Online  64  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 5340
ไม่อยากติดร ติด0 มีเวลาน้อยมาก  [25/9/2562]
ถ้าไม่ให้เข้าโรงเรียนก็ให้ยามบอกเเต่เเรกเลย จะได้ไม่ต้องเข้ามาให้โดนไล่  [14/9/2562]
นักเรียนใหม่เอาป้ายชื่อมาแขวนคอ มันดีมาก ยกระดับรร.ขึ้นมาอีก  [26/6/2562]
ผมรักทุกคนในรรท่ามะกา  [30/5/2562]
บนห้องแอร์ก็เปิดไม่ติด พอไปโรงอาหารป้าก็เดินมาปิดพัดลม เดี๋ยวนี้โรงอาหารเปิดพัดลมเป็นเวลาแล้วหรอ  [25/2/2562]
อ่านทั้งหมด


แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  17/12/2533
อายุราชการ 28 ปี 11 เดือน 22 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/4
โทรศัพท์ 090-6697412
E-Mail nong_dararat_6@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (กศ.ม.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  3/6/2533
อายุราชการ 29 ปี 6 เดือน 5 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/6
โทรศัพท์ 081-9956867
E-Mail krunid_math@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (ศษ.ด.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  15/5/2550
อายุราชการ 12 ปี 6 เดือน 24 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/1
โทรศัพท์ -
E-Mail ditharat@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวปานรวี ภูศรี
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วท.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  21/6/2549
อายุราชการ 13 ปี 5 เดือน 18 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/7
โทรศัพท์ 081-9413650
E-Mail praew-pusri@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางวรรณี แก้วอุปการ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก การสอนคณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  1/6/2537
อายุราชการ 25 ปี 6 เดือน 7 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/4
โทรศัพท์ -
E-Mail wanneettk@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางวิพาดา อินทวิชัย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (กศ.ม.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  23/7/2555
อายุราชการ 7 ปี 4 เดือน 16 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/3
โทรศัพท์ 0861788956
E-Mail ease_ku63@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายประณต ฉัฐมะ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  2/11/2558
อายุราชการ 4 ปี 1 เดือน 6 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/5
โทรศัพท์ 0910093894
E-Mail Maththinking.mcru@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายอรรถพล ศรัทธาผล
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  18/1/2559
อายุราชการ 3 ปี 10 เดือน 21 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/4
โทรศัพท์ 0655292414
E-Mail nongbell32@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  17/7/2558
อายุราชการ 4 ปี 4 เดือน 22 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/1
โทรศัพท์ -
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายก่อกิจ ธีราโมกข์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (วท.ม.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  28/7/2552
อายุราชการ 10 ปี 4 เดือน 11 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/5
โทรศัพท์ 0866637067
E-Mail gawkij@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  5/5/2560
อายุราชการ 2 ปี 7 เดือน 3 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/9
โทรศัพท์ 0933277721
E-Mail Jirapattmv@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วท.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  28/12/2560
อายุราชการ 1 ปี 11 เดือน 11 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/10
โทรศัพท์ 0852944992
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวนภาภางค์ ครุฑากูล
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  28/5/2561
อายุราชการ 1 ปี 6 เดือน 11 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/3
โทรศัพท์ 0922766698
E-Mail napapang@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายกฤษกร พ่วงอยู่
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  28/5/2561
อายุราชการ 1 ปี 6 เดือน 11 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/8
โทรศัพท์ -
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  1/11/2537
อายุราชการ 25 ปี 1 เดือน 7 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/6
โทรศัพท์ 084-3942989
E-Mail kitimason@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายมนตรี แต่งจันทร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  5/11/2561
อายุราชการ 1 ปี 1 เดือน 3 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/7
โทรศัพท์ 0807838363
E-Mail montritangchan29@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายณัฐพล กลีบสัตบุตร
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  1/10/2561
อายุราชการ 1 ปี 2 เดือน 7 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/1
โทรศัพท์ 090-7857201
E-Mail Nattapon_re@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายธนวุฒิ จันทีเทศ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  5/11/2561
อายุราชการ 1 ปี 1 เดือน 3 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/10
โทรศัพท์ 0934736466
E-Mail thanawutjan04@gmail.com
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 18 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวพลิมา อุตตโรพร
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
อัจจิมา เหลืองประเสริฐ
ชั้น ม.4/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน
กฤตเมธ ศรีมงคลชัย : ม.1/5
ธนทรัพย์ ปานนาค : ม.4/2
อภัสรา มีจั่น : ม.5/5
มินทาดา ตาพราว : ม.5/6
ทานตะวัน ขำอิ่ม : ม.6/2
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง