งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2564


กำหนดให้เขียนโครงการในระหว่างวันที่   26/10/2563 ถึงวันที่ 16/1/2564
กำหนดให้แก้ไขปรับยอดเงิน ระหว่างวันที่
26/10/2563 ถึงวันที่ 16/1/2564

สถิติจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ใช้ไป จำแนกตามแผนงาน
แผนงาน จำนวน
โครงการ/งาน
ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) ใช้ไปแล้ว คงเหลือ
เงินอุดหนุนฯ เงินระดมทรัพย์
แผนงานบริหารงานวิชาการ 62 4,209,979.00 2,581,780.20 .00 6,791,759.20
แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 9 110,005.00 .00 .00 110,005.00
แผนงานบริหารงานบุคคล 6 385,350.00 5,215,380.00 .00 5,600,730.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 3,251,475.00 2,051,400.00 .00 5,302,875.00
แผนงานกิจการนักเรียน 10 188,225.00 .00 .00 188,225.00
รวม 101 8,145,034.00 9,848,560.20 .00 17,993,594.20

- จำนวนเงินที่คาดว่าจะมีใช้ ( 8,880,000.00 + 9,630,000.00) = 18,510,000.00 บาท
- จำนวนเงินตามโครงการ/งาน 17,993,594.20 บาท ใช้ไป .00 บาท คงเหลือ 17,993,594.20 บาท
- จำนวนโครงการ/งาน และกิจกรรมทั้งหมด   101 โครงการ/งาน    221 กิจกรรม

จำนวนกิจกรรมที่เริ่มปฏิบัติตามแผน
ในรอบปีงบประมาณ

ตุลาคม
จำนวน 114 กิจกรรม
พฤศจิกายน
จำนวน 56 กิจกรรม
ธันวาคม
จำนวน 15 กิจกรรม
มกราคม
จำนวน 4 กิจกรรม
กุมภาพันธ์
จำนวน 6 กิจกรรม
มีนาคม
จำนวน 5 กิจกรรม
เมษายน
จำนวน 1 กิจกรรม
พฤษภาคม
จำนวน 5 กิจกรรม
มิถุนายน
จำนวน 4 กิจกรรม
กรกฎาคม
จำนวน 4 กิจกรรม
สิงหาคม
จำนวน 6 กิจกรรม
กันยายน
จำนวน 1 กิจกรรม