Online  62  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 9577
อยากให้กลับมาดูเกรดได้ทุกเทอมค่ะ  [13/10/2564]
ทำไมสัปดาห์สะสางงานไม่อยู่หลังปลายภาคครับ ถ้าเป็นไปได้อยากขอสัปดาห์สะสางงานอีกครั้งครับ  [3/10/2564]
พิมพ์ไปก็เท่านั้นแหละม้าง55555555555  [9/8/2564]
อ่านทั้งหมด

แผนภูมิแสดงจำนวนครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

       
2 3 1 9 8 7 7 13 1 12 2 2 3 3 3 15 1 2 2 1 3 3 1 2
บริหาร ไทย คณิต วิทย์ สังคม พละ ศิลป์ อังกฤษ แนะแนว คหะ เกษตร ช่าง คอม อื่นๆ
 
ชาย
หญิง