" รักษาความดี ดุจเกลือรักษาความเค็ม "

Tel : 034-541044, Fax : 034-542205

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

 

 boss1

นายวิชิต ประสงค์เวช

1 กย. 2493 -14 มิย. 2502

รวม 8 ปี 9 เดือน

 boss2 นายบุญเชาวน์ เชียงทอง

23 กค. 2502 - 30 พย. 2506

รวม 4 ปี 4 เดือน

 boss3

นายวิรัตน์ กล้าวิกรรม์

1 ธค. 2506 - 31 พค. 2525

รวม 18 ปี 6 เดือน

 boss4

นายเสรี สมมาตร

1 มิย. 2525 - 30 กย.2529

รวม 4 ปี 4 เดือน

 boss5

นายอำนวย วิโรจนะ

20 ตค. 2529 - 14 พย.2531

รวม 2 ปี 1 เดือน

 boss6

นายถนอม ตระกรุดแก้ว

19 พย. 2531 - 9 ตค.2534

รวม 4 ปี 0 เดือน

 boss7

นายสมจิตร คำชื่น

1 พย. 2534 - 26 ตค. 2537

รวม 3 ปี 0 เดือน

 boss8

นายนพเกียรติ กองเกตุใหญ่

26 ตค. 2537 - 20 กพ. 2541

รวม 3 ปี 4 เดือน

boss9

นายจักรกฤษ แย้มสรวล

24 ธค. 2541 - 30 ก.ย. 2547

รวม 6 ปี 9 เดือน

boss10

นายสำเนา โพธิ์ทอง

19 ต.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2553

รวม 5 ปี 11 เดือน

boss11

นายณรินทร์ ชำนาญดู

25 ม.ค. 2554 - 16 พ.ย. 2555

รวม 1 ปี 10 เดือน

boss12

นายหงษ์ดี ศรีเสน

26 พ.ย. 2555 - 14 ธ.ค. 2558

รวม 3 ปี 1 เดือน

boss13

นายประทีป หวานชิต

22 ธ.ค. 2558 - 30 ก.ย.2562

รวม 3 ปี 9 เดือน

boss14

นายสุริยะ จันทร์สนอง

22 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน

รวม -- ปี -- เดือน