งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2565


กำหนดให้เขียนโครงการในระหว่างวันที่   31/8/2564 ถึงวันที่ 28/9/2564
กำหนดให้แก้ไขปรับยอดเงิน ระหว่างวันที่
31/8/2564 ถึงวันที่ 28/9/2564

สถิติจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ใช้ไป จำแนกตามแผนงาน
แผนงาน จำนวน
โครงการ/งาน
ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) ใช้ไปแล้ว คงเหลือ
เงินอุดหนุนฯ เงินระดมทรัพย์
แผนงานบริหารงานวิชาการ 65 4,829,821.00 2,116,400.00 .00 6,946,221.00
แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 10 197,490.00 .00 .00 197,490.00
แผนงานบริหารงานบุคคล 9 666,245.00 4,652,952.00 .00 5,319,197.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป 16 3,222,920.00 2,110,000.00 .00 5,332,920.00
แผนงานกิจการนักเรียน 11 536,400.00 .00 .00 536,400.00
รวม 111 9,452,876.00 8,879,352.00 .00 18,332,228.00

- จำนวนเงินที่คาดว่าจะมีใช้ ( 8,880,000.00 + 9,630,000.00) = 18,510,000.00 บาท
- จำนวนเงินตามโครงการ/งาน 18,332,228.00 บาท ใช้ไป .00 บาท คงเหลือ 18,332,228.00 บาท
- จำนวนโครงการ/งาน และกิจกรรมทั้งหมด   111 โครงการ/งาน    221 กิจกรรม

จำนวนกิจกรรมที่เริ่มปฏิบัติตามแผน
ในรอบปีงบประมาณ

ตุลาคม
จำนวน 135 กิจกรรม
พฤศจิกายน
จำนวน 14 กิจกรรม
ธันวาคม
จำนวน 5 กิจกรรม
มกราคม
จำนวน 4 กิจกรรม
กุมภาพันธ์
จำนวน 2 กิจกรรม
มีนาคม
จำนวน 1 กิจกรรม
เมษายน
จำนวน 0 กิจกรรม
พฤษภาคม
จำนวน 6 กิจกรรม
มิถุนายน
จำนวน 2 กิจกรรม
กรกฎาคม
จำนวน 2 กิจกรรม
สิงหาคม
จำนวน 3 กิจกรรม
กันยายน
จำนวน 47 กิจกรรม