" รักษาความดี ดุจเกลือรักษาความเค็ม "

Tel : 034-541044, Fax : 034-542205

15 2565

🔰จดหมายข่าวโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ฉบับที่ 15/2565
กิจกรรมการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ประจำปีการศึกษา 2563

#ทีมงานจดหมายข่าวทมว.
ภาพถ่ายเพิ่มเติม
https://shorturl.asia/Zg5Vh
โสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม