ข้อมูลนักเรียนจากฐานข้อมูลงานทะเบียน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ถึงปัจจุบัน โดยเลือกตามปี และห้อง

เลือกแสดงข้อมูลนักเรียน ตามปีการศึกษา : ระดับชั้น/ห้อง