Online  60  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 9265
รอหน่อยสิศศิวิมล  [2/12/2563]
ลงตารางสอนด้วยค่ะ  [30/11/2563]
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 33619 เด็กชายจิรเมธ จะแจ้ง
2 33620 เด็กชายจิระพันธ์ อ่วมสน
3 33621 เด็กชายเจตนิพัทธ์ สมพงษ์
4 33622 เด็กชายชนากานต์ กุฎี
5 33623 เด็กชายโชติรพีพัฒน์ แคโอชา
6 33624 เด็กชายณัฐวุฒิ ราชสีห์
7 33625 เด็กชายต่อตระกูล จีนาภักดิ์
8 33626 เด็กชายธนาพิสุทธ์ หนูนันท์
9 33627 เด็กชายธีรธรรม อิ่มลา
10 33628 เด็กชายธีรศักดิ์ คงสิน
11 33629 เด็กชายนพดล ขำอิ่ม
12 33630 เด็กชายราชันย์ ศรีซองเชษฐ์
13 33631 เด็กชายศุภกร ประเสริฐ
14 33632 เด็กชายสมชาย เรืองไรประดิษฐ์
15 33633 เด็กชายสุวพรรณ อินฉิม
16 33634 เด็กชายอินทัช แสนสุข
17 33635 เด็กหญิงกชกร เวชสุวรรณ
18 33636 เด็กหญิงกนกพร ภูมิหิรัญ
19 33637 เด็กหญิงกัลยรัตน์ คุ้มญาติ
20 33638 เด็กหญิงจิณห์จุฑา นุชยิ้มย่อง
21 33639 เด็กหญิงณัฐทชา ใจแก้ว
22 33640 เด็กหญิงทัศวรรณ ตะพัง
23 33641 เด็กหญิงทิฆัมพร พัดไสว
24 33642 เด็กหญิงธณัชชา รอดขาว
25 33643 เด็กหญิงธัญวรรณ ขำเปลี่ยน
26 33644 เด็กหญิงปารณีย์ ม้าเทศ
27 33645 เด็กหญิงปาลิตา โทธะรินทร์
28 33646 เด็กหญิงปิยวรรณ บุญสม
29 33647 เด็กหญิงพิชชาพร จะแจ้ง
30 33648 เด็กหญิงยุวกานดา ทับทิม
31 33649 เด็กหญิงโยษิตา ท่าฉลาด
32 33650 เด็กหญิงศศิลดา หลงละหมื่น
33 33651 เด็กหญิงสาริศา รักงาม
34 33652 เด็กหญิงสุชานันท์ สมศรี
35 33653 เด็กหญิงอภิญญา คงสิน
จำนวนนักเรียน 35 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูกันหา อินจีน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ปิยวรรณ พระแท่น
ชั้น ม.2/2 GPA=3.89
สอบได้ที่ 9

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
เฉลิมชัย ฉิมเม่น : ม.1/7
ธนพร สูรย์ลอย : ม.2/4
เบญจมาศ นิลนก : ม.3/4
ธันวาวดี เพ็ชร์ปันกัน : ม.4/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง