งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2564


รายงานการใช้เงินตามกิจกรรมโครงการ/งาน

ที่ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เงินที่ได้รับ(บาท) ใช้ไป คงเหลือ
เงินอุดหนุนฯ เงินระดมทรัพย์
1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์  450,000      450,000
2 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์  350,000      350,000
3 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทั่วไป นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์  29,290      29,290
4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานจราจร นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์  8,500      8,500
5 ค่าไปรษณีย์ นางสาวอภิญญา ใจชื้น  16,800      16,800
6 ค่าบริการกำจัดขยะ นางสาวอภิญญา ใจชื้น  6,000      6,000
7 ค่าน้ำประปา นางสาวอภิญญา ใจชื้น  4,200      4,200
8 ค่าไฟฟ้า นางสาวอภิญญา ใจชื้น  1,900,000  1,700,000    3,600,000
9 ค่าโทรศัพท์ นางสาวอภิญญา ใจชื้น  7,320      7,320
10 การซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน นางสาวจิราภรณ์ แก้วประสิทธิ์  20,000      20,000
11 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นางสาวจิราภรณ์ แก้วประสิทธิ์  10,000      10,000
12 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์  25,800      25,800
13 กิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ  15,080      15,080
14 สืบสานวัฒนธรรมไทย สู้ความเป็นเลิศ (ขนมไทย , การแสดงเพลงพื้นบ้าน) นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ นางสาวจีระวรรณ พรศิริ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  32,570      32,570
15 พัฒนาสวนพรรณไม้ในวรรณคดี นางดุจดาว นุชนุ่ม และคณะ  9,000      9,000
16 การพัฒนางานพัสดุ นางดุจดาว นุชนุ่ม และคณะ  66,785      66,785
17 กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันทักษะทางภาษาไทย นางดุจดาว นุชนุ่ม และคณะ  6,000      6,000
18 กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ และคณะ  11,399      11,399
19 กิจกรรมวรรณคดีสัญจร นางสาวพลิมา อุตตโรพร และคณะ  30,000      30,000
20 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ  8,700      8,700
21 กิจกรรมประเมินผลโครงการ/กิจกรรมกลุ่มสาระฯ นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ        
22 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาไทย นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ  15,000      15,000
23 ค่ายชวนอ่านร้อยกรองทำนองไทย นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ และคณะ  16,200      16,200
24 กิจกรรมพัฒนาทักษะการสวดโอ้เอ้วิหารราย นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว และคณะ  9,800      9,800
25 คลินิกหมอภาษา นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  10,000      10,000
26 พูดสุนทรพจน์ นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  15,000      15,000
27 ส่งเสริมการอ่าน นางสาวพลิมา อุตตโรพร  65,308      65,308
28 ส่งนักเรียนแข่งขันตอบปัญหารายการต่าง ๆ นางสาวพลิมา อุตตโรพร และคณะ  400      400
29 ปรับปรุงห้องสมุด นางสาวพลิมา อุตตโรพร  43,705      43,705
30 บันทึกรักการอ่าน นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ  3,600      3,600
31 สัปดาห์ห้องสมุด นางสาวพลิมา อุตตโรพรและคณะ  3,000      3,000
32 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ  20,000      20,000
33 ธนาคารโรงเรียน นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ และ นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด  5,000      5,000
34 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล นางฐาณิชนันท์ ใจจริง        
35 กิจกรรมการเรียนซ้ำเพื่อแก้ไขผลการเรียน ครูสุกัญญา มารอด ครูศรัญญา มีฤทธิ์  5,050      5,050
36 กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเติมเต็มและต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวปานรวี ภูศรี  155      155
37 กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเติมเต็มและต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวปานรวี ภูศรี  155      155
38 กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มศักยภาพเตรียมพร้อมสอบโอเน็ต ครูปานรวี ภูศรี        
39 กิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ครูกรรณิการ์ กล้าสืบการ  90,000      90,000
40 กิจกรรมการผลิตคลังข้อสอบ ครูวันลิษา ขำอิ่ม  2,300      2,300
41 กิจกรรมการพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผล ครูปานรวี ภูศรี  270      270
42 กิจกรรมการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล นางสาวยุวดี พุทสอน  48,000      48,000
43 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายประณต ฉัฐมะ    48,100    48,100
44 ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน เทอม 2 นายอรรถพล ศรัทธาผล  4,500      4,500
45 กิจกรรมแข่งขันทักษะวันวิชาการ และวันวิทยาศาสตร์ นายอรรถพล ศรัทธาผล        
46 ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน นายอรรถพล ศรัทธาผล  4,500      4,500
47 ค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง  26,000      26,000
48 จิตอาสาพัฒนาผู้เรียน ว่าที่ ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง  24,500      24,500
49 หัวหน้าระดับพบนักเรียน (โฮมรูม) ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง        
