งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2560


สถิติจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ใช้ไป จำแนกตามแผนงาน

แผนงาน ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) ใช้ไปแล้ว คงเหลือ
เงินอุดหนุนฯ เงินระดมทรัพย์
แผนงานบริหารงานวิชาการ 4,055,030.00 1,600,500.00 2,222,319.96 3,433,210.04
แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 108,000.00 .00 41,580.00 66,420.00
แผนงานบริหารงานบุคคล 410,000.00 6,656,400.00 1,689,195.77 5,377,204.23
แผนงานบริหารงานทั่วไป 3,914,400.00 2,641,600.00 748,609.89 5,807,390.11
แผนงานกิจการนักเรียน 168,000.00 .00 .00 168,000.00
รวม 8,655,430.00 10,898,500.00 4,701,705.62 14,852,224.38

- จำนวนเงินตามโครงการ/งาน 19,553,930.00 บาท ใช้ไป 4,701,705.62 บาท คงเหลือ 14,852,224.38 บาท
- จำนวนเงินที่คาดว่าจะมีใช้ ( 3,487,700.00 + 595,380.00) = 4,083,080.00 บาท
- จำนวนโครงการ/งาน และกิจกรรมทั้งหมด   105 โครงการ/งาน    221 กิจกรรม

จำนวนกิจกรรมที่เริ่มปฏิบัติในแต่ละเดือน
ตุลาคม 2559
จำนวน 183 กิจกรรม
พฤศจิกายน 2559
จำนวน 25 กิจกรรม
ธันวาคม 2559
จำนวน 2 กิจกรรม
มกราคม 2560
จำนวน 3 กิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2560
จำนวน 0 กิจกรรม
มีนาคม 2560
จำนวน 1 กิจกรรม
เมษายน 2560
จำนวน 0 กิจกรรม
พฤษภาคม 2560
จำนวน 3 กิจกรรม
มิถุนายน 2560
จำนวน 2 กิจกรรม
กรกฎาคม 2560
จำนวน 0 กิจกรรม
สิงหาคม 2560
จำนวน 2 กิจกรรม
กันยายน 2560
จำนวน 0 กิจกรรม