งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2564


จำนวนโครงการ/งาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/จุดเน้น/กลยุทธ์/มาตรฐาน/พันธกิจ/พระราโชบายฯ
สอดคล้องกับ หัวข้อที่สอดคล้องกับโครงการ/งาน จำนวน
โครงการ
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 10
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 6
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3. ผลิตและพัฒนากำลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 6
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 22
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 7
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 9
จุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 10
จุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 38
จุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6
จุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 1
จุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 5. จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2
จุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 4
กลยุทธ์ สพม. 8 ข้อที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาเต็มตามศักยภาพ
และได้มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
18
กลยุทธ์ สพม. 8 ข้อที่ 2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและมีคุณภาพ 7
กลยุทธ์ สพม. 8 ข้อที่ 3. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 6
กลยุทธ์ สพม. 8 ข้อที่ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงได้มาตรฐาน
ระดับสากลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13
มาตรฐานที่ 1.1 ข้อที่ 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 19
มาตรฐานที่ 1.1 ข้อที่ 2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 26
มาตรฐานที่ 1.1 ข้อที่ 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 3
มาตรฐานที่ 1.1 ข้อที่ 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9
มาตรฐานที่ 1.1 ข้อที่ 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 22
มาตรฐานที่ 1.1 ข้อที่ 6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 7
มาตรฐานที่ 1.2 ข้อที่ 1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 16
มาตรฐานที่ 1.2 ข้อที่ 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 4
มาตรฐานที่ 1.2 ข้อที่ 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 3
มาตรฐานที่ 1.2 ข้อที่ 4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 19
มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 3
มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 17
มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 2
มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5
มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 23
มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 6
มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 47
มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 7
มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 12
มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 1
มาตรฐานที่ 3 ข้อที่ 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 14
พันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 34
พันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ 21
พันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสร้างและพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5
พันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 4. ส่งเสริมหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 15
พันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 30
พันธกิจโรงเรียน ข้อที่ 6. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 13
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1. ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล 48
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 2. ส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 8
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา 7
กลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 27
พระราโชบาย ฯ ข้อที่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 19
พระราโชบาย ฯ ข้อที่ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 25
พระราโชบาย ฯ ข้อที่ 4. เป็นพลเมืองที่ดี 2
จุดเน้นมาตรฐานสากล ข้อที่ 1. เป็นเลิศวิชการ 2
จุดเน้นมาตรฐานสากล ข้อที่ 2. สื่อสาร 2 ภาษา 4
จุดเน้นมาตรฐานสากล ข้อที่ 3. ล้ำหน้าทางความคิด 13
จุดเน้นมาตรฐานสากล ข้อที่ 4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 14
จุดเน้นมาตรฐานสากล ข้อที่ 5. ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 9
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 1. พอประมาณกับเวลาที่ใช้ดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่เตรียมการจัดงานและสรุปประเมินผล 52
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 2. พอประมาณกับกำลังและความสามารถของครู นักเรียนที่จะช่วยกันดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 47
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 3. พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรม 50
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 4. พอประมาณกับสถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม 36
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 5. เป็นการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 23
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 6. เป็นการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ฝึกฝนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ 24
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 7. เป็นการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง 28
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 8. เป็นการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน 14
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 9. เป็นการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้สื่อ เทคโนโลยี 14
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 10. เป็นการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้จัดแสดงผลงานและมีความคิดสร้างสรรค์ 18
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 11. เป็นการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 14
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 12. เป็นการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้สามารถศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นได้ 13
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 13. เป็นการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ฝึกฝน สร้างนักเรียนให้มีทักษะในการทำงาน 19
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 14. เป็นการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมพัฒนา 13
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 15. เป็นการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ผู้บริหารการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 13
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 16. เป็นการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน 13
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 17. เป็นการจัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี 14
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 18. มีการวางแผนการดำเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างดี 71
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 19. มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบด้านต่าง ๆ ให้ชัดเจน 54
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 20. มีการประชุม ปรึกษาหารืออย่างสม่ำเสมอ 57
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 21. มีการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 33
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 22. มีการติดตามประเมิน และสรุปโครงการ/กิจกรรม 59
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 23. มีการใช้ข้อมูลงานลักษณะนี้มาวางแผนการจัดการอย่างต่อเนื่อง 33
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 24. ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 63
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 25. การประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 55
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 26. ความขยัน อดทน 32
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 27. ความมีสติปัญญา รู้ผิดรู้ชอบ ตัดสินใจกระทำการใด ๆ บนเหตุผล 39
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 28. ความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 42
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 29. ความรู้ด้านการออกแบบการเรียนการสอน 23
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 30. ความรู้ด้านการจัดการสอนของครู 16
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 31. ความรู้ด้านการผลิตสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 21
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 32. ความรู้ด้านการวัดผล การประเมินผล 11
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 33. ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การศึกษา 17
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 34. ความรู้ด้านการอบรมและพัฒนาบุคลากร 10
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 35. ความรู้ด้านการสรุปงาน ประเมินผลงาน 25
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 36. นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 37
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 37. นักเรียนได้นำความรู้จากการทำกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 52
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 38. นักเรียนมีความสามัคคี ปรองดอง 20
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 39. คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เสียสละเพื่อส่วนรวม 23
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 40. จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 21
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 41. ปฏิบัติตามกฎหมาย 18
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 42. รู้จักใช้วัสดุ อุปกรณ์ อย่างประหยัดเห็นคุณค่าของสรรพสิ่งไม่ ฟุ่มเฟื่อย 67
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 43. ประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น 20
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 44. มีรายได้ระหว่างเรียน 4
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 45. การออม 5
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 46. มีคุณธรรม มีความรัก เมตตาต่อคนอื่น และสรรพสิ่งต่าง ๆ 45
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 47. ไม่ทำลายชีวิตผู้อื่น ด้วยความคึกคะนอง ตระหนักถึงหลักชีวิต จริยธรรม 23
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 48. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 23
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 49. กตัญญู รู้คุณ 16
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 50. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 24
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 51. ซื่อสัตย์สุทจริต 34
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 52. ทำนุบำรุงศาสนา 12
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 53. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 74
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 54. ลดภาวะโลกร้อน 12
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ฯ ข้อที่ 55. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 20