50 พัฒนานโยบายและแผน นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ  5,950      5,950
51 ติดตามตรวจสอบโครงการ นายก่อกิจ ธีราโมกข์  1,750      1,750
52 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ  3,200      3,200
53 ค่ายหุ่นยนต์ ม.ปลาย นายก่อกิจ ธีราโมกข์    50,000    50,000
54 ค่ายหุ่นยนต์ ม.ต้น นายก่อกิจ ธีราโมกข์    50,000    50,000
55 จัดจ้างครูพิเศษปฏิบัติการสอน นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล    1,033,700    1,033,700
56 จัดจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล    774,480    774,480
57 เงินประกันสังคม นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล    191,200    191,200
58 จัดจ้างครูชาวต่างชาติ นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล    996,000    996,000
59 จัดจ้างแม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์ นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล    2,220,000    2,220,000
60 การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย นายมนตรี แต่งจันทร์  1,200      1,200
61 จัดทำรายงานสารสนเทศ นายณัฐพล กลีบสัตบุตร  5,400      5,400
62 การฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์และเกมกีฬาทางคณิตศาสตร์ และส่งนักเรียนแข่งขันหน่วยงานภายนอก 1. นายณัฐพล กลีบสัตบุตร
2. นายมนตรี แต่งจันทร์
 20,000      20,000
63 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูเกรียงไกร จันหอม    80,000    80,000
64 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูเกรียงไกร จันหอม    290,000    290,000
65 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูเกรียงไกร จันหอม    300,000    300,000
66 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ครูเกรียงไกร จันหอม    60,000    60,000
67 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่รักน้องนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครูเกรียงไกร จันหอม    25,000    25,000
68 กิจกรรมแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์ ครูเกรียงไกร จันหอม    30,000    30,000
69 กิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครูเกรียงไกร จันหอม  40,000      40,000
70 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูเกรียงไกร จันหอม    20,000    20,000
71 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูเกรียงไกร จันหอม    20,000    20,000
72 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครูเกรียงไกร จันหอม    10,000    10,000
73 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี ครูเกรียงไกร จันหอม  125,000      125,000
74 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ครูเกรียงไกร จันหอม    100,000    100,000
75 นำเสนอโครงงานเชิงวิจัยนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ครูเกรียงไกร จันหอม    10,000    10,000
76 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร และ คณะ  30,000      30,000
77 เตรียมรับการประเมินจากต้นสังกัด ครูสรินยาและคณะ  20,000      20,000
78 จัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 ครูสรินยาและคณะ  2,500      2,500
79 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 ครูสรินยาและคณะ  18,000      18,000
80 วางแผนปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูสรินยาและคณะ        
81 กิจกรรมการจัดเวทีนำเสนอ ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์        
82 เตรียมรับการประเมิน OBECQA ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์  100,000      100,000
83 ทำเล่มรายงานรางวัลคุณภาพ OBECQA ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์  20,200      20,200
84 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำเล่มรายงานรางวัลคุณภาพ OBECQA ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์  20,000      20,000
85 ประชุมวางแผน การทำงาน ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์        
86 กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนางานทะเบียน นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์  27,040      27,040
87 การคัดแยกขยะรีไซเคิล และกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  20,000      20,000
88 ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน นายรติ จิรนิรัติศัย  2,000      2,000
89 การจัดทำงานวิจัยระดับโรงเรียน นายรติ จิรนิรัติศัย  3,000      3,000
90 นิเทศแบบกัลยาณมิตร นางนิชนันท์ จันหอม  5,000      5,000
91 ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารวิชาการ นายชวกร คงกะเรียน        
92 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
นางการะเกษ อ่อนแก้ว
 10,000      10,000
93 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
นางการะเกษ อ่อนแก้ว
 20,000      20,000
94 การรับสมัครนักเรียน ครูยุวดี พุทสอน  21,650      21,650
95 สำรวจพรรณไม้ในบริเวณโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์  2,135      2,135
96 การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์  38,045      38,045
97 การบริหารจัดการ นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์  83,080      83,080
98 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2564 นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์        
99 การบริหารงานการเงินและการบัญชี นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์  54,315      54,315
100 บริการอินเตอร์เน็ตสู่ผู้เรียนประจำปีงบประมาณ 2564 นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์  312,000      312,000
101 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี นางสมพร ภูมเรศและคณะ        
102 ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น นางสมพร ภูมเรศและคณะ  30,000      30,000
103 กิจกรรมจัดอบรม ยุวชนแนะแนว งานพยาบาลและสภานักเรียน นางสมพร ภูมเรศและคณะ  3,000      3,000
104 กิจกรรมบริจาคโลหิต นางสมพร ภูมเรศและคณะ  4,800      4,800
105 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน นางสมพร ภูมเรศและคณะ        
106 จัดซื้อวัสดุบำรุงรักษาห้องพยาบาล นางสมพร ภูมเรศและคณะ  17,200      17,200
107 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 1. นักเรียนประชาสัมพันธ์
2. ครูสมพร ภูมเรศและคณะ
       
108 จัดนิทรรศการอาเซียน นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด  5,094      5,094
109 พัฒนาหลักสูตรอาเซียน นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด        
110 พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด  74,250      74,250
111 การจัดตารางเรียนของกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา นางจันทนา ศรีบูจันดี นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด        
112 กิจกรรมการนิเทศการสอน นางจันทนา ศรีบูจันดี นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด        
113 กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ นางจันทนา ศรีบูจันดี  4,480      4,480
114 กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ นางจันทนา ศรีบูจันดี        
115 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นางจันทนา ศรีบูจันดี  8,095      8,095
116 การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน นางสาวอลิสา ป่วนเดช  13,000      13,000
117 กิจกรรมอบรมสภานักเรียนและเครือข่าย ครูปัทวรรณ เชื้อชาย  12,980      12,980
118 กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ครูปัทวรรณ เชื้อชาย  7,250      7,250
119 อบรมศาสตร์พระราชา นางกันหา อินจีน นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม นายปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์  15,000      15,000
120 อบรมคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และภาวะผู้นำของสภานักเรียน นางสาวกมลชนก หาดรื่น  16,750      16,750
121 ของหายได้คืน นางสาวกมลชนก หาดรื่น  1,500      1,500
122 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน นางสาวกมลชนก หาดรื่น        
123 งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล นางสาวกมลชนก หาดรื่น        
124 งานทะเบียนประวัติ นางสาวกมลชนก หาดรื่น  15,561      15,561
125 การลงเวลาปฏิบัติราชการ นางสาวกมลชนก หาดรื่น        
126 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวกมลชนก หาดรื่น  20,000      20,000
127 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวกมลชนก หาดรื่น  21,600      21,600
128 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวกมลชนก หาดรื่น  22,000      22,000
129 กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารและให้บริการงานประชาสัมพันธ์ต่างๆของโรงเรียน นางสาวกมลชนก หาดรื่น  10,000      10,000
130 อบรมเยาวชนและครูแกนนำ นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ  42,500      42,500
131 กิจกรรมค่ายอาสาปันสุข นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ  8,000      8,000
132 กิจกรรมจิตสาธารณะ/จิตอาสา นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ  2,000      2,000
133 สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ        
134 กิจกรรมทำบุญประจำสัปดาห์/วันพุธคือวันพระ นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ  6,740      6,740
135 สหกรณ์ร้านค้า นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม        
136 การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือดีเด่น วราพร น้อยเกตุ        
137 งานส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางสาววราพร น้อยเกตุ  50,100      50,100
138 ซ่อมแซม อุปกรณ์สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย นายเอนก สุทธิสินทอง  1,900      1,900
139 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษาและวัสดุสำนักงาน นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์  30,275      30,275
140 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์และคณะ  71,560      71,560
141 เตรียมความพร้อมนักกีฬาและส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก นายจีระศักดิ์ กลมวงและคณะ  140,775      140,775
142 ปรับปรุงสนามกีฬาเปตอง นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสอาด  5,200      5,200
143 ส่งเสริมผู้เรียนทางการเรียนดนตรีไทย นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว        
144 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ ซ่อมบำรุงสื่อการเรียนการสอนดนตรีไทย นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว  30,000      30,000
145 จัดทำป้ายนิเทศเพื่อแสดงผลงานด้านทัศนศิลป์ นายอำนาจ ประทุมทาน        
146 ส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันด้านศิลปะ นายอำน่าจ ประทุมทาน        
147 จัดทำจัดหาสื่อเทคโนโลยี การเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์ นายอำนาจ ประทุมทาน  21,560      21,560
148 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน ครูภัททิรา เงาะลำดวน  23,300      23,300
