งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2564


สถิติงบประมาณแต่ละฝ่ายบริหารงาน ที่ได้รับอนุมัติ และใช้ไปแล้ว
ฝ่ายบริหารงาน ร้อยละของการใช้เงิน
แผนงานบริหารงานวิชาการ 40.40%
.00%
แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน .88%
.00%
แผนงานบริหารงานบุคคล 26.93%
.00%
แผนงานบริหารงานทั่วไป 31.79%
.00%
  เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เงินระดมทรัพย์
เงินที่ใช้ไปแล้ว

ฝ่ายบริหารงาน ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) ใช้ไปแล้ว คงเหลือ
เงินอุดหนุนฯ เงินระดมทรัพย์
แผนงานบริหารงานวิชาการ  6,385,409 2,809,500   9,194,909
แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  199,300   199,300
แผนงานบริหารงานบุคคล  913,166 5,215,380   6,128,546
แผนงานบริหารงานทั่วไป  5,524,235 1,710,000   7,234,235
รวม  13,022,110  9,734,880    22,756,990

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
22,756,990
บาท
ใช้ไป
บาท
คงเหลือ
22,756,990
บาท