Online  82  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 4167
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
ลงเกรดในเว็บด้วยค่ะ  [27/11/2563]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
อ่านทั้งหมด

 

แผนภูมิแสดงจำนวนครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
จำแนกตามช่วงอายุตัว(ปี)

                         
  17 12   12 32   4 13   8 18  
  < 30 ปี   30-39 ปี   40-49 ปี   >= 50 ปี  


ชาย
หญิง