149 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน  25,800      25,800
150 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน  17,400      17,400
151 จัดหาสื่อการเรียนการสอนดนตรีสากลและซ่อมบำรุง นายสุรเดช ทองอ่อน  106,280      106,280
152 การทำผลิตภัณฑ์จากมะนาว ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ  8,265      8,265
153 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสาวไพเราะ กาฬภักดี  7,895      7,895
154 ส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะสู่ความเป็นเลิศ นางสาวไพเราะ กาฬภักดี  20,000      20,000
155 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
นางสาวไพเราะ กาฬภักดี  23,090      23,090
156 พัฒนาโภชนาการนักเรียน ครูปราณี เทพเทียน  5,000      5,000
157 พัฒนางานควบคุมภายใน นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ  6,100      6,100
158 กิจกรรมทำความสะอาด สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์  150,000      150,000
159 ปรับภูมิทัศน์จัดสวนหย่อม สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์  80,000      80,000
160 กิจกรรมซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรียน สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์  80,000      80,000
161 กิจกรรมซ่อมบำรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์  1,200,000      1,200,000
162 กิจกรรมดูแลกำจัดปลวก สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์  30,000      30,000
163 ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์  300,000      300,000
164 กิจกรรมซ่อมบำรุงโต๊ะเก้าอี้ครู-นักเรียน สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์  12,000      12,000
165 กิจกรรมซ่อมบำรุงรักษาน้ำดื่มน้ำใช้ สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์  60,000      60,000
166 กิจกรรมดูแลถังดับเพลิง สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์  12,000      12,000
167 กิจกรรมบำรุงรักษาห้องน้ำห้องส้วม สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์  150,000      150,000
168 ติดตั้งไฟฟ้าและระบบแสงสว่างอาคารโดมพละศึกษาใหม่ นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์  200,000      200,000
169 การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของนักการภาโรง-แม่บ้าน นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์    10,000    10,000
170 การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา  34,000      34,000
171 การปลูกไม้ผล นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา  69,000      69,000
172 ไม้ดอกเพื่อการค้า นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา  9,800      9,800
173 ไม้ดอกไม้ประดับ นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา  15,000      15,000
174 การเพาะเห็ด นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา  2,000      2,000
175 การขยายพันธุ์พืช นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา  2,500      2,500
176 การปลูกผัก นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา  1,500      1,500
177 พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล    334,400    334,400
178 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นางนันทนา วิราศรี
   162,500    162,500
179 การประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ นางนันทนา วิราศรีและคณะ  20,700      20,700
180 จัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นางนันทนา วิราศรีและคณะ    900,000    900,000
181 การประกวดแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยี นางนันทนา วิราศรีและคณะ    4,500    4,500
182 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อการสอนของครู นางนันทนา วิราศรีและคณะ    155,000    155,000
183 บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโสตทัศนูปกรณ์ คณะทำงานโสตฯและนักเรียนชุมนุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  103,875      103,875
184 กิจกรรมบุคลากรด้านโสตฯ คณะทำงานโสตฯและนักเรียนชุมนุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  8,000      8,000
185 การผลิตสื่อ/เผยแพร่สื่อ/จัดการสื่อ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายโสตฯ  236,100      236,100
186 ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2563 นายเคบอย สินสุพรรณ์  178,500      178,500
187 วันสำคัญ นายเคบอย สินสุพรรณ์  31,200      31,200
188 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร นายเคบอย สินสุพรรณ์  100,000      100,000
189 พัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน นายเคบอย สินสุพรรณ์  23,675      23,675
190 อบรม/สัมมนา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นางสาวชมพูนุท คำธารา  29,800      29,800
191 ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2564 นายเคบอย สินสุพรรณ์  341,400      341,400
192 มวลชนสัมพันธ์ นายเคบอย สินสุพรรณ์  20,000      20,000
193 กิจกรรมสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน นายเคบอย สินสุพรรณ์        
194 กิจกรรมปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆในห้อง ICT นายเคบอย สินสุพรรณ์  5,000      5,000
195 กิจกรรมปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆในห้อง SEAR นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์  5,000      5,000
