Online  46  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 2140
โปรดคุณครูช่วยงดสั่งงาน และกรุณาอย่าสั่งงานนอกเวลา ให้นักเรียนได้อ่านหนังสือบ้าง แค่ทำการบ้านที่คุณครูสั่ง วันต่อวันก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือแล้วโปรดเห็นใจนักเรียนบ้าง  [18/1/2565]
แต่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาลัยในรอบที่ 3 จึงต้องมีการอ่านหนังสืออีกมาก เวลาในตอนนี้ไม่เพียงพออีกทั้งยังมีการบ้านอีกมากมายที่ต้องสะสาง นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ดองงาน แต่เนื่องจากมีภาระงานที่มากเกินไป  [18/1/2565]
เรียนคุณครูทุกท่าน โปรดช่วยกรุณาหยุดสั่งงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องด้วยในตอนนี้ มีนักเรียนหลายคนกำลังเตรียมตัวเข้ามหาลัยนักเรียนหลายๆคนไม่ได้เข้าศึกษาในมหาลัยในรอบแฟ้มผลงาน   [18/1/2565]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 33549 เด็กชายกิตติพัฒน์ ใจตรง
2 33550 เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีประจันต์
3 33551 เด็กชายจิรศักดิ์ สายน้ำเย็น
4 33552 เด็กชายฐิติกร คงเมือง
5 33553 เด็กชายณัฐภัทร ประเสริฐเลิศภิญโญ
6 33554 เด็กชายณัฐวุฒิ ขาวทองหลาง
7 33555 เด็กชายดนุสรณ์ นิลบุตร
8 33556 เด็กชายธนาธิป กรุดแก้ว
9 33557 เด็กชายธรรมทัช รักธรรม
10 33558 เด็กชายธันยธธณ์ เจริญมาก
11 33559 เด็กชายประภากร บรรเทาทุกข์
12 33560 เด็กชายปั้นศิลป์ ราชโยธา
13 33561 เด็กชายพิภัช พรสุดาชัย
14 33562 เด็กชายพีรพล ล่องสุวรรณ
15 33563 เด็กชายพีรพัฒน์ จำปานิล
16 33564 เด็กชายภรนิตย์ แก้วแท้
17 33565 เด็กชายภวัต นันทพรภักดี
18 33566 เด็กชายรติพงษ์ ม่วงงาม
19 33567 เด็กชายรพีพัฒน์ ทองใบ
20 33568 เด็กชายรัฐภูมิ มินจันทึก
21 33569 เด็กชายวศิน บุญแต่ง
22 33570 เด็กชายศดานันท์ กิจวิริยะกูล
23 33759 เด็กชายกิตติพงศ์ มีศรี
24 33571 เด็กหญิงกัญธิกา มีถาวร
25 33572 เด็กหญิงณัฏฐณิชา มีสุวรรณ
26 33573 เด็กหญิงณัฐนันท์ มีสุวรรณ
27 33574 เด็กหญิงปวีณ์กาญจน์ เปียแก้ว
28 33575 เด็กหญิงปัณฑิตา ตู้นิ่ม
29 33576 เด็กหญิงพรนภา บัวกลิ่น
30 33577 เด็กหญิงพิมประภา ขอนแก่น
31 33578 เด็กหญิงลลิตา เลี้ยงสอน
32 33579 เด็กหญิงศศิธร นวลสุวรรณ
33 33580 เด็กหญิงสิรีธร ใจชน
34 33581 เด็กหญิงสุจารีรัตน์ ศรีเอี่ยม
35 33582 เด็กหญิงสุพัทรา ส่งจิตติราฎร์สุข
36 33583 เด็กหญิงอภิรุจี วงษ์ปัญญา
37 33637 เด็กหญิงกัลยรัตน์ คุ้มญาติ
จำนวนนักเรียน 37 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางนิชนันท์ จันหอม
ครูชำนาญการ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูจีระศักดิ์ กลมวง

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
กฤติยา เจียรนัย
ชั้น ม.1/1 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน
เกษม ปฐมโอสถ : ม.2/1
ลลิตา เลี้ยงสอน : ม.2/2
ภาณุพงศ์ ดอกพรม : ม.2/6
ธนพร ชูศูนย์ : ม.6/3
เกียรติศักดิ์ สุขอร่าม : ม.6/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง