งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2564


กำหนดให้เขียนโครงการในระหว่างวันที่   26/10/2563 ถึงวันที่ 30/10/2563
กำหนดให้แก้ไขปรับยอดเงิน ระหว่างวันที่
26/10/2563 ถึงวันที่ 30/12/2563

สถิติจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ใช้ไป จำแนกตามแผนงาน
แผนงาน จำนวน
โครงการ/งาน
ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) ใช้ไปแล้ว คงเหลือ
เงินอุดหนุนฯ เงินระดมทรัพย์
แผนงานบริหารงานวิชาการ 68 6,385,409.00 2,809,500.00 .00 9,194,909.00
แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 9 199,300.00 .00 .00 199,300.00
แผนงานบริหารงานบุคคล 7 715,961.00 5,215,380.00 .00 5,931,341.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 5,524,235.00 1,710,000.00 .00 7,234,235.00
แผนงานกิจการนักเรียน 11 197,205.00 .00 .00 197,205.00
รวม 109 13,022,110.00 9,734,880.00 .00 22,756,990.00

- จำนวนเงินที่คาดว่าจะมีใช้ ( 8,880,000.00 + 9,630,000.00) = 18,510,000.00 บาท
- จำนวนเงินตามโครงการ/งาน 22,756,990.00 บาท ใช้ไป .00 บาท คงเหลือ 22,756,990.00 บาท
- จำนวนโครงการ/งาน และกิจกรรมทั้งหมด   109 โครงการ/งาน    242 กิจกรรม

จำนวนกิจกรรมที่เริ่มปฏิบัติตามแผน
ในรอบปีงบประมาณ

ตุลาคม
จำนวน 118 กิจกรรม
พฤศจิกายน
จำนวน 64 กิจกรรม
ธันวาคม
จำนวน 17 กิจกรรม
มกราคม
จำนวน 5 กิจกรรม
กุมภาพันธ์
จำนวน 7 กิจกรรม
มีนาคม
จำนวน 5 กิจกรรม
เมษายน
จำนวน 1 กิจกรรม
พฤษภาคม
จำนวน 6 กิจกรรม
มิถุนายน
จำนวน 5 กิจกรรม
กรกฎาคม
จำนวน 4 กิจกรรม
สิงหาคม
จำนวน 7 กิจกรรม
กันยายน
จำนวน 3 กิจกรรม