งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2564


ผลการประเมินโครงการ/งาน ที่ผู้รับผิดชอบประเมินเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564

รหัส ชื่อโครงการ งาน / กลุ่มสาระ ผู้รับผิดชอบโครงการ การดำเนินการ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
1-01-1 โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) งานจัดการเรียนการสอน นางจิรวดี ผ่องใส ยังไม่ดำเนินการ - -
1-01-2 การจัดการเรียนการสอน งานจัดการเรียนการสอน นางจิรวดี ผ่องใส ยังไม่ดำเนินการ - -
1-01-3 ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (Best practice) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานจัดการเรียนการสอน นางจิรวดี ผ่องใส ยังไม่ดำเนินการ - -
1-02-4 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม ยังไม่ดำเนินการ - -
1-03-5 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา งานวัดผลและประเมินผลการเรียน นางสาวปานรวี ภูศรี ยังไม่ดำเนินการ - -
1-03-6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต งานวัดผลและประเมินผลการเรียน นางสาวปานรวี ภูศรี ยังไม่ดำเนินการ - -
1-04-7 รับสมัครนักเรียน งานทะเบียนนักเรียน นางสาวยุวดี พุทสอน ยังไม่ดำเนินการ - -
1-04-8 พัฒนางานทะเบียนวัดผล งานทะเบียนนักเรียน นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-05-9 งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางสรินยา พรหมมา ยังไม่ดำเนินการ - -
1-06-10 งานนิเทศการศึกษา งานนิเทศการศึกษา นางนิชนันท์ จันหอม ยังไม่ดำเนินการ - -
1-07-11 ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเเละวิจัยระดับโรงเรียน งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นายรติ จิรนิรัติศัย ยังไม่ดำเนินการ - -
1-08-12 โครงการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม งานแนะแนวทางการศึกษา นายยุทธิชัย อวยชัย ยังไม่ดำเนินการ - -
1-08-13 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบงานแนะแนว งานแนะแนวทางการศึกษา นายยุทธิชัย อวยชัย ยังไม่ดำเนินการ - -
1-08-14 โครงการตลาดนัดอาชีพ งานแนะแนวทางการศึกษา นายยุทธิชัย อวยชัย ยังไม่ดำเนินการ - -
1-09-15 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง งานห้องสมุด นางสาวพลิมา อุตตโรพร ยังไม่ดำเนินการ - -
1-10-16 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล นายธวัชชัย วิเศษสิงห์ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-11-17 พัฒนาโครงการโรงเรียนในศตวรรษที่21 โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่21 นายธวัชชัย วิเศษสิงห์ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-12-18 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-13-19 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา นางกันหา อินจีน ยังไม่ดำเนินการ - -
1-14-20 นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายเกรียงไกร จันหอม ยังไม่ดำเนินการ - -
1-14-21 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายเกรียงไกร จันหอม ยังไม่ดำเนินการ - -
1-15-22 การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-15-23 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายอรรถพล ศรัทธาผล ยังไม่ดำเนินการ - -
1-15-24 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวปานรวี ภูศรี ยังไม่ดำเนินการ - -
1-15-25 พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายณัฐพล กลีบสัตบุตร ยังไม่ดำเนินการ - -
1-16-26 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-16-27 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-16-28 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-17-29 สืบสานวัฒนธรรมไทย สู่ความเป็นเลิศ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวจีระวรรณ พรศิริ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-17-30 ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-17-31 พัฒนาสวนพรรณไม้ในวรรณคดี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางดุจดาว นุชนุ่ม ยังไม่ดำเนินการ - -
1-17-32 พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-17-33 คลินิกหมอภาษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-17-34 พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-17-35 โครงการพูดสุนทรพจน์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-17-36 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-18-37 วิถีธรรมวิถีไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม นางจันทนา ศรีบูจันดี ยังไม่ดำเนินการ - -
1-18-38 งานจัดการเรียนการสอน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด ยังไม่ดำเนินการ - -
