งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2564


ปฏิทินปฏิบัติงานตามกิจกรรม

ที่ วันที่จัดกิจกรรม   ชื่อโครงการ/งาน
       - กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ ได้รับเงินอนุมัติ(บาท)
เงินอุดหนุน ฯ เงินระดมทรัพย์
1 8/7/2563ถึง
8/7/2563
โครงการ/งาน : ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน
     - กิจกรรม : ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน
นายอรรถพล ศรัทธาผล 4,500
2 20/8/2563ถึง
20/8/2563
โครงการ/งาน : งานส่งเสริมอนามัย
     - กิจกรรม : กิจกรรมจัดอบรม ยุวชนแนะแนว งานพยาบาลและสภานักเรียน
นางสมพร ภูมเรศและคณะ 3,000
3 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     - กิจกรรม : กิจกรรมแข่งขันทักษะวันวิชาการ และวันวิทยาศาสตร์
นายอรรถพล ศรัทธาผล
4 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     - กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆในห้อง ICT
นายเคบอย สินสุพรรณ์ 5,000
5 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     - กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆในห้อง SEAR
นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ 5,000
6 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     - กิจกรรม : กิจกรรมผลิตสื่อ/นวัตกรรมการสอนภาษาต่างประเทศ
นายเคบอย สินสุพรรณ์ และ นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์ 4,060
7 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : ซ่อมบำรุงยานพหนะ
     - กิจกรรม : ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 450,000
8 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : งานประชาสัมพันธ์
     - กิจกรรม : กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารและให้บริการงานประชาสัมพันธ์ต่างๆของโรงเรียน
นางสาวกมลชนก หาดรื่น 10,000
9 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
     - กิจกรรม : การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือดีเด่น
วราพร น้อยเกตุ
10 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : งานจัดจ้างครูและบุคลากร
     - กิจกรรม : จัดจ้างครูชาวต่างชาติ
นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล 996,000
11 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : ทะเบียนประวัติและบุคลากร
     - กิจกรรม : การลงเวลาปฏิบัติราชการ
นางสาวกมลชนก หาดรื่น
12 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน
     - กิจกรรม : การคัดแยกขยะรีไซเคิล และกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 20,000
13 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
     - กิจกรรม : การบริหารจัดการ
นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ 83,080
14 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ครูเกรียงไกร จันหอม 80,000
15 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
     - กิจกรรม : กิจกรรมวันคริสต์มาสเชิงวิชาการ
นายเคบอย สินสุพรรณ์ และคณะ 8,430
16 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ครูเกรียงไกร จันหอม 20,000
17 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
     - กิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายประณต ฉัฐมะ 109,940
18 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     - กิจกรรม : กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว 63,720
19 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     - กิจกรรม : กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ 151,500
20 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     - กิจกรรม : กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นายอรรถพล ศรัทธาผล 140,750
21 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
     - กิจกรรม : การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ
นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ 38,045
22 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
     - กิจกรรม : สำรวจพรรณไม้ในบริเวณโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ 2,135
23 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
     - กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นางสาวไพเราะ กาฬภักดี 7,895
24 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
     - กิจกรรม : กิจกรรมติว O-NET วิชาภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายเคบอย สินสุพรรณ์ และคณะ
25 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : ส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะสู่ความเป็นเลิศ
     - กิจกรรม : ส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะสู่ความเป็นเลิศ
นางสาวไพเราะ กาฬภักดี 20,000
26 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาบุคลากร
     - กิจกรรม : ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2563
นายเคบอย สินสุพรรณ์ 178,500
27 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาบุคลากร
     - กิจกรรม : ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
นายเคบอย สินสุพรรณ์ 100,000
28 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : งานจัดจ้างครูและบุคลากร
     - กิจกรรม : จัดจ้างครูพิเศษปฏิบัติการสอน
นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล 1,033,700
29 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ครูเกรียงไกร จันหอม 20,000
30 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : งานนิเทศการศึกษา
     - กิจกรรม : นิเทศแบบกัลยาณมิตร
นางนิชนันท์ จันหอม 5,000
31 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : การจัดการเรียนการสอน
     - กิจกรรม : การจัดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน
นางนิชนันท์ จันหอม 150,000
32 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : การจัดการเรียนการสอน
     - กิจกรรม : หมึกเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโรเนียว
นางนิชนันท์ จันหอม 1,062,000
33 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : การจัดการเรียนการสอน
     - กิจกรรม : กระดาษ A4 ขาว และกระดาษคำตอบ
นางนิชนันท์ จันหอม 350,000
