" รักษาความดี ดุจเกลือรักษาความเค็ม "

Tel : 034-541044, Fax : 034-542205

 logosc

วิสัยทัศน์ (Vision) 

" ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำทางวิชาการ สืบสานความเป็นไทย

ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทียบเคียงสู่สากล "

 

พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานสากล 

 

ค่านิยม (Values) 

(TMV)2 Model “พัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพ” 

 

 สมรรถนะหลักของโรงเรียน  

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครูและบุคลากรมีศักยภาพ ทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

2. การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินการ

3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนมีแนวปฏิบัติในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในแต่ละด้านตามความสามารถของผู้เรียน