Online  70  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 8900
อยากให้กลับมาดูเกรดได้ทุกเทอมค่ะ  [13/10/2564]
ทำไมสัปดาห์สะสางงานไม่อยู่หลังปลายภาคครับ ถ้าเป็นไปได้อยากขอสัปดาห์สะสางงานอีกครั้งครับ  [3/10/2564]
พิมพ์ไปก็เท่านั้นแหละม้าง55555555555  [9/8/2564]
อ่านทั้งหมด

แผนภูมิแสดงจำนวนครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
จำแนกตามตำแหน่ง

       
13 15 7 15 8 22 2 8 3 8 1 2 1 1
ครู ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการชำนาญการ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ชาย
หญิง