33049 เด็กหญิงปิยภัทร ชาวนาดอน
24 33050 เด็กหญิงภัทรนันท์ แสงโสด
25 33052 เด็กหญิงรพีพรรณ พุ่มเกษม
26 33053 เด็กหญิงลลิตา ชูราศรี
27 33054 เด็กหญิงวิลาสินีย์ ช่วงโชติ
28 33056 เด็กหญิงศุภณัฐ เฮาเลิศ
29 33057 เด็กหญิงศุภนันทา มูลทรัพย์
30 33058 เด็กหญิงอภิญญา รูปงาม
จำนวนนักเรียน 30 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูจีระศักดิ์ กลมวง

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
รัศสิตา รักอักษร
ชั้น ม.3/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน
เกษม ปฐมโอสถ : ม.2/1
ลลิตา เลี้ยงสอน : ม.2/2
ภาณุพงศ์ ดอกพรม : ม.2/6
ธนพร ชูศูนย์ : ม.6/3
เกียรติศักดิ์ สุขอร่าม : ม.6/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง