Online  52  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 8173
หนูไม่อยากเรียนออนไลน์แล้ว แง้ๆๆๆ  [11/6/2564]
ไม่อยากเรียนออนไลน์เเล้ว แง้ๆ  [11/6/2564]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 33759 เด็กชายกิตติพงศ์ มีศรี
2 33760 เด็กชายชัชวาล เปรมศรี
3 33761 เด็กชายชัยมงคล ชินอักษร
4 33762 เด็กชายชิตพล ผู้ช่วย
5 33763 เด็กชายชินกฤต นาคเรือง
6 33764 เด็กชายณัฐวุฒิ กาเพ็ง
7 33765 เด็กชายทรัพย์สถิต ซิบเข
8 33766 เด็กชายธนดล นิลเปี่ยม
9 33767 เด็กชายธัญญวิชญ์ กันทรรศยศ
10 33768 เด็กชายธีรภัทร จาบกัน
11 33769 เด็กชายบรรพต ตะโกทอง
12 33770 เด็กชายปิยะศักดิ์ ขวดแก้ว
13 33771 เด็กชายปิยังกูร เรืองทอง
14 33772 เด็กชายเพิ่มทรัพย์ พุฒจีน
15 33773 เด็กชายศรุต แก้วไพบูลย์
16 33774 เด็กชายศิรวิทย์ บุญมีพิพิธ
17 33775 เด็กชายสถาปนิก พูลเกษม
18 33776 เด็กชายอภิวัฒน์ ไพรวัลย์
19 33777 เด็กหญิงกมลวรรณ กาญจนตันวงษ์
20 33778 เด็กหญิงขนบพร ฉายศรี
21 33779 เด็กหญิงจูซินอู -
23 33781 เด็กหญิงนรารักษ์ สิทธิวิไล
24 33782 เด็กหญิงปิยธิดา ศรีสุข
25 33783 เด็กหญิงปุณยวีย์ ศรีพิพัฒน์
26 33784 เด็กหญิงพลอยไพลิน เรือนใจมั่น
27 33785 เด็กหญิงพิชญาพา เปรมศักดิ์
28 33786 เด็กหญิงพิชามญชุ์ บุญคุ้ม
29 33787 เด็กหญิงภพิมพ์รัตน์ น้องสินธุ์
30 33788 เด็กหญิงยศวีร์ ใจตรง
31 33789 เด็กหญิงริเชียร์ เมฆปั้น
32 33790 เด็กหญิงโศรยา หาญกล้า
34 33986 เด็กหญิงเจนจิรา กรุงทวี
34 33792 เด็กหญิงสุมิตรา ห้วยกรุด
35 33793 เด็กหญิงอภิญญา มีถาวร
จำนวนนักเรียน 34 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
Ms.Elden Love Quino
ครูอัตราจ้าง


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ชลธิชา ขุนติ
ชั้น ม.6/6 GPA=3.93
สอบได้ที่ 9

ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง