Online  98  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 981
อยากให้กลับมาดูเกรดได้ทุกเทอมค่ะ  [13/10/2564]
ทำไมสัปดาห์สะสางงานไม่อยู่หลังปลายภาคครับ ถ้าเป็นไปได้อยากขอสัปดาห์สะสางงานอีกครั้งครับ  [3/10/2564]
พิมพ์ไปก็เท่านั้นแหละม้าง55555555555  [9/8/2564]
อ่านทั้งหมด

 

แผนภูมิแสดงจำนวนครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
จำแนกตามระดับการศึกษา

       
  22 47     13 22     2  
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
 
ชาย
หญิง