โปรแกรมเขียนใบลาหยุดราชการสำหรับครู LogOut
 แสดงรายชื่อที่ลาหยุด   เรียงตามวันที่เขียนลาหยุด   เรียงตามวันที่ขอลาหยุด   เรียงตามกลุ่มสาระ 

รายชื่อครูที่ลาหยุด
ที่ หยุดวันที่-ถึงวันที่  รวมหยุด  ประเภทการลา   วันที่บันทึกลา 
(พิมพ์ใบลา)
 ชื่อ - นามสกุล
 (อ่านเพื่ออนุญาต) 
 รองผู้อำนวยการ
 รับทราบนำเสนอ 
 ผู้อำนวยการ 
  อนุญาต 
 1   21/3/2562 - 21/3/2562   1 วัน   ลาป่วย    24/3/2562   สุพรรษา เจริญบุตรานนท์     ยังไม่เปิดอ่าน      ยังไม่เปิดอ่าน   
 2   27/6/2560 - 28/6/2560   1 วัน   ลากิจส่วนตัว    27/6/2560   เอมอร จันทร     ยังไม่เปิดอ่าน      ยังไม่เปิดอ่าน   
 3   15/6/2560 - 16/6/2560   2 วัน   ลาป่วย    27/6/2560   เอมอร จันทร     ยังไม่เปิดอ่าน      ยังไม่เปิดอ่าน   
 4   21/11/2559 - 23/11/2559   3 วัน   ลากิจส่วนตัว    23/11/2559   กันหา อินจีน     ยังไม่เปิดอ่าน      ยังไม่เปิดอ่าน   
 5   5/1/2559 - 6/1/2559   2 วัน   ลาป่วย    7/1/2559   สุรเชษฎ์ ธนะรัตน์     ยังไม่เปิดอ่าน      ยังไม่เปิดอ่าน   
 6   26/8/2556 - 26/8/2556   1 วัน   ลากิจส่วนตัว    25/8/2556   จิรนันท์ ฮวยแหยม     ยังไม่เปิดอ่าน      ยังไม่เปิดอ่าน   
 7   23/5/2556 - 23/5/2556   1 วัน   ลาป่วย    27/5/2556   ธวัชชัย วิเศษสิงห์     ยังไม่เปิดอ่าน      ยังไม่เปิดอ่าน   
 8   29/4/2556 - 30/1/2556   2 วัน   ลาป่วย    2/5/2556   อรอนงค์ ชัยประเสริฐ     ทราบเสนอพิจารณา      ยังไม่เปิดอ่าน   
 9   25/3/2556 - 26/3/2556   2 วัน   ลากิจส่วนตัว    24/3/2556   จิรนันท์ ฮวยแหยม     ทราบเสนอพิจารณา      ยังไม่เปิดอ่าน   
 10   14/1/2556 - 14/1/2556   1 วัน   ลาป่วย    15/1/2556   อรอนงค์ ชัยประเสริฐ     ทราบเสนอพิจารณา      ยังไม่เปิดอ่าน   
 11   18/12/2555 - 19/12/2555   2 วัน   ลาป่วย    20/12/2555   อรอนงค์ ชัยประเสริฐ     ทราบเสนอพิจารณา      ยังไม่เปิดอ่าน   
 12   20/11/2555 - 20/11/2555   1 วัน   ลาป่วย    22/11/2555   จิรนันท์ ฮวยแหยม     ทราบเสนอพิจารณา      ยังไม่เปิดอ่าน   
 13   19/11/2555 - 19/11/2555   1 วัน   ลาป่วย    21/11/2555   สรินยา พรหมมา     ทราบเสนอพิจารณา      ยังไม่เปิดอ่าน   
 14   6/9/2555 - 6/9/2555   1 วัน   ลากิจส่วนตัว    5/9/2555   วัฒนา ปลาตะเพียนทอง     ทราบเสนอพิจารณา      ยังไม่เปิดอ่าน   
 15   29/8/2555 - 29/8/2555   1 วัน   ลาป่วย    30/8/2555   อรอนงค์ ชัยประเสริฐ     ทราบเสนอพิจารณา      ยังไม่เปิดอ่าน   
 16   12/7/2555 - 12/7/2555   1 วัน   ลาป่วย    22/7/2555   สมพร ภูมเรศ     ทราบเสนอพิจารณา      ยังไม่เปิดอ่าน   
 17   25/5/2555 - 25/5/2555   1 วัน   ลาป่วย    6/6/2555   นันทนา วิราศรี     ทราบเสนอพิจารณา      ยังไม่เปิดอ่าน