34 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : การจัดการเรียนการสอน
     - กิจกรรม : การซ่อมบำรุงเครืองถ่ายเอกสาร เครื่องโรเนียว เครื่อง copyprint color
นางนิชนันท์ จันหอม 15,000
35 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน
     - กิจกรรม : การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางนิชนันท์ จันหอม 600,000
36 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน
     - กิจกรรม : นิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการ
นางนิชนันท์ จันหอม 150,000
37 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : พัฒนางานควบคุมภายใน
     - กิจกรรม : พัฒนางานควบคุมภายใน
นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ 6,100
38 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : งานส่งเสริมอนามัย
     - กิจกรรม : กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
1. นักเรียนประชาสัมพันธ์
2. ครูสมพร ภูมเรศและคณะ
39 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมค่ายภาษาจีน
     - กิจกรรม : กิจกรรมค่ายภาษาจีน
นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชาและนางสาวณัฐชฎา ทองเอีย 40,000
40 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมค่ายภาษาจีน
     - กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆในห้องศูนย์วิชาภาษาจีน
นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา และ นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย 20,000
41 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : งานส่งเสริมอนามัย
     - กิจกรรม : กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
นางสมพร ภูมเรศและคณะ
42 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : ซ่อมบำรุงยานพหนะ
     - กิจกรรม : ซ่อมบำรุงยานพาหนะ
นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 350,000
43 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมค่ายภาษาจีน
     - กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศทางภาษาจีน
นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา และ นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย 20,000
44 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : สืบสานวัฒนธรรมไทย สู่ความเป็นเลิศ
     - กิจกรรม : สืบสานวัฒนธรรมไทย สู้ความเป็นเลิศ (ขนมไทย , การแสดงเพลงพื้นบ้าน)
นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ นางสาวจีระวรรณ พรศิริ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 32,570
45 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (Best practice) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
     - กิจกรรม : ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (Best practice) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ดร.ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล 15,000
46 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     - กิจกรรม : กิจกรรมวันสำคัญของลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
นายจีระศักดิ์ กลมวง 5,930
47 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     - กิจกรรม : จัดซื้อจัดจ้างและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
นายจีระศักดิ์ กลมวง 4,510
48 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     - กิจกรรม : ลูกเสืออาสา กกต.
นายจีระศักดิ์ กลมวง 11,748
49 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     - กิจกรรม : กิจกรรมยุวอาสา
นางฐานิชนันท์ ใจจริง 1,180
50 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     - กิจกรรม : กิจกรรมชุมนุม
นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์
51 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
     - กิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว 80,460
52 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
     - กิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง 126,450
53 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
     - กิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางปราณี เทพเทียน 126,730
54 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
     - กิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นายจิรภัทร เหลือวัฒนวิไล 131,410
55 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
     - กิจกรรม : งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
นางสาวกมลชนก หาดรื่น
56 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
     - กิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวชมพูนุท คำธารา 91,810
57 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     - กิจกรรม : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
นางสาวไพเราะ กาฬภักดี 23,090
58 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทั่วไป
     - กิจกรรม : จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 29,290
59 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : โรงเรียนคุณธรรม”บ้านคนดี” ตามแนววิถีพุทธและพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่10ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
     - กิจกรรม : อบรมเยาวชนและครูแกนนำ
นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ 42,500
60 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : สังคมบ้านบุญ สร้างคุณฯ ปันสุข
     - กิจกรรม : กิจกรรมจิตสาธารณะ/จิตอาสา
นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ 2,000
61 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาบุคลากร
     - กิจกรรม : อบรม/สัมมนา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นางสาวชมพูนุท คำธารา 29,800
62 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน
     - กิจกรรม : งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานกิจการนักเรียน
นางสาวกมลชนก หาดรื่น
63 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น
     - กิจกรรม : กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันทักษะทางภาษาไทย
นางดุจดาว นุชนุ่ม และคณะ 6,000
64 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : งานจัดจ้างครูและบุคลากร
     - กิจกรรม : เงินประกันสังคม
นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล 191,200
65 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : งานจัดจ้างครูและบุคลากร
     - กิจกรรม : จัดจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล 774,480
66 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล
     - กิจกรรม : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวจิราภรณ์ แก้วประสิทธิ์ 10,000
67 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : สังคมบ้านบุญ สร้างคุณฯ ปันสุข
     - กิจกรรม : กิจกรรมค่ายอาสาปันสุข
นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ 8,000
68 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
     - กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาทักษะการสวดโอ้เอ้วิหารราย
นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว และคณะ 9,800
69 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : งานจัดจ้างครูและบุคลากร
     - กิจกรรม : จัดจ้างแม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถยนต์
นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล 2,220,000
70 1/10/2563ถึง
1/10/2563
โครงการ/งาน : ฺส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียน
     - กิจกรรม : การทำผลิตภัณฑ์จากมะนาว
ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ 8,265
71 6/10/2563ถึง
6/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
     - กิจกรรม : อบรมศาสตร์พระราชา
นางกันหา อินจีน นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม นายปฏิภาณ ภิรมณ์จันทร์ 15,000
72 21/10/2563ถึง
21/10/2563
โครงการ/งาน : งานจัดการเรียนการสอน
     - กิจกรรม : การจัดตารางเรียนของกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
นางจันทนา ศรีบูจันดี นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด
73 26/10/2563ถึง
26/10/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและตัดสินใจ
     - กิจกรรม : ค่ายหุ่นยนต์ ม.ต้น
นายก่อกิจ ธีราโมกข์ 50,000
74 26/10/2563ถึง
26/10/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและตัดสินใจ
     - กิจกรรม : ค่ายหุ่นยนต์ ม.ปลาย
นายก่อกิจ ธีราโมกข์ 50,000
75 27/10/2563ถึง
27/10/2563
โครงการ/งาน : งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
     - กิจกรรม : วางแผนปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ครูสรินยาและคณะ
76 28/10/2563ถึง
28/10/2563
โครงการ/งาน : รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม : กิจกรรมดูแลถังดับเพลิง
สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ 12,000
77 28/10/2563ถึง
28/10/2563
โครงการ/งาน : รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม : กิจกรรมดูแลกำจัดปลวก
สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ 30,000
78 28/10/2563ถึง
28/10/2563
โครงการ/งาน : รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม : กิจกรรมซ่อมบำรุงโต๊ะเก้าอี้ครู-นักเรียน
สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ 12,000
79 28/10/2563ถึง
28/10/2563
โครงการ/งาน : รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม : กิจกรรมซ่อมบำรุงรักษาน้ำดื่มน้ำใช้
สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ 60,000
80 28/10/2563ถึง
28/10/2563
โครงการ/งาน : งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
     - กิจกรรม : จัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563
ครูสรินยาและคณะ 2,500
81 28/10/2563ถึง
28/10/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     - กิจกรรม : การขยายพันธุ์พืช
นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 2,500
82 28/10/2563ถึง
28/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน
     - กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
นางนิชนันท์ จันหอม 200,000
83 28/10/2563ถึง
28/10/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น
     - กิจกรรม : ค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง 26,000
84 28/10/2563ถึง
28/10/2563
โครงการ/งาน : งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
     - กิจกรรม : จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563
ครูสรินยาและคณะ 18,000
85 28/10/2563ถึง
28/10/2563
โครงการ/งาน : งานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
     - กิจกรรม : เตรียมรับการประเมินจากต้นสังกัด
ครูสรินยาและคณะ 20,000
86 28/10/2563ถึง
28/10/2563
โครงการ/งาน : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
     - กิจกรรม : การซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
นางนันทนา วิราศรี
162,500
87 28/10/2563ถึง
28/10/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
     - กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล 334,400
88 28/10/2563ถึง
28/10/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดนตรีสากล)
     - กิจกรรม : จัดหาสื่อการเรียนการสอนดนตรีสากลและซ่อมบำรุง
นายสุรเดช ทองอ่อน 106,280
89 28/10/2563ถึง
28/10/2563
โครงการ/งาน : งานธุรการ
     - กิจกรรม : พัฒนางานธุรการ
นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ 60,000
90 28/10/2563ถึง
28/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
     - กิจกรรม : โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
นางการะเกษ อ่อนแก้ว
20,000
91 28/10/2563ถึง
28/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
     - กิจกรรม : โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
นางการะเกษ อ่อนแก้ว
10,000
92 28/10/2563ถึง
28/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน
     - กิจกรรม : ส่งเสริมงานวิชาการ
นางนิชนันท์ จันหอม
93 29/10/2563ถึง
29/10/2563
โครงการ/งาน : ติดตั้งไฟฟ้าและระบบแสงสว่างอาคารโดมพละศึกษาใหม่
     - กิจกรรม : ติดตั้งไฟฟ้าและระบบแสงสว่างอาคารโดมพละศึกษาใหม่
นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ 200,000
94 29/10/2563ถึง
29/10/2563
โครงการ/งาน : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อส่งแข่งขันกีฬาภายนอก
     - กิจกรรม : ปรับปรุงสนามกีฬาเปตอง
นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสอาด 5,200
95 29/10/2563ถึง
29/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน
     - กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดนิทรรศการวิชาการนอกสถานที่
นางนิชนันท์ จันหอม
96 29/10/2563ถึง
29/10/2563
โครงการ/งาน : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อส่งแข่งขันกีฬาภายนอก
     - กิจกรรม : ซ่อมแซม อุปกรณ์สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
นายเอนก สุทธิสินทอง 1,900
97 29/10/2563ถึง
29/10/2563
โครงการ/งาน : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อส่งแข่งขันกีฬาภายนอก
     - กิจกรรม : เตรียมความพร้อมนักกีฬาและส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก
นายจีระศักดิ์ กลมวงและคณะ 140,775
98 29/10/2563ถึง
29/10/2563
โครงการ/งาน : วิถีธรรมวิถีไทย
     - กิจกรรม : กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
นางจันทนา ศรีบูจันดี
99 29/10/2563ถึง
29/10/2563
โครงการ/งาน : การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     - กิจกรรม : ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
นางจันทนา ศรีบูจันดี 8,095
100 29/10/2563ถึง
29/10/2563
โครงการ/งาน : วิถีธรรมวิถีไทย
     - กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน
นางสาวอลิสา ป่วนเดช 13,000
101 29/10/2563ถึง
29/10/2563
โครงการ/งาน : รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม : กิจกรรมบำรุงรักษาห้องน้ำห้องส้วม
สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ 150,000
102 29/10/2563ถึง
29/10/2563
โครงการ/งาน : วิถีธรรมวิถีไทย
     - กิจกรรม : กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
นางจันทนา ศรีบูจันดี 4,480
103 29/10/2563ถึง
29/10/2563
โครงการ/งาน : ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
     - กิจกรรม : จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษาและวัสดุสำนักงาน
นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ 30,275
104 29/10/2563ถึง
29/10/2563
โครงการ/งาน : รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม : กิจกรรมซ่อมบำรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ
สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ 1,200,000
105 29/10/2563ถึง
29/10/2563
โครงการ/งาน : รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม : ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ 300,000
106 29/10/2563ถึง
29/10/2563
โครงการ/งาน : รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม : กิจกรรมซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรียน
สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ 80,000
107 29/10/2563ถึง
29/10/2563
โครงการ/งาน : รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม : ปรับภูมิทัศน์จัดสวนหย่อม
สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ 80,000
108 29/10/2563ถึง
29/10/2563
โครงการ/งาน : รักษ์โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม : กิจกรรมทำความสะอาด
สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ 150,000
109 29/10/2563ถึง
29/10/2563
โครงการ/งาน : การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21
     - กิจกรรม : จัดทำจัดหาสื่อเทคโนโลยี การเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์
นายอำนาจ ประทุมทาน 21,560
110 29/10/2563ถึง
29/10/2563
โครงการ/งาน : การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21
     - กิจกรรม : ส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันด้านศิลปะ
นายอำน่าจ ประทุมทาน
111 30/10/2563ถึง
30/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของนักการภาโรง-แม่บ้าน
     - กิจกรรม : การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของนักการภาโรง-แม่บ้าน
นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์ 10,000
112 30/10/2563ถึง
30/10/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (วิชาดนตรีไทย)
     - กิจกรรม : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ ซ่อมบำรุงสื่อการเรียนการสอนดนตรีไทย
นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว 30,000
113 30/10/2563ถึง
30/10/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (วิชาดนตรีไทย)
     - กิจกรรม : ส่งเสริมผู้เรียนทางการเรียนดนตรีไทย
นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว
114 30/10/2563ถึง
30/10/2563
โครงการ/งาน : คลินิกหมอภาษา
     - กิจกรรม : คลินิกหมอภาษา
นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10,000
115 30/10/2563ถึง
30/10/2563
โครงการ/งาน : โครงการพูดสุนทรพจน์
     - กิจกรรม : พูดสุนทรพจน์
นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 15,000
116 30/10/2563ถึง
30/10/2563
โครงการ/งาน : งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
     - กิจกรรม : งานส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาววราพร น้อยเกตุ 50,100
117 31/10/2563ถึง
31/10/2563
โครงการ/งาน : เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
     - กิจกรรม : กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน
ครูภัททิรา เงาะลำดวน 23,300
118 31/10/2563ถึง
31/10/2563
โครงการ/งาน : เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
     - กิจกรรม : กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน 17,400
119 31/10/2563ถึง
31/10/2563
โครงการ/งาน : เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
     - กิจกรรม : กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน 25,800
120 1/11/2563ถึง
1/11/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
     - กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำเล่มรายงานรางวัลคุณภาพ OBECQA
ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์ 20,000
121 1/11/2563ถึง
1/11/2563
โครงการ/งาน : ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารวิชาการ
     - กิจกรรม : ประเมินการจัดโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มงานบริหารวิชาการ
นายชวกร คงกะเรียน
122 2/11/2563ถึง
2/11/2563
โครงการ/งาน : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต
     - กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนซ้ำเพื่อแก้ไขผลการเรียน
ครูสุกัญญา มารอด ครูศรัญญา มีฤทธิ์ 5,050
123 2/11/2563ถึง
2/11/2563
โครงการ/งาน : ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเเละวิจัยระดับโรงเรียน
     - กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน
นายรติ จิรนิรัติศัย 2,000
124 2/11/2563ถึง
2/11/2563
โครงการ/งาน : ส่งเสริมการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียนเเละวิจัยระดับโรงเรียน
     - กิจกรรม : การจัดทำงานวิจัยระดับโรงเรียน
นายรติ จิรนิรัติศัย 3,000
125 2/11/2563ถึง
2/11/2563
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา
     - กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
นางสาวยุวดี พุทสอน 48,000
126 2/11/2563ถึง
2/11/2563
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา
     - กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
นางฐาณิชนันท์ ใจจริง
127 2/11/2563ถึง
2/11/2563
โครงการ/งาน : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต
     - กิจกรรม : กิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ครูกรรณิการ์ กล้าสืบการ 90,000
128 2/11/2563ถึง
2/11/2563
โครงการ/งาน : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต
     - กิจกรรม : กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มศักยภาพเตรียมพร้อมสอบโอเน็ต
ครูปานรวี ภูศรี
129 3/11/2563ถึง
3/11/2563
โครงการ/งาน : พัฒนางานแผนงาน
     - กิจกรรม : จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ 3,200
130 3/11/2563ถึง
3/11/2563
โครงการ/งาน : พัฒนางานแผนงาน
     - กิจกรรม : ติดตามตรวจสอบโครงการ
นายก่อกิจ ธีราโมกข์ 1,750
131 3/11/2563ถึง
3/11/2563
โครงการ/งาน : พัฒนางานแผนงาน
     - กิจกรรม : พัฒนานโยบายและแผน
นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ 5,950
132 3/11/2563ถึง
3/11/2563
โครงการ/งาน : งานหัวหน้าระดับชั้น
     - กิจกรรม : หัวหน้าระดับพบนักเรียน (โฮมรูม)
ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง
133 3/11/2563ถึง
3/11/2563
โครงการ/งาน : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     - กิจกรรม : กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเติมเต็มและต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวปานรวี ภูศรี 155
134 3/11/2563ถึง
3/11/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
     - กิจกรรม : ทำเล่มรายงานรางวัลคุณภาพ OBECQA
ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์ 20,200
135 3/11/2563ถึง
3/11/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาโครงการโรงเรียนในศตวรรษที่21
     - กิจกรรม : ประชุมวางแผน การทำงาน
ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์
136 3/11/2563ถึง
3/11/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
     - กิจกรรม : เตรียมรับการประเมิน OBECQA
ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์ 100,000
137 3/11/2563ถึง
3/11/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
     - กิจกรรม : กิจกรรมการจัดเวทีนำเสนอ
ครูธวัชชัย วิเศษสิงห์
138 3/11/2563ถึง
3/11/2563
โครงการ/งาน : จิตอาสาพัฒนาผู้เรียน
     - กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนาผู้เรียน
ว่าที่ ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง 24,500
139 3/11/2563ถึง
3/11/2563
โครงการ/งาน : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     - กิจกรรม : กิจกรรมสอนเสริมเพื่อเติมเต็มและต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวปานรวี ภูศรี 155
140 4/11/2563ถึง
4/11/2563
โครงการ/งาน : เพิ่มศักยภาพวินัยทางจราจร
     - กิจกรรม : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานจราจร
นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ 8,500
141 4/11/2563ถึง
4/11/2563
โครงการ/งาน : ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
     - กิจกรรม : ส่งเสริมการอ่าน
นางสาวพลิมา อุตตโรพร 65,308
142 4/11/2563ถึง
4/11/2563
โครงการ/งาน : ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
     - กิจกรรม : บันทึกรักการอ่าน
นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ 3,600
143 5/11/2563ถึง
5/11/2563
โครงการ/งาน : งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2564
     - กิจกรรม : งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2564
นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์
144 5/11/2563ถึง
5/11/2563
โครงการ/งาน : ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ
     - กิจกรรม : การประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่
นางนันทนา วิราศรีและคณะ 20,700
145 5/11/2563ถึง
5/11/2563
โครงการ/งาน : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
     - กิจกรรม : กิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ 15,080
146 5/11/2563ถึง
5/11/2563
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
     - กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร และ คณะ 30,000
147 5/11/2563ถึง
5/11/2563
โครงการ/งาน : งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน
     - กิจกรรม : กิจกรรมอบรมสภานักเรียนและเครือข่าย
ครูปัทวรรณ เชื้อชาย 12,980
148 5/11/2563ถึง
5/11/2563
โครงการ/งาน : งานบริหารการเงินและบัญชีประจำปีงบประมาณ 2564
     - กิจกรรม : การบริหารงานการเงินและการบัญชี
นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ 54,315
149 5/11/2563ถึง
5/11/2563
โครงการ/งาน : บริการอินเตอร์เน็ตสู่ผู้เรียนประจำปีงบประมาณ 2564
     - กิจกรรม : บริการอินเตอร์เน็ตสู่ผู้เรียนประจำปีงบประมาณ 2564
นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์ 312,000
150 5/11/2563ถึง
5/11/2563
โครงการ/งาน : ส่งเสริมงานโภชาการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
     - กิจกรรม : พัฒนาโภชนาการนักเรียน
ครูปราณี เทพเทียน 5,000
151 5/11/2563ถึง
5/11/2563
โครงการ/งาน : งานส่งเสริมกิจการสภานักเรียน
     - กิจกรรม : กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
ครูปัทวรรณ เชื้อชาย 7,250
152 5/11/2563ถึง
5/11/2563
โครงการ/งาน : สหกรณ์โรงเรียน
     - กิจกรรม : สหกรณ์ร้านค้า
นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม
153 5/11/2563ถึง
5/11/2563
โครงการ/งาน : พัฒนางานทะเบียนวัดผล
     - กิจกรรม : กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนางานทะเบียน
นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์ 27,040
154 5/11/2563ถึง
5/11/2563
โครงการ/งาน : โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
     - กิจกรรม : การอบรมภาวะผู้นำสะเต็มศึกษา
ดร.ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล 16,200
155 5/11/2563ถึง
5/11/2563
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบงานแนะแนว
     - กิจกรรม : ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียน
นางณพชนก สุวรรณมณี และคณะ
156 5/11/2563ถึง
5/11/2563
โครงการ/งาน : โครงการตลาดนัดอาชีพ
     - กิจกรรม : ตลาดนัดอาชีพ
นายยุทธิชัย อวยชัย และคณะ
157 5/11/2563ถึง
5/11/2563
โครงการ/งาน : โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4
     - กิจกรรม : กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายประณต ฉัฐมะ 48,100
158 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : สาธารณูปโภค
     - กิจกรรม : ค่าโทรศัพท์
นางสาวอภิญญา ใจชื้น 7,320
159 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : ผลิตสื่อ/พัฒนาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และบุคลากรด้านโสต
     - กิจกรรม : บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโสตทัศนูปกรณ์
คณะทำงานโสตฯและนักเรียนชุมนุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 103,875
160 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
     - กิจกรรม : สวัสดิการร้านค้าโรงเรียน
นายวุฒิชัย เนียมหอม
161 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : งานจัดการเรียนการสอน
     - กิจกรรม : พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้
นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด 74,250
162 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : สาธารณูปโภค
     - กิจกรรม : ค่าไปรษณีย์
นางสาวอภิญญา ใจชื้น 16,800
163 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : พัฒนางานพัสดุ
     - กิจกรรม : การพัฒนางานพัสดุ
นางดุจดาว นุชนุ่ม และคณะ 66,785
164 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : สาธารณูปโภค
     - กิจกรรม : ค่าบริการกำจัดขยะ
นางสาวอภิญญา ใจชื้น 6,000
165 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : งานกิจกรรมวันสำคัญ
     - กิจกรรม : วันสำคัญ
นายเคบอย สินสุพรรณ์ 31,200
166 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : สาธารณูปโภค
     - กิจกรรม : ค่าน้ำประปา
นางสาวอภิญญา ใจชื้น 4,200
167 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
     - กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์และเกมกีฬาทางคณิตศาสตร์ และส่งนักเรียนแข่งขันหน่วยงานภายนอก
1. นายณัฐพล กลีบสัตบุตร
2. นายมนตรี แต่งจันทร์
20,000
168 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : อาเซียนศึกษา
     - กิจกรรม : จัดนิทรรศการอาเซียน
นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด 5,094
169 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : ผลิตสื่อ/พัฒนาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และบุคลากรด้านโสต
     - กิจกรรม : กิจกรรมบุคลากรด้านโสตฯ
คณะทำงานโสตฯและนักเรียนชุมนุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 8,000
170 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : อาเซียนศึกษา
     - กิจกรรม : พัฒนาหลักสูตรอาเซียน
นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด
171 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : ธนาคารโรงเรียน
     - กิจกรรม : ธนาคารโรงเรียน
นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ และ นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด 5,000
172 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : งานจัดการเรียนการสอน
     - กิจกรรม : กิจกรรมการนิเทศการสอน
นางจันทนา ศรีบูจันดี นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด
173 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
     - กิจกรรม : พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ 20,000
174 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : สาธารณูปโภค
     - กิจกรรม : ค่าไฟฟ้า
นางสาวอภิญญา ใจชื้น 1,900,000 1,700,000
175 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : งานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
     - กิจกรรม : จัดทำรายงานสารสนเทศ
นายณัฐพล กลีบสัตบุตร 5,400
176 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
     - กิจกรรม : สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ
177 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : สังคมบ้านบุญ สร้างคุณฯ ปันสุข
     - กิจกรรม : กิจกรรมทำบุญประจำสัปดาห์/วันพุธคือวันพระ
นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ 6,740
178 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล
     - กิจกรรม : การซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
นางสาวจิราภรณ์ แก้วประสิทธิ์ 20,000
179 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาสวนพรรณไม้ในวรรณคดี
     - กิจกรรม : พัฒนาสวนพรรณไม้ในวรรณคดี
นางดุจดาว นุชนุ่ม และคณะ 9,000
180 6/11/2563ถึง
6/11/2563
โครงการ/งาน : ผลิตสื่อ/พัฒนาเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และบุคลากรด้านโสต
     - กิจกรรม : การผลิตสื่อ/เผยแพร่สื่อ/จัดการสื่อ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฝ่ายโสตฯ 236,100
181 9/11/2563ถึง
9/11/2563
โครงการ/งาน : คำนวณต้นทุนผลผลิต
     - กิจกรรม : การจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย
นายมนตรี แต่งจันทร์ 1,200
182 11/11/2563ถึง
11/11/2563
โครงการ/งาน : การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21
     - กิจกรรม : จัดทำป้ายนิเทศเพื่อแสดงผลงานด้านทัศนศิลป์
นายอำนาจ ประทุมทาน
183 30/11/2563ถึง
30/11/2563
โครงการ/งาน : งานส่งเสริมประสิทธิภาพงานกิจการนักเรียน
     - กิจกรรม : พัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน
นายเคบอย สินสุพรรณ์ 23,675
184 1/12/2563ถึง
1/12/2563
โครงการ/งาน : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
     - กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนดิจิทัลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ 25,800
185 1/12/2563ถึง
1/12/2563
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
     - กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศทางภาษาญี่ปุ่น
นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ และนางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์ 20,000
186 1/12/2563ถึง
1/12/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     - กิจกรรม : ไม้ดอกไม้ประดับ
นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 15,000
187 1/12/2563ถึง
1/12/2563
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา
     - กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผล
ครูปานรวี ภูศรี 270
188 1/12/2563ถึง
1/12/2563
โครงการ/งาน : โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม : กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่รักน้องนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ครูเกรียงไกร จันหอม 25,000
189 1/12/2563ถึง
1/12/2563
โครงการ/งาน : โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม : กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ครูเกรียงไกร จันหอม 60,000
190 1/12/2563ถึง
1/12/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     - กิจกรรม : การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป
นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 34,000
191 1/12/2563ถึง
1/12/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     - กิจกรรม : ไม้ดอกเพื่อการค้า
นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 9,800
192 1/12/2563ถึง
1/12/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     - กิจกรรม : การเพาะเห็ด
นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 2,000
193 1/12/2563ถึง
1/12/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     - กิจกรรม : การปลูกผัก
นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 1,500
194 1/12/2563ถึง
1/12/2563
โครงการ/งาน : ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน
     - กิจกรรม : ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน เทอม 2
นายอรรถพล ศรัทธาผล 4,500
195 1/12/2563ถึง
1/12/2563
โครงการ/งาน : โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม : กิจกรรมแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์
ครูเกรียงไกร จันหอม 30,000
196 1/12/2563ถึง
1/12/2563
โครงการ/งาน : จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     - กิจกรรม : กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี
ครูเกรียงไกร จันหอม 125,000
197 1/12/2563ถึง
1/12/2563
โครงการ/งาน : พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     - กิจกรรม : การปลูกไม้ผล
นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา 69,000
198 15/12/2563ถึง
15/12/2563
โครงการ/งาน : ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
     - กิจกรรม : ปรับปรุงห้องสมุด
นางสาวพลิมา อุตตโรพร 43,705
199 15/12/2563ถึง
15/12/2563
โครงการ/งาน : ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
     - กิจกรรม : ส่งนักเรียนแข่งขันตอบปัญหารายการต่าง ๆ
นางสาวพลิมา อุตตโรพร และคณะ 400
200 30/12/2563ถึง
30/12/2563
โครงการ/งาน : งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน
     - กิจกรรม : มวลชนสัมพันธ์
นายเคบอย สินสุพรรณ์ 20,000
201 1/1/2564ถึง
1/1/2564
โครงการ/งาน : พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
     - กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระภาษาไทย
นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ 15,000
202 1/1/2564ถึง
1/1/2564
โครงการ/งาน : งานส่งเสริมสัมพันธ์ชุมชน
     - กิจกรรม : กิจกรรมสร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
นายเคบอย สินสุพรรณ์
203 2/1/2564ถึง
2/1/2564
โครงการ/งาน : งานส่งเสริมอนามัย
     - กิจกรรม : ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
นางสมพร ภูมเรศและคณะ 30,000
204 11/1/2564ถึง
11/1/2564
โครงการ/งาน : งานประชาสัมพันธ์
     - กิจกรรม : อบรมคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และภาวะผู้นำของสภานักเรียน
นางสาวกมลชนก หาดรื่น 16,750
205 17/1/2564ถึง
17/1/2564
โครงการ/งาน : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
     - กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อการสอนของครู
นางนันทนา วิราศรีและคณะ 155,000
206 1/2/2564ถึง
1/2/2564
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบงานแนะแนว
     - กิจกรรม : แนะแนวสัญจร
นายยุทธิชัย อวยชัย และคณะ 5,000
207 1/2/2564ถึง
1/2/2564
โครงการ/งาน : รับสมัครนักเรียน
     - กิจกรรม : การรับสมัครนักเรียน
ครูยุวดี พุทสอน 21,650
208 1/2/2564ถึง
1/2/2564
โครงการ/งาน : งานส่งเสริมอนามัย
     - กิจกรรม : กิจกรรมบริจาคโลหิต
นางสมพร ภูมเรศและคณะ 4,800
209 1/2/2564ถึง
1/2/2564
โครงการ/งาน : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
     - กิจกรรม : การประกวดแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยี
นางนันทนา วิราศรีและคณะ 4,500
210 8/2/2564ถึง
8/2/2564
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบงานแนะแนว
     - กิจกรรม : รับนักเรียนโควตา
นายยุทธิชัย อวยชัย แะคณะ
211 10/2/2564ถึง
10/2/2564
โครงการ/งาน : โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ครูเกรียงไกร จันหอม 290,000
212 22/2/2564ถึง
22/2/2564
โครงการ/งาน : งานประชาสัมพันธ์
     - กิจกรรม : ของหายได้คืน
นางสาวกมลชนก หาดรื่น 1,500
213 1/3/2564ถึง
1/3/2564
โครงการ/งาน : โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต
     - กิจกรรม : กิจกรรมการผลิตคลังข้อสอบ
ครูวันลิษา ขำอิ่ม 2,300
214 1/3/2564ถึง
1/3/2564
โครงการ/งาน : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
     - กิจกรรม : จัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นางนันทนา วิราศรีและคณะ 900,000
215 1/3/2564ถึง
1/3/2564
โครงการ/งาน : งานส่งเสริมอนามัย
     - กิจกรรม : จัดซื้อวัสดุบำรุงรักษาห้องพยาบาล
นางสมพร ภูมเรศและคณะ 17,200
216 10/3/2564ถึง
10/3/2564
โครงการ/งาน : โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ครูเกรียงไกร จันหอม 300,000
217 31/3/2564ถึง
31/3/2564
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบงานแนะแนว
     - กิจกรรม : ปัจฉิมนิเทศ
นางสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์ และคณะ 15,900
218 30/4/2564ถึง
30/4/2564
โครงการ/งาน : ทะเบียนประวัติและบุคลากร
     - กิจกรรม : งานทะเบียนประวัติ
นางสาวกมลชนก หาดรื่น 15,561
219 1/5/2564ถึง
1/5/2564
โครงการ/งาน : ค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
     - กิจกรรม : ค่ายชวนอ่านร้อยกรองทำนองไทย
นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ และคณะ 16,200
220 1/5/2564ถึง
1/5/2564
โครงการ/งาน : พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
     - กิจกรรม : กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน
นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ 8,700
221 14/5/2564ถึง
14/5/2564
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบงานแนะแนว
     - กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
นายยุทธิชัย อวยชัย และคณะ 16,900
222 23/5/2564ถึง
23/5/2564
โครงการ/งาน : อบรมคุณธรรม จริยธรรม
     - กิจกรรม : อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวกมลชนก หาดรื่น 20,000
223 23/5/2564ถึง
23/5/2564
โครงการ/งาน : อบรมคุณธรรม จริยธรรม
     - กิจกรรม : อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวกมลชนก หาดรื่น 21,600
224 23/5/2564ถึง
23/5/2564
โครงการ/งาน : อบรมคุณธรรม จริยธรรม
     - กิจกรรม : อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวกมลชนก หาดรื่น 22,000
225 1/6/2564ถึง
1/6/2564
โครงการ/งาน : พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น
     - กิจกรรม : กิจกรรมวรรณคดีสัญจร
นางสาวพลิมา อุตตโรพร และคณะ 30,000
226 1/6/2564ถึง
1/6/2564
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
     - กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงอุปกรรณ์ต่างๆในห้องศูนย์วิชาภาษาญี่ปุ่น
นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ และนางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์ 20,000
227 1/6/2564ถึง
1/6/2564
โครงการ/งาน : โครงการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
     - กิจกรรม : นักเรียนเพชรท่ามะกา (ม.3 เรียนต่อ ม.4)
นายยุทธิชัย อวยชัย และคณะ 51,000
228 1/6/2564ถึง
1/6/2564
โครงการ/งาน : โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม : กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ครูเกรียงไกร จันหอม 10,000
229 1/6/2564ถึง
1/6/2564
โครงการ/งาน : โครงการส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
     - กิจกรรม : สนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนผลการเรียนดีเด่น
นายยุทธิชัย อวยชัย และคณะ 51,000
230 1/7/2564ถึง
1/7/2564
โครงการ/งาน : พัฒนาผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น
     - กิจกรรม : กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่
นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์ และคณะ 11,399
231 9/7/2564ถึง
9/7/2564
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบงานแนะแนว
     - กิจกรรม : มอบทุนการศึกษา
นางสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์ และคณะ 5,000
232 31/7/2564ถึง
31/7/2564
โครงการ/งาน : โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มภาคกลางตอนล่าง
ครูเกรียงไกร จันหอม 100,000
233 1/8/2564ถึง
1/8/2564
โครงการ/งาน : งานส่งเสริมอนามัย
     - กิจกรรม : กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี
นางสมพร ภูมเรศและคณะ
234 1/8/2564ถึง
1/8/2564
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
     - กิจกรรม : กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น
นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์และนางกัญญารัตน์ เรือนอินทร์ทม 40,000
235 2/8/2564ถึง
2/8/2564
โครงการ/งาน : ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
     - กิจกรรม : สัปดาห์ห้องสมุด
นางสาวพลิมา อุตตโรพรและคณะ 3,000
236 15/8/2564ถึง
15/8/2564
โครงการ/งาน : ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
     - กิจกรรม : กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์และคณะ 71,560
237 19/8/2564ถึง
19/8/2564
โครงการ/งาน : นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
     - กิจกรรม : กิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ครูเกรียงไกร จันหอม 40,000
238 20/8/2564ถึง
20/8/2564
โครงการ/งาน : โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมระบบงานแนะแนว
     - กิจกรรม : เพื่อนที่ปรึกษา YC
นายยุทธิชัย อวยชัย และคณะ 5,100
239 1/9/2564ถึง
1/9/2564
โครงการ/งาน : พัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
     - กิจกรรม : กิจกรรมประเมินผลโครงการ/กิจกรรมกลุ่มสาระฯ
นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ และคณะ
240 15/9/2564ถึง
15/9/2564
โครงการ/งาน : โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม : นำเสนอโครงงานเชิงวิจัยนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
ครูเกรียงไกร จันหอม 10,000
241 22/9/2564ถึง
22/9/2564
โครงการ/งาน : พัฒนาบุคลากร
     - กิจกรรม : ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2564
นายเคบอย สินสุพรรณ์ 341,400
242 1/10/2564ถึง
1/10/2564
โครงการ/งาน : การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
     - กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นางนิชนันท์ จันหอม 200,800
รวมทั้งสิ้น 242 กิจกรรม    12,926,230  9,734,880