Online  52  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 5256
รอหน่อยสิศศิวิมล  [2/12/2563]
ลงตารางสอนด้วยค่ะ  [30/11/2563]
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
อ่านทั้งหมด
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แสดงตารางเรียน         แสดงชื่อครูที่ปรึกษา

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล แสดงภาพ
1 33513 เด็กชายเกษม ปฐมโอสถ
2 33514 เด็กชายณฐพงศ์ เชี่ยวชาญ
3 33515 เด็กชายทรงพล คีรีนิล
4 33516 เด็กชายธีรเดช ห้วยกรุด
5 33517 เด็กชายปุณณวัฒน์ สุนทรสุวรรณ์
6 33518 เด็กชายพงศธร พงษ์กลั่นกล้า
7 33519 เด็กชายพีรพงษ์ รุ่งเรือง
8 33520 เด็กชายภาคภูมิ พวงอุบะ
9 33521 เด็กชายรังสิมันต์ ศรีสมบัติ
10 33522 เด็กชายศรัณย์ศรณ์ สมพงษ์
11 33523 เด็กชายสทานน จตุปาริสุทธิศีล
12 33524 เด็กชายสหวรรษ สาวแสง
13 33525 เด็กชายอนุวัต หอมตา
14 33526 เด็กชายอานันทภัทร์ มหากนก
15 33527 เด็กหญิงกฤติยานี เพ็งหาจิตต์
16 33528 เด็กหญิงขวัญฤดี เกิดเอนก
17 33529 เด็กหญิงจารุวรรณ เปลื้องมณี
18 33530 เด็กหญิงณัฐกานต์ ชมเชย
19 33531 เด็กหญิงธรรมาภรณ์ แดนสุริยานนท์
20 33532 เด็กหญิงธัญชนก เกียรติอมมรเวช
21 33533 เด็กหญิงธัญทิพย์ เกียรติอมมรเวช
22 33534 เด็กหญิงธันยชนก แสงมาลา
23 33535 เด็กหญิงนภัสสร พ่วงรอด
24 33536 เด็กหญิงนัทมน สุขสอาด
25 33537 เด็กหญิงบุญชนก เจริญสุข
26 33538 เด็กหญิงประภัสสร แสนมีมา
27 33539 เด็กหญิงปวริศา อาชาวิลาวัณย์
28 33540 เด็กหญิงปิยะดา ทับทิมทอง
29 33541 เด็กหญิงพชรณัฎฐ์ เผื่อนปฐม
30 33542 เด็กหญิงฟ้าใส เมฆปั่น
31 33543 เด็กหญิงภัทรธิดา ชัยวงษ์
32 33544 เด็กหญิงภิตาพร มงคุณแก้ว
33 33545 เด็กหญิงวราภรณ์ อำสุวรรณ์
34 33546 เด็กหญิงศุภิสรา ผ่องใส
35 33547 เด็กหญิงสุชญา รอดขาว
36 33548 เด็กหญิงอัญจิมา หงวนบุญมาก
จำนวนนักเรียน 36 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูกันหา อินจีน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
นิษิตา สุขอร่าม
ชั้น ม.6/1 GPA=3.91
สอบได้ที่ 5

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
เฉลิมชัย ฉิมเม่น : ม.1/7
ธนพร สูรย์ลอย : ม.2/4
เบญจมาศ นิลนก : ม.3/4
ธันวาวดี เพ็ชร์ปันกัน : ม.4/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง