Online  69  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 1163
อยากให้กลับมาดูเกรดได้ทุกเทอมค่ะ  [13/10/2564]
ทำไมสัปดาห์สะสางงานไม่อยู่หลังปลายภาคครับ ถ้าเป็นไปได้อยากขอสัปดาห์สะสางงานอีกครั้งครับ  [3/10/2564]
พิมพ์ไปก็เท่านั้นแหละม้าง55555555555  [9/8/2564]
อ่านทั้งหมด

แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  17/12/2533
อายุราชการ 30 ปี 11 เดือน 16 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/2
โทรศัพท์ 090-6697412
E-Mail nong_dararat_6@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (กศ.ม.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  3/6/2533
อายุราชการ 31 ปี 5 เดือน 30 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/6
โทรศัพท์ 081-9956867
E-Mail krunid_math@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวปานรวี ภูศรี
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วท.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  21/6/2549
อายุราชการ 15 ปี 5 เดือน 12 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/4
โทรศัพท์ 081-9413650
E-Mail praew-pusri@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายประณต ฉัฐมะ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  2/11/2558
อายุราชการ 6 ปี 1 เดือน 0 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/2
โทรศัพท์ 0910093894
E-Mail Maththinking.mcru@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายอรรถพล ศรัทธาผล
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  18/1/2559
อายุราชการ 5 ปี 10 เดือน 15 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/3
โทรศัพท์ 0655292414
E-Mail nongbell32@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ สำแดง
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  17/7/2558
อายุราชการ 6 ปี 4 เดือน 16 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/6
โทรศัพท์ -
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  5/5/2560
อายุราชการ 4 ปี 6 เดือน 28 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/5
โทรศัพท์ 0961649993
E-Mail Jirapattmv@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวศรัญญา มีฤทธิ์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  24/6/2563
อายุราชการ 1 ปี 5 เดือน 9 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/6
โทรศัพท์ 0
E-Mail 0
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายวิภู พรหมรักษ์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  1/12/2563
อายุราชการ 1 ปี 0 เดือน 1 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/8
โทรศัพท์ 0945238989
E-Mail love.mephu@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวมณีรัตน์ ตันวัฒนเสรี
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (-)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  1/12/2563
อายุราชการ 1 ปี 0 เดือน 1 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/9
โทรศัพท์ -
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วท.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  28/12/2560
อายุราชการ 3 ปี 11 เดือน 5 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/7
โทรศัพท์ 0852944992
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  1/11/2537
อายุราชการ 27 ปี 1 เดือน 1 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/3
โทรศัพท์ 084-3942989
E-Mail kitimason@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายมนตรี แต่งจันทร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  5/11/2561
อายุราชการ 3 ปี 0 เดือน 28 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/2
โทรศัพท์ 0807838363
E-Mail montritangchan29@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายณัฐพล กลีบสัตบุตร
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  1/10/2561
อายุราชการ 3 ปี 2 เดือน 1 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/3
โทรศัพท์ 090-7857201
E-Mail Nattapon_re@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายธนวุฒิ จันทีเทศ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  5/11/2561
อายุราชการ 3 ปี 0 เดือน 28 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/9
โทรศัพท์ 0934736466
E-Mail thanawutjan04@gmail.com
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 15 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล
ครูชำนาญการ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
สยมภู รุ่งเช้า
ชั้น ม.4/1 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 8 คน
ธัญทิพย์ เกียรติอมมรเวช : ม.2/1
ธัญชนก เกียรติอมมรเวช : ม.2/1
อาภัสรา สร้อยปาน : ม.2/9
ทิพย์สุคนธ์ จัดละ : ม.3/4
กิตติยา ไหลแหวน : ม.3/7
ธัญญาเรศ พรมีสุข : ม.5/6
ผกามาศ สุวรรณทิพย์ : ม.6/5
เพ็ญพร โพธิ์ศรี : ม.6/6
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง