งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2564


สถิติการใช้งบประมาณแต่ละแผนงาน ที่ได้รับอนุมัติ และใช้ไปแล้ว
แผนงาน ร้อยละของการใช้เงิน
แผนงานบริหารงานวิชาการ 40.40%
.00%
แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน .88%
.00%
แผนงานบริหารงานบุคคล 26.06%
.00%
แผนงานบริหารงานทั่วไป 31.79%
.00%
แผนงานกิจการนักเรียน .87%
.00%
  เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน
เงินระดมทรัพย์
เงินที่ใช้ไปแล้ว

แผนงาน ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) ใช้ไปแล้ว คงเหลือ
เงินอุดหนุนฯ เงินระดมทรัพย์
แผนงานบริหารงานวิชาการ  6,385,409 2,809,500   9,194,909
แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  199,300   199,300
แผนงานบริหารงานบุคคล  715,961 5,215,380   5,931,341
แผนงานบริหารงานทั่วไป  5,524,235 1,710,000   7,234,235
แผนงานกิจการนักเรียน  197,205   197,205
รวม  13,022,110  9,734,880    22,756,990

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
22,756,990
บาท
ใช้ไป
บาท
คงเหลือ
22,756,990
บาท