1-18-39 สังคมบ้านบุญ สร้างคุณฯ ปันสุข งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-18-40 อาเซียนศึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด ยังไม่ดำเนินการ - -
1-18-41 โรงเรียนคุณธรรม”บ้านคนดี” ตามแนววิถีพุทธและพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่10ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-18-42 การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม นางจันทนา ศรีบูจันดี ยังไม่ดำเนินการ - -
1-19-43 การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายอำนาจ ประทุมทาน ยังไม่ดำเนินการ - -
1-19-44 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (วิชาดนตรีไทย) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว ยังไม่ดำเนินการ - -
1-19-45 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดนตรีสากล) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายสุรเดช ทองอ่อน ยังไม่ดำเนินการ - -
1-19-46 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน ยังไม่ดำเนินการ - -
1-20-47 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อส่งแข่งขันกีฬาภายนอก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-20-48 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-22-49 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา ยังไม่ดำเนินการ - -
1-23-50 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) นางสาวไพเราะ กาฬภักดี ยังไม่ดำเนินการ - -
1-23-51 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) นางสาวไพเราะ กาฬภักดี ยังไม่ดำเนินการ - -
1-23-52 ฺส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) นางสาวไพเราะ กาฬภักดี ยังไม่ดำเนินการ - -
1-23-53 ส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะสู่ความเป็นเลิศ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) นางสาวไพเราะ กาฬภักดี ยังไม่ดำเนินการ - -
1-26-54 พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต งานคอมพิวเตอร์ศึกษา นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล ยังไม่ดำเนินการ - -
1-26-55 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งานคอมพิวเตอร์ศึกษา นางนันทนา วิราศรี ยังไม่ดำเนินการ - -
1-27-56 พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและตัดสินใจ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นายก่อกิจ ธีราโมกข์ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-27-57 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นายเกรียงไกร จันหอม ยังไม่ดำเนินการ - -
1-27-58 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นายประณต ฉัฐมะ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-29-59 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-29-60 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมค่ายภาษาจีน โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา ยังไม่ดำเนินการ - -
1-30-61 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางจิรวดี ผ่องใส ยังไม่ดำเนินการ - -
1-30-62 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-30-63 โครงการทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-30-64 โครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางจิรวดี ผ่องใส ยังไม่ดำเนินการ - -
1-30-65 บริการอินเตอร์เน็ตสู่ผู้เรียนประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
1-30-66 อบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวกมลชนก หาดรื่น ยังไม่ดำเนินการ - -
1-30-67 พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง ยังไม่ดำเนินการ - -
1-31-68 ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารวิชาการ งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ นายชวกร คงกะเรียน ยังไม่ดำเนินการ - -
2-01-69 พัฒนางานแผนงาน งานนโยบายและแผน นายก่อกิจ ธีราโมกข์ ยังไม่ดำเนินการ - -
2-02-70 งานบริหารการเงินและบัญชีประจำปีงบประมาณ 2564 งานบริหารการเงินและบัญชี นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
2-03-71 พัฒนางานพัสดุ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ นางดุจดาว นุชนุ่ม ยังไม่ดำเนินการ - -
2-04-72 งานธุรการ งานธุรการ นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
2-05-73 คำนวณต้นทุนผลผลิต การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย นายมนตรี แต่งจันทร์ ยังไม่ดำเนินการ - -
2-06-74 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2564 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
2-07-75 พัฒนางานควบคุมภายใน งานควบคุมภายใน นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ ยังไม่ดำเนินการ - -