196 กิจกรรมติว O-NET วิชาภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายเคบอย สินสุพรรณ์ และคณะ        
197 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายจิรภัทร เหลือวัฒนวิไล  131,410      131,410
198 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว  63,720      63,720
199 กิจกรรมชุมนุม นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์        
200 กิจกรรมผลิตสื่อ/นวัตกรรมการสอนภาษาต่างประเทศ นายเคบอย สินสุพรรณ์ และ นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์  4,060      4,060
201 กิจกรรมยุวอาสา นางฐานิชนันท์ ใจจริง  1,180      1,180
202 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายอรรถพล ศรัทธาผล  140,750      140,750
203 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว  80,460      80,460
204 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง  126,450      126,450
205 ลูกเสืออาสา กกต. นายจีระศักดิ์ กลมวง  11,748      11,748
206 จัดซื้อจัดจ้างและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด นายจีระศักดิ์ กลมวง  4,510      4,510
207 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์  151,500      151,500
208 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางปราณี เทพเทียน  126,730      126,730
209 กิจกรรมวันคริสต์มาสเชิงวิชาการ นายเคบอย สินสุพรรณ์ และคณะ  8,430      8,430
210 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวชมพูนุท คำธารา  91,810      91,810
211 กิจกรรมวันสำคัญของลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นายจีระศักดิ์ กลมวง  5,930      5,930
212 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายประณต ฉัฐมะ  109,940      109,940
213 กิจกรรมค่ายภาษาจีน นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชาและนางสาวณัฐชฎา ทองเอีย    40,000    40,000
214 กิจกรรมพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศทางภาษาจีน นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา และ นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย    20,000    20,000
215 กิจกรรมปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆในห้องศูนย์วิชาภาษาจีน นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา และ นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย    20,000    20,000
216 สวัสดิการร้านค้าโรงเรียน นายวุฒิชัย เนียมหอม        
217 พัฒนางานธุรการ นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์  60,000      60,000
218 กิจกรรมพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศทางภาษาญี่ปุ่น นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ และนางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์    20,000    20,000
219 กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์และนางกัญญารัตน์ เรือนอินทร์ทม    40,000    40,000
220 กิจกรรมปรับปรุงอุปกรรณ์ต่างๆในห้องศูนย์วิชาภาษาญี่ปุ่น นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ และนางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์    20,000    20,000
221 สนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนผลการเรียนดีเด่น นายยุทธิชัย อวยชัย และคณะ  51,000      51,000
222 ตลาดนัดอาชีพ นายยุทธิชัย อวยชัย และคณะ        
223 ปัจฉิมนิเทศ นางสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์ และคณะ  15,900      15,900
224 นักเรียนเพชรท่ามะกา (ม.3 เรียนต่อ ม.4) นายยุทธิชัย อวยชัย และคณะ  51,000      51,000
225 ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียน นางณพชนก สุวรรณมณี และคณะ        
226 รับนักเรียนโควตา นายยุทธิชัย อวยชัย แะคณะ        
227 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ นายยุทธิชัย อวยชัย และคณะ  16,900      16,900
228 มอบทุนการศึกษา นางสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์ และคณะ  5,000      5,000
229 แนะแนวสัญจร นายยุทธิชัย อวยชัย และคณะ  5,000      5,000
230 เพื่อนที่ปรึกษา YC นายยุทธิชัย อวยชัย และคณะ  5,100      5,100
231 การซ่อมบำรุงเครืองถ่ายเอกสาร เครื่องโรเนียว เครื่อง copyprint color นางนิชนันท์ จันหอม  15,000      15,000
232 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นางนิชนันท์ จันหอม  200,800      200,800
233 ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (Best practice) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดร.ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล  15,000      15,000
234 การอบรมภาวะผู้นำสะเต็มศึกษา ดร.ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล  16,200      16,200
235 การจัดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน นางนิชนันท์ จันหอม  150,000      150,000
236 ส่งเสริมการจัดนิทรรศการวิชาการนอกสถานที่ นางนิชนันท์ จันหอม        
237 กระดาษ A4 ขาว และกระดาษคำตอบ นางนิชนันท์ จันหอม  350,000      350,000
238 การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นางนิชนันท์ จันหอม  600,000      600,000
239 ส่งเสริมงานวิชาการ นางนิชนันท์ จันหอม        
240 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ นางนิชนันท์ จันหอม  200,000      200,000
241 นิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการ นางนิชนันท์ จันหอม  150,000      150,000
242 หมึกเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโรเนียว นางนิชนันท์ จันหอม  1,062,000      1,062,000
รวมทั้งสิ้น 242 กิจกรรม 12,926,230 9,734,880 22,661,110