Online  68  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 1512
อยากให้กลับมาดูเกรดได้ทุกเทอมค่ะ  [13/10/2564]
ทำไมสัปดาห์สะสางงานไม่อยู่หลังปลายภาคครับ ถ้าเป็นไปได้อยากขอสัปดาห์สะสางงานอีกครั้งครับ  [3/10/2564]
พิมพ์ไปก็เท่านั้นแหละม้าง55555555555  [9/8/2564]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 34309 เด็กชายญาณวุฒิปกรณ์ ฤทธิ์เนตร
2 34310 เด็กชายณัฏฐกรณ์ ประยูรวงษ์
3 34311 เด็กชายต้นน้ำ แก้วประเสริฐ
4 34312 เด็กชายธนโชติ ช่วยประสิทธิ์
5 34313 เด็กชายธนวิชญ์ เรืองศรี
6 34314 เด็กชายธีร์วินท์ ยางทัด
7 34315 เด็กชายพีรภัทร คำดี
8 34316 เด็กชายระพีพัฒน์ แซ่ว่อง
9 34317 เด็กชายวรพจน์ กาญจนเพ็ชร
10 34318 เด็กชายวาคิณ พันธุ์ภักดี
11 34319 เด็กชายวีรภัทร พูลเกษม
12 34320 เด็กชายศิวัฒน์ น้อยนวล
13 34321 เด็กชายสรวิชญ์ จิตร์ประเสริฐ
14 34322 เด็กชายสิรวิชญ์ กรวิสุทธิ์
15 34323 เด็กชายอธิชาติ ศรีหาทน
16 34324 เด็กหญิงกัญญณัช ใจเย็น
17 34325 เด็กหญิงกันตา ชวดแย้ม
18 34326 เด็กหญิงณัฐพร วีระกุล
19 34327 เด็กหญิงบุญเรือง บัวบาน
20 34328 เด็กหญิงปรียาภัทร โสภา
21 34329 เด็กหญิงภัทราพร แผ่นทอง
22 34330 เด็กหญิงมนต์ณัฐ ศรีจันทร์
23 34331 เด็กหญิงวณิชยา กันภัย
24 34332 เด็กชายชยานันท์ ศรีธรรม
25 34333 เด็กชายชาญวิทย์ โกสุม
26 34334 เด็กชายนัฐภูมิ เกิดเทวา
27 34335 เด็กชายสรศักดิ์ ชูราศรี
28 34336 เด็กชายสหชาติ ลิ้นทอง
29 34337 เด็กชายหัฐการณ์ เจริญสุข
30 34338 เด็กหญิงกรรณิกา บุญสุข
31 34339 เด็กหญิงจิตติภัทรา อระภักดี
32 34340 เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิทยกุล
33 34341 เด็กหญิงญาณิศา เซี่ยงหลิว
34 34342 เด็กหญิงณัชชา รักลี
35 34343 เด็กหญิงเบญญาภา สินเจริญชัย
36 34344 เด็กหญิงสุภาพร สุวรรณพรรณชู
37 34345 เด็กหญิงอภิชญา ไข่ม่วง
จำนวนนักเรียน 37 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวมณีรัตน์ ตันวัฒนเสรี
ครูผู้ช่วย


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
จิณัฐตา อู่อำพร
ชั้น ม.3/4 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 8 คน
ธัญทิพย์ เกียรติอมมรเวช : ม.2/1
ธัญชนก เกียรติอมมรเวช : ม.2/1
อาภัสรา สร้อยปาน : ม.2/9
ทิพย์สุคนธ์ จัดละ : ม.3/4
กิตติยา ไหลแหวน : ม.3/7
ธัญญาเรศ พรมีสุข : ม.5/6
ผกามาศ สุวรรณทิพย์ : ม.6/5
เพ็ญพร โพธิ์ศรี : ม.6/6
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง