งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2564


กำหนดให้เขียนโครงการในระหว่างวันที่   26/10/2563 ถึงวันที่ 15/4/2564
กำหนดให้แก้ไขปรับยอดเงิน ระหว่างวันที่
26/10/2563 ถึงวันที่ 2/2/2564

สถิติจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ใช้ไป จำแนกตามแผนงาน
แผนงาน จำนวน
โครงการ/งาน
ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) ใช้ไปแล้ว คงเหลือ
เงินอุดหนุนฯ เงินระดมทรัพย์
แผนงานบริหารงานวิชาการ 64 4,213,310.00 2,519,650.20 .00 6,732,960.20
แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 10 110,000.00 .00 .00 110,000.00
แผนงานบริหารงานบุคคล 7 375,000.00 4,941,930.00 .00 5,316,930.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป 16 3,364,050.00 2,041,400.00 .00 5,405,450.00
แผนงานกิจการนักเรียน 10 89,999.89 .00 .00 89,999.89
รวม 107 8,152,359.89 9,502,980.20 .00 17,655,340.09

- จำนวนเงินที่คาดว่าจะมีใช้ ( 8,880,000.00 + 9,630,000.00) = 18,510,000.00 บาท
- จำนวนเงินตามโครงการ/งาน 17,655,340.09 บาท ใช้ไป .00 บาท คงเหลือ 17,655,340.09 บาท
- จำนวนโครงการ/งาน และกิจกรรมทั้งหมด   107 โครงการ/งาน    225 กิจกรรม

จำนวนกิจกรรมที่เริ่มปฏิบัติตามแผน
ในรอบปีงบประมาณ

ตุลาคม
จำนวน 116 กิจกรรม
พฤศจิกายน
จำนวน 56 กิจกรรม
ธันวาคม
จำนวน 15 กิจกรรม
มกราคม
จำนวน 6 กิจกรรม
กุมภาพันธ์
จำนวน 7 กิจกรรม
มีนาคม
จำนวน 5 กิจกรรม
เมษายน
จำนวน 1 กิจกรรม
พฤษภาคม
จำนวน 5 กิจกรรม
มิถุนายน
จำนวน 4 กิจกรรม
กรกฎาคม
จำนวน 4 กิจกรรม
สิงหาคม
จำนวน 5 กิจกรรม
กันยายน
จำนวน 1 กิจกรรม