Online  45  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 3136
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
ลงเกรดในเว็บด้วยค่ะ  [27/11/2563]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
อ่านทั้งหมด

แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  17/12/2533
อายุราชการ 30 ปี 0 เดือน 30 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/1
โทรศัพท์ 090-6697412
E-Mail nong_dararat_6@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (กศ.ม.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  3/6/2533
อายุราชการ 30 ปี 7 เดือน 13 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/1
โทรศัพท์ 081-9956867
E-Mail krunid_math@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวปานรวี ภูศรี
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วท.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  21/6/2549
อายุราชการ 14 ปี 6 เดือน 26 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/3
โทรศัพท์ 081-9413650
E-Mail praew-pusri@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายประณต ฉัฐมะ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  2/11/2558
อายุราชการ 5 ปี 2 เดือน 14 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/3
โทรศัพท์ 0910093894
E-Mail Maththinking.mcru@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายอรรถพล ศรัทธาผล
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  18/1/2559
อายุราชการ 4 ปี 11 เดือน 29 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/7
โทรศัพท์ 0655292414
E-Mail nongbell32@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  17/7/2558
อายุราชการ 5 ปี 5 เดือน 30 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/3
โทรศัพท์ -
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายก่อกิจ ธีราโมกข์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (วท.ม.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  28/7/2552
อายุราชการ 11 ปี 5 เดือน 19 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/2
โทรศัพท์ 0866637067
E-Mail gawkij@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  5/5/2560
อายุราชการ 3 ปี 8 เดือน 11 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/7
โทรศัพท์ 0933277721
E-Mail Jirapattmv@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวศรัญญา มีฤทธิ์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  24/6/2563
อายุราชการ 0 ปี 6 เดือน 23 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/5
โทรศัพท์ 0
E-Mail 0
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วท.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  28/12/2560
อายุราชการ 3 ปี 0 เดือน 19 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/4
โทรศัพท์ 0852944992
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวนภาภางค์ ครุฑากูล
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  28/5/2561
อายุราชการ 2 ปี 7 เดือน 19 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.
โทรศัพท์ 0922766698
E-Mail napapang@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายกฤษกร พ่วงอยู่
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  28/5/2561
อายุราชการ 2 ปี 7 เดือน 19 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.
โทรศัพท์ -
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  1/11/2537
อายุราชการ 26 ปี 2 เดือน 15 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/8
โทรศัพท์ 084-3942989
E-Mail kitimason@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายมนตรี แต่งจันทร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  5/11/2561
อายุราชการ 2 ปี 2 เดือน 11 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/10
โทรศัพท์ 0807838363
E-Mail montritangchan29@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายณัฐพล กลีบสัตบุตร
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  1/10/2561
อายุราชการ 2 ปี 3 เดือน 15 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/2
โทรศัพท์ 090-7857201
E-Mail Nattapon_re@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายธนวุฒิ จันทีเทศ
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  5/11/2561
อายุราชการ 2 ปี 2 เดือน 11 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/4
โทรศัพท์ 0934736466
E-Mail thanawutjan04@gmail.com
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 16 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวจิรฐา เทือกเถา
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูทิพย์มาศ สำแดง

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ภณิดา ทรัพย์ไพฑูรย์
ชั้น ม.6/2 GPA=3.87
สอบได้ที่ 9

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
ฐิติกัลยา สีคำ : ม.4/2
ฐิตาพร กองกุศล : ม.4/6
ชุติมา คงสังข์ : ม.4/6
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง