Online  80  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 7495
อยากให้กลับมาดูเกรดได้ทุกเทอมค่ะ  [13/10/2564]
ทำไมสัปดาห์สะสางงานไม่อยู่หลังปลายภาคครับ ถ้าเป็นไปได้อยากขอสัปดาห์สะสางงานอีกครั้งครับ  [3/10/2564]
พิมพ์ไปก็เท่านั้นแหละม้าง55555555555  [9/8/2564]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 33654 เด็กชายกนกพล ขาวระลึก
2 33655 เด็กชายกฤษดา ปาละวงษ์
3 33656 เด็กชายจิตรกร เหลืองเสงี่ยม
4 33657 เด็กชายชินวุฒิ ปิยะพันธ์
5 33658 เด็กชายณัฐนรินทร์ เรือนเงิน
6 33659 เด็กชายณัฐวัตร ปานแสง
7 33660 เด็กชายณัฐวัฒน์ บัวบาน
8 33661 เด็กชายเทพทอง โฉมงาม
9 33662 เด็กชายธนกฤต ทองเชื้อ
10 33663 เด็กชายธีรภัทร์ พ่วงกุล
11 33665 เด็กชายปิยะพงษ์ โสภาพงษ์
12 33666 เด็กชายภูริทัต หยู่ศรี
13 33667 เด็กชายรพีพัฒน์ ปัญญากุล
14 33668 เด็กชายสนธยา เลียะเครือ
15 33669 เด็กชายสุทธิพจน์ พงษ์เวียง
16 33670 เด็กหญิงเกศกนก เฉลิมธนะกิจโกศล
17 33671 เด็กหญิงจีรนัน สินคง
18 33672 เด็กหญิงชนาภา พุตติ
19 33673 เด็กหญิงโชติกา แก้วเขียว
20 33674 เด็กหญิงธนพร มุกต์ประดับ
21 33675 เด็กหญิงธัญชนก สุวรรณบุบผา
22 33676 เด็กหญิงปวริศา จันทาทอง
23 33677 เด็กหญิงปัณฑิตา สังข์อินทร์
24 33678 เด็กหญิงพรทิพย์ คงสำราญ
25 33679 เด็กหญิงฟ่อนข้าว มัชิมา
26 33680 เด็กหญิงมาฆพร ฮะเหยี่ยว
27 33681 เด็กหญิงวรนุช พันธุ์หุ่น
28 33682 เด็กหญิงวรรณวลี หุ่นประเสริฐ
29 33683 เด็กหญิงวาสิณี น้ำประสานไทย
30 33685 เด็กหญิงศิรินันท์ สุขอร่าม
31 33686 เด็กหญิงสุกัญญา วิเศษสิงห์
32 33687 เด็กหญิงสุนิสา นาคบัตร
33 33688 เด็กหญิงอริสา สนิทรักษา
34 34456 เด็กหญิงศศิกร รงค์ลอย
จำนวนนักเรียน 34 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายธวัชชัย วิเศษสิงห์
ครูชำนาญการ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ณัฐวัลย์ เปรมปรี
ชั้น ม.3/4 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 8 คน
ธัญทิพย์ เกียรติอมมรเวช : ม.2/1
ธัญชนก เกียรติอมมรเวช : ม.2/1
อาภัสรา สร้อยปาน : ม.2/9
ทิพย์สุคนธ์ จัดละ : ม.3/4
กิตติยา ไหลแหวน : ม.3/7
ธัญญาเรศ พรมีสุข : ม.5/6
ผกามาศ สุวรรณทิพย์ : ม.6/5
เพ็ญพร โพธิ์ศรี : ม.6/6
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง