Online  60  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 1964
นักเรียนใหม่เอาป้ายชื่อมาแขวนคอ มันดีมาก ยกระดับรร.ขึ้นมาอีก  [26/6/2562]
HBD ผอ.ประทีป  [13/6/2562]
ผมรักทุกคนในรรท่ามะกา  [30/5/2562]
แอร์ห้อง436พังตั้งเเต่ปีที่เเล้วเเล้วค่ะดำเนินการซ่อมให้หน่อยนะค่ะ  [23/5/2562]
แอร์ตึก4เปิดไม่ติด รบกวนดำเนินการหน่อยน่ะค่ะ  [21/5/2562]
อ่านทั้งหมด
แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางศิริพรรณ เรียบเจริญ
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์
วันเข้าทำงาน  4/3/2524
อายุราชการ 38 ปี 5 เดือน 14 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/3
โทรศัพท์ 087-8129542
E-Mail siri-pun@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายพรพีระ สังข์กระแสร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา
วันเข้าทำงาน  28/5/2529
อายุราชการ 33 ปี 2 เดือน 21 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/2
โทรศัพท์ 089-7791662
E-Mail phornpeera@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายเกรียงไกร จันหอม
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ค.ม.)
วิชาเอก บริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน  15/5/2552
อายุราชการ 10 ปี 3 เดือน 3 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/1
โทรศัพท์ 087-8026043
E-Mail kriangkraijanhom@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
วันเข้าทำงาน  11/8/2549
อายุราชการ 13 ปี 0 เดือน 7 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/1
โทรศัพท์ 087-1608914
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวจิรฐา เทือกเถา
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก เคมี
วันเข้าทำงาน  21/6/2554
อายุราชการ 8 ปี 1 เดือน 28 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/5
โทรศัพท์ 083-3114688
E-Mail chiratha2520@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสรินยา พรหมมา
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (กศ.ม.)
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ศึกษา
วันเข้าทำงาน  1/6/2537
อายุราชการ 25 ปี 2 เดือน 17 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/1
โทรศัพท์ 089-9187262
E-Mail sarinyachev@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายธวัชชัย วิเศษสิงห์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (กศ.ม.)
วิชาเอก ฟิสิกส์
วันเข้าทำงาน  1/10/2555
อายุราชการ 6 ปี 10 เดือน 17 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/3
โทรศัพท์ 084-9146045
E-Mail thawatchai.wisadsing@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วันเข้าทำงาน  19/7/2532
อายุราชการ 30 ปี 0 เดือน 30 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/3
โทรศัพท์ 081-9865241
E-Mail csaksittiwong@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวนิติยา จันทะสี
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก วิทยาศาสตร์(เคมี)
วันเข้าทำงาน  21/10/2556
อายุราชการ 5 ปี 9 เดือน 28 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/4
โทรศัพท์ 088-5725857
E-Mail nitiyaeve@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (กศ.บ.)
วิชาเอก การสอนฟิสิกส์
วันเข้าทำงาน  15/5/2557
อายุราชการ 5 ปี 3 เดือน 3 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/2
โทรศัพท์ 0892332771
E-Mail namfffonz2@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวฐิตารีย์ สำเภา
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (วท.ม.)
วิชาเอก ชีววิทยา
วันเข้าทำงาน  16/6/2557
อายุราชการ 5 ปี 2 เดือน 2 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/1
โทรศัพท์ 090-6435951
E-Mail mutwas@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายรติ จิรนิรัติศัย
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (กศ.ม.)
วิชาเอก เคมี
วันเข้าทำงาน  1/12/2557
อายุราชการ 4 ปี 8 เดือน 17 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/3
โทรศัพท์ 087-1662555
E-Mail rati_55@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุกัญญา มารอด
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (คบ.)
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วันเข้าทำงาน  8/12/2552
อายุราชการ 9 ปี 8 เดือน 10 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/2
โทรศัพท์ 0940816395
E-Mail su_za2499@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางนิชนันท์ จันหอม
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (วท.ม.)
วิชาเอก ชีววิทยา
วันเข้าทำงาน  8/1/2556
อายุราชการ 6 ปี 7 เดือน 10 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/1
โทรศัพท์ 081-4458608
E-Mail nitchanan.pan@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายชวกร คงกะเรียน
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.5)
วิชาเอก ชีววิทยา
วันเข้าทำงาน  25/10/2559
อายุราชการ 2 ปี 9 เดือน 24 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/2
โทรศัพท์ 0851840016
E-Mail m_a1y@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางการะเกษ อ่อนแก้ว
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (กศ.บ.)
วิชาเอก เคมี
วันเข้าทำงาน  19/8/2534
อายุราชการ 27 ปี 11 เดือน 30 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/2
โทรศัพท์ 0816823334
E-Mail ked1@windowslive.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวยุวดี พุทสอน
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (คบ.)
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วันเข้าทำงาน  2/9/2537
อายุราชการ 24 ปี 11 เดือน 16 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/1
โทรศัพท์ 0843143531
E-Mail yu092515@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วท.บ.)
วิชาเอก เคมี
วันเข้าทำงาน  10/4/2560
อายุราชการ 2 ปี 4 เดือน 8 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/8
โทรศัพท์ 083-3110574
E-Mail Klaseubkan@hotmail.co.th
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วท.บ.)
วิชาเอก ชีววิทยา(แขนงจุลชีววิทยา)
วันเข้าทำงาน  8/5/2560
อายุราชการ 2 ปี 3 เดือน 10 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/3
โทรศัพท์ 0957469796
E-Mail pacharaporn1234@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วันเข้าทำงาน  1/6/2537
อายุราชการ 25 ปี 2 เดือน 17 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/10
โทรศัพท์ 0841065599
E-Mail pirut.jaru@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (กศ.บ.)
วิชาเอก การสอนวิทยาศาสตร์
วันเข้าทำงาน  15/5/2557
อายุราชการ 5 ปี 3 เดือน 3 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/1
โทรศัพท์ 0917380205
E-Mail namfffonz2@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายจันทร์แก้ว ชื่นมี
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ป.ตรี)
วิชาเอก วิทยาศาสตร์
วันเข้าทำงาน  11/7/3100
อายุราชการ -538 ปี 1 เดือน 7 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.-
โทรศัพท์ 0650492290
E-Mail tanakonchuenmee@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวอัญชลิกา นันทเกษมกาญจน์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ป.ตรี)
วิชาเอก สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
วันเข้าทำงาน  1/12/2558
อายุราชการ 3 ปี 8 เดือน 17 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/9
โทรศัพท์ 0928950288
E-Mail anchalika207@gmail.com
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 23 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวจิรฐา เทือกเถา
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
นันทิดา ศีลทอง
ชั้น ม.3/2 GPA=3.88
สอบได้ที่ 6

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน
ศุภโชค ศรีจันทร์รัตน์ : ม.1/3
พีรยา ชมภูศรี : ม.1/8
ศศิวรรณ ศรีธรรมรงค์ : ม.1/10
พัชราภรณ์ อินทรชา : ม.3/2
สุธิตา จันทร์คล้าย : ม.6/9
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง