งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2564


รายงานการใช้เงินทุกโครงการ/งาน

รหัส
โครงการ
ชื่อโครงการ/งาน กลุ่มสาระ/งาน จำนวนเงิน
(บาท)
จำนวนเงินที่ใช้
(บาท)
คงเหลือ
(+/-บาท)
1-01-1 โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) งานจัดการเรียนการสอน .00 .00 .00
1-01-2 การจัดการเรียนการสอน งานจัดการเรียนการสอน .00 .00 .00
1-01-3 ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (Best practice) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานจัดการเรียนการสอน .00 .00 .00
1-02-4 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา .00 .00 .00
1-03-5 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา งานวัดผลและประเมินผลการเรียน .00 .00 .00
1-03-6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต งานวัดผลและประเมินผลการเรียน .00 .00 .00
1-04-7 รับสมัครนักเรียน งานทะเบียนนักเรียน .00 .00 .00
1-04-8 พัฒนางานทะเบียนวัดผล งานทะเบียนนักเรียน .00 .00 .00
1-05-9 งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา .00 .00 .00
1-06-10 งานนิเทศการศึกษา งานนิเทศการศึกษา .00 .00 .00
1-07-11 ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเเละวิจัยระดับโรงเรียน งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ .00 .00 .00
1-08-12 โครงการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม งานแนะแนวทางการศึกษา .00 .00 .00
1-08-13 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบงานแนะแนว งานแนะแนวทางการศึกษา .00 .00 .00
1-08-14 โครงการตลาดนัดอาชีพ งานแนะแนวทางการศึกษา .00 .00 .00
1-09-15 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง งานห้องสมุด .00 .00 .00
1-10-16 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล .00 .00 .00
1-11-17 พัฒนาโครงการโรงเรียนในศตวรรษที่21 โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่21 .00 .00 .00
1-12-18 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม .00 .00 .00
1-13-19 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา .00 .00 .00
1-14-20 นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ .00 .00 .00
1-14-21 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ .00 .00 .00
1-15-22 การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ .00 .00 .00
1-15-23 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ .00 .00 .00
1-15-24 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ .00 .00 .00
1-15-25 พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ .00 .00 .00
1-16-26 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ .00 .00 .00
1-16-27 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ .00 .00 .00
1-16-28 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ .00 .00 .00
1-17-29 สืบสานวัฒนธรรมไทย สู่ความเป็นเลิศ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย .00 .00 .00
1-17-30 ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย .00 .00 .00
1-17-31 พัฒนาสวนพรรณไม้ในวรรณคดี งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย .00 .00 .00
1-17-32 พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย .00 .00 .00
1-17-33 คลินิกหมอภาษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย .00 .00 .00
1-17-34 พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย .00 .00 .00
1-17-35 โครงการพูดสุนทรพจน์ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย .00 .00 .00
1-17-36 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย .00 .00 .00
1-18-37 วิถีธรรมวิถีไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม .00 .00 .00
1-18-38 งานจัดการเรียนการสอน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม .00 .00 .00
1-18-39 สังคมบ้านบุญ สร้างคุณฯ ปันสุข งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม .00 .00 .00
1-18-40 อาเซียนศึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม .00 .00 .00
1-18-41 โรงเรียนคุณธรรม”บ้านคนดี” ตามแนววิถีพุทธและพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่10ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม .00 .00 .00
1-18-42 การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม .00 .00 .00
1-19-43 การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ .00 .00 .00
1-19-44 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (วิชาดนตรีไทย) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ .00 .00 .00
1-19-45 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดนตรีสากล) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ .00 .00 .00
1-19-46 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ .00 .00 .00
1-20-47 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อส่งแข่งขันกีฬาภายนอก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา .00 .00 .00
1-20-48 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา .00 .00 .00
1-22-49 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) .00 .00 .00
1-23-50 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) .00 .00 .00
1-23-51 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) .00 .00 .00
1-23-52 ฺส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียน งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) .00 .00 .00
1-23-53 ส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะสู่ความเป็นเลิศ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) .00 .00 .00
1-26-54 พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต งานคอมพิวเตอร์ศึกษา .00 .00 .00
1-26-55 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งานคอมพิวเตอร์ศึกษา .00 .00 .00
1-27-56 พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและตัดสินใจ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี .00 .00 .00
1-27-57 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี .00 .00 .00
1-27-58 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี .00 .00 .00
1-29-59 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น .00 .00 .00
1-29-60 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมค่ายภาษาจีน โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น .00 .00 .00
1-30-61 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .00 .00 .00
1-30-62 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .00 .00 .00
1-30-63 โครงการทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .00 .00 .00
1-30-64 โครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .00 .00 .00
1-30-65 บริการอินเตอร์เน็ตสู่ผู้เรียนประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .00 .00 .00
1-30-66 อบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .00 .00 .00
1-30-67 พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .00 .00 .00
1-31-68 ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารวิชาการ งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ .00 .00 .00
2-01-69 พัฒนางานแผนงาน งานนโยบายและแผน .00 .00 .00
2-02-70 งานบริหารการเงินและบัญชีประจำปีงบประมาณ 2564 งานบริหารการเงินและบัญชี .00 .00 .00
2-03-71 พัฒนางานพัสดุ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ .00 .00 .00
2-04-72 งานธุรการ งานธุรการ .00 .00 .00
2-05-73 คำนวณต้นทุนผลผลิต การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย .00 .00 .00
2-06-74 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2564 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ .00 .00 .00
2-07-75 พัฒนางานควบคุมภายใน งานควบคุมภายใน .00 .00 .00
2-08-76 สหกรณ์โรงเรียน งานสหกรณ์ .00 .00 .00
2-09-77 ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน งานสวัสดิการร้านค้า .00 .00 .00
3-01-78 ทะเบียนประวัติและบุคลากร งานทะเบียนประวัติและบุคลากร .00 .00 .00
3-01-79 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติและบุคลากร .00 .00 .00
3-02-80 พัฒนาบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร .00 .00 .00
3-02-81 ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ งานพัฒนาบุคลากร .00 .00 .00
3-03-82 งานจัดจ้างครูและบุคลากร งานจัดจ้างครูและบุคลากร .00 .00 .00
3-04-83 เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ .00 .00 .00
3-06-84 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล .00 .00 .00
4-01-85 รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม .00 .00 .00
4-01-86 ติดตั้งไฟฟ้าและระบบแสงสว่างอาคารโดมพละศึกษาใหม่ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม .00 .00 .00
4-01-87 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของนักการภาโรง-แม่บ้าน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม .00 .00 .00
4-01-88 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม .00 .00 .00
4-01-89 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม .00 .00 .00
4-02-90 ซ่อมบำรุงยานพหนะ งานยานพาหนะ .00 .00 .00
4-03-91 สาธารณูปโภค งานสาธารณูปโภค .00 .00 .00
4-04-92 ผลิตสื่อ/พัฒนาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และบุคลากรด้านโสต งานโสตทัศนูปกรณ์ .00 .00 .00
4-05-93 งานส่งเสริมอนามัย งานส่งเสริมอนามัย .00 .00 .00
4-06-94 งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ .00 .00 .00
4-08-95 งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน .00 .00 .00
4-09-96 งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ .00 .00 .00
4-10-97 ส่งเสริมงานโภชาการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ .00 .00 .00
4-11-98 ธนาคารโรงเรียน งานธนาคารโรงเรียน .00 .00 .00
5-01-99 งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน .00 .00 .00
5-02-100 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา .00 .00 .00
5-02-101 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา .00 .00 .00
5-03-102 ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน งานผู้ปกครองเครือข่าย .00 .00 .00
5-04-103 เพิ่มศักยภาพวินัยทางจราจร งานส่งเสริมวินัยจราจร .00 .00 .00
5-05-104 งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน .00 .00 .00
5-06-105 จิตอาสาพัฒนาผู้เรียน งานหัวหน้าระดับชั้น .00 .00 .00
5-06-106 งานหัวหน้าระดับชั้น งานหัวหน้าระดับชั้น .00 .00 .00
5-07-107 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน .00 .00 .00
5-08-108 งานกิจกรรมวันสำคัญ งานกิจกรรมวันสำคัญ .00 .00 .00
5-10-109 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน .00 .00 .00
รวมทั้งสิ้น 109 โครงการ .00 .00 .00