งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2564


รายการพิมพ์รายงานโครงการ/งาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ที่ ชื่อการพิมพ์รายงานต่าง ๆ
1 โครงการ/งาน ตามแผนงานบริหาร
  1.1 แผนงานบริหารงานวิชาการ
  1.2 แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
  1.3 แผนงานบริหารงานบุคคล
  1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป
  1.5 แผนงานกิจการนักเรียน
  1.6 แผนงานโครงการเร่งด่วน
  1.7 แผนงานดำเนินโครงการตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด
2 รายชื่อกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับจำแนกตามประเภทเงินฯ
3 แผนการดำเนินงานตามโครงการ/งาน จำแนกตามแผนงาน(แนวขวาง)
  3.1 แผนงานบริหารงานวิชาการ
  3.2 แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
  3.3 แผนงานบริหารงานบุคคล
  3.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป
  3.5 แผนงานกิจการนักเรียน
  3.6 แผนงานโครงการเร่งด่วน
  3.7 แผนงานดำเนินโครงการตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด
4 รายชื่อโครงการ/งานและงบประมาณที่ได้รับตามกิจกรรม
5 ผลการประเมินโครงการ/งาน ที่ผู้รับผิดชอบประเมินเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2564