งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2564


กำหนดให้เขียนโครงการในระหว่างวันที่   23/10/2563 ถึงวันที่ 30/11/2563
กำหนดให้แก้ไขปรับยอดเงิน ระหว่างวันที่
27/10/2563 ถึงวันที่ 14/11/2563

สถิติจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ใช้ไป จำแนกตามแผนงาน
แผนงาน ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) ใช้ไปแล้ว คงเหลือ
เงินอุดหนุนฯ เงินระดมทรัพย์
แผนงานบริหารงานวิชาการ 12,655.00 100.00 .00 12,755.00
รวม 12,655.00 100.00 .00 12,755.00

- จำนวนเงินตามโครงการ/งาน 12,755.00 บาท ใช้ไป .00 บาท คงเหลือ 12,755.00 บาท
- จำนวนเงินที่คาดว่าจะมีใช้ ( 8,883,260.00 + 9,635,220.00) = 18,518,480.00 บาท
- จำนวนโครงการ/งาน และกิจกรรมทั้งหมด   1 โครงการ/งาน    2 กิจกรรม

จำนวนกิจกรรมที่เริ่มปฏิบัติตามแผน
ในรอบปีงบประมาณ

ตุลาคม
จำนวน 2 กิจกรรม
พฤศจิกายน
จำนวน 0 กิจกรรม
ธันวาคม
จำนวน 0 กิจกรรม
มกราคม
จำนวน 0 กิจกรรม
กุมภาพันธ์
จำนวน 0 กิจกรรม
มีนาคม
จำนวน 0 กิจกรรม
เมษายน
จำนวน 0 กิจกรรม
พฤษภาคม
จำนวน 0 กิจกรรม
มิถุนายน
จำนวน 0 กิจกรรม
กรกฎาคม
จำนวน 0 กิจกรรม
สิงหาคม
จำนวน 0 กิจกรรม
กันยายน
จำนวน 0 กิจกรรม