2-08-76 สหกรณ์โรงเรียน งานสหกรณ์ นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม ยังไม่ดำเนินการ - -
2-09-77 ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน งานสวัสดิการร้านค้า นายวุฒิชัย เนียมหอม ยังไม่ดำเนินการ - -
3-01-78 ทะเบียนประวัติและบุคลากร งานทะเบียนประวัติและบุคลากร นางสาวกมลชนก หาดรื่น ยังไม่ดำเนินการ - -
3-01-79 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติและบุคลากร นางสาวจิราภรณ์ แก้วประสิทธิ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
3-02-80 พัฒนาบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร นายเคบอย สินสุพรรณ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
3-02-81 ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ งานพัฒนาบุคลากร นางนันทนา วิราศรี ยังไม่ดำเนินการ - -
3-03-82 งานจัดจ้างครูและบุคลากร งานจัดจ้างครูและบุคลากร นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล ยังไม่ดำเนินการ - -
3-04-83 เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ ยังไม่ดำเนินการ - -
3-06-84 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล นางสาวกมลชนก หาดรื่น ยังไม่ดำเนินการ - -
4-01-85 รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ ยังไม่ดำเนินการ - -
4-01-86 ติดตั้งไฟฟ้าและระบบแสงสว่างอาคารโดมพละศึกษาใหม่ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ ยังไม่ดำเนินการ - -
4-01-87 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของนักการภาโรง-แม่บ้าน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ ยังไม่ดำเนินการ - -
4-01-88 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
4-01-89 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี ยังไม่ดำเนินการ - -
4-02-90 ซ่อมบำรุงยานพหนะ งานยานพาหนะ นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
4-03-91 สาธารณูปโภค งานสาธารณูปโภค นางสาวอภิญญา ใจชื้น ยังไม่ดำเนินการ - -
4-04-92 ผลิตสื่อ/พัฒนาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และบุคลากรด้านโสต งานโสตทัศนูปกรณ์ นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
4-05-93 งานส่งเสริมอนามัย งานส่งเสริมอนามัย นางสมพร ภูมเรศ ยังไม่ดำเนินการ - -
4-06-94 งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ นางสาวกมลชนก หาดรื่น ยังไม่ดำเนินการ - -
4-08-95 งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน นายเคบอย สินสุพรรณ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
4-09-96 งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นายณัฐพล กลีบสัตบุตร ยังไม่ดำเนินการ - -
4-10-97 ส่งเสริมงานโภชาการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ นางปราณี เทพเทียน ยังไม่ดำเนินการ - -
4-11-98 ธนาคารโรงเรียน งานธนาคารโรงเรียน นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ ยังไม่ดำเนินการ - -
5-01-99 งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน นายเคบอย สินสุพรรณ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
5-02-100 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา นางการะเกษ อ่อนแก้ว ยังไม่ดำเนินการ - -
5-02-101 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา นางการะเกษ อ่อนแก้ว ยังไม่ดำเนินการ - -
5-03-102 ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน งานผู้ปกครองเครือข่าย นายอรรถพล ศรัทธาผล ยังไม่ดำเนินการ - -
5-04-103 เพิ่มศักยภาพวินัยทางจราจร งานส่งเสริมวินัยจราจร นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
5-05-104 งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย ยังไม่ดำเนินการ - -
5-06-105 จิตอาสาพัฒนาผู้เรียน งานหัวหน้าระดับชั้น ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง ยังไม่ดำเนินการ - -
5-06-106 งานหัวหน้าระดับชั้น งานหัวหน้าระดับชั้น ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง ยังไม่ดำเนินการ - -
5-07-107 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาววราพร น้อยเกตุ ยังไม่ดำเนินการ - -
5-08-108 งานกิจกรรมวันสำคัญ งานกิจกรรมวันสำคัญ นายเคบอย สินสุพรรณ์ ยังไม่ดำเนินการ - -
5-10-109 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน นางสาวกมลชนก หาดรื่น ยังไม่ดำเนินการ - -
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น  109  โครงการ  
ยังไม่ดำเนินการ จำนวน  109  โครงการ
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3 ขึ้นไป แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ เป็นที่พอใจ
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 3 ลงไป แสดงว่าการดำเนินงาน/โครงการ ควรปรับปรุง