งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2564


สถิติการใช้งบประมาณแต่ละงาน / กลุ่มสาระ ที่ได้รับอนุมัติ และใช้ไปแล้ว
กลุ่มสาระการเรียนร/งาน ร้อยละของการใช้เงิน
งานจัดการเรียนการสอน 7.07%
.00%
งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา .13%
.00%
งานวัดผลและประเมินผลการเรียน .64%
.00%
งานทะเบียนนักเรียน .21%
.00%
งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา .18%
.00%
งานนิเทศการศึกษา .02%
.00%
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ .02%
.00%
งานแนะแนวทางการศึกษา .66%
.00%
งานห้องสมุด .51%
.00%
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล .62%
.00%
โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่21 .00%
.00%
โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม .54%
.00%
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา .07%
.00%
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ .73%
.00%
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ .18%
.00%
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ .10%
.00%
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย .90%
.00%
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม .72%
.00%
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ .99%
.00%
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 1.10%
.00%
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) .59%
.00%
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม) .26%
.00%
งานคอมพิวเตอร์ศึกษา 6.84%
.00%
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 4.80%
.00%
โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น .70%
.00%
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 11.84%
.00%
งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ .00%
.00%
งานนโยบายและแผน .05%
.00%
งานบริหารการเงินและบัญชี .24%
.00%
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ .29%
.00%
งานธุรการ .26%
.00%
การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย .01%
.00%
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ .00%
.00%
งานควบคุมภายใน .03%
.00%
งานสหกรณ์ .00%
.00%
งานสวัสดิการร้านค้า .00%
.00%
งานทะเบียนประวัติและบุคลากร .20%
.00%
งานพัฒนาบุคลากร 2.95%
.00%
งานจัดจ้างครูและบุคลากร 22.92%
.00%
งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ .00%
.00%
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล .00%
.00%
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 10.25%
.00%
งานยานพาหนะ 3.52%
.00%
งานสาธารณูปโภค 15.97%
.00%
งานโสตทัศนูปกรณ์ 1.53%
.00%
งานส่งเสริมอนามัย .24%
.00%
งานประชาสัมพันธ์ .12%
.00%
งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน .09%
.00%
งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ .02%
.00%
โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ .02%
.00%
งานธนาคารโรงเรียน .02%
.00%
งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน .10%
.00%
งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา .13%
.00%
งานผู้ปกครองเครือข่าย .04%
.00%
งานส่งเสริมวินัยจราจร .04%
.00%
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน .09%
.00%
งานหัวหน้าระดับชั้น .11%
.00%
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน .22%
.00%
งานกิจกรรมวันสำคัญ .14%
.00%
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน .00%
.00%
  เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เงินระดมทรัพย์
เงินที่ใช้ไปแล้ว

กลุ่มสาระการเรียนร/งาน ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) ใช้ไปแล้ว คงเหลือ
เงินอุดหนุนฯ เงินระดมทรัพย์
งานจัดการเรียนการสอน  1,608,200   1,608,200
งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  30,000   30,000
งานวัดผลและประเมินผลการเรียน  145,620   145,620
งานทะเบียนนักเรียน  48,690   48,690
งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  40,500   40,500
งานนิเทศการศึกษา  5,000   5,000
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  5,000   5,000
งานแนะแนวทางการศึกษา  149,900   149,900
งานห้องสมุด  116,013   116,013
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  140,200   140,200
โครงการโรงเรียนในศตวรรษที่21   
โครงการสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม  123,260   123,260
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  15,000   15,000
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  165,000   165,000
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  40,310   40,310
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  22,490   22,490
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  204,549   204,549
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม  164,159   164,159
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  224,340   224,340
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  249,710   249,710
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร)  133,800   133,800
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม)  59,250   59,250
งานคอมพิวเตอร์ศึกษา  1,556,400   1,556,400
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  1,093,100   1,093,100
โครงการห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น  160,000   160,000
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2,694,418   2,694,418
งานการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ   
งานนโยบายและแผน  10,900   10,900
งานบริหารการเงินและบัญชี  54,315   54,315
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  66,785   66,785
งานธุรการ  60,000   60,000
การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย  1,200   1,200
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ   
งานควบคุมภายใน  6,100   6,100
งานสหกรณ์   
งานสวัสดิการร้านค้า   
งานทะเบียนประวัติและบุคลากร  45,561   45,561
งานพัฒนาบุคลากร  670,400   670,400
งานจัดจ้างครูและบุคลากร  5,215,380   5,215,380
งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ   
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล   
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  2,323,290 10,000   2,333,290
งานยานพาหนะ  800,000   800,000
งานสาธารณูปโภค  1,934,320 1,700,000   3,634,320
งานโสตทัศนูปกรณ์  347,975   347,975
งานส่งเสริมอนามัย  55,000   55,000
งานประชาสัมพันธ์  28,250   28,250
งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน  20,000   20,000
งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  5,400   5,400
โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ  5,000   5,000
งานธนาคารโรงเรียน  5,000   5,000
งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน  23,675   23,675
งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา  30,000   30,000
งานผู้ปกครองเครือข่าย  9,000   9,000
งานส่งเสริมวินัยจราจร  8,500   8,500
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน  20,230   20,230
งานหัวหน้าระดับชั้น  24,500   24,500
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  50,100   50,100
งานกิจกรรมวันสำคัญ  31,200   31,200
งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน   
รวม  13,022,110  9,734,880    22,756,990

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
22,756,990
บาท
ใช้ไป
บาท
คงเหลือ
22,756,990
บาท