Online  39  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 5474
บนห้องแอร์ก็เปิดไม่ติด พอไปโรงอาหารป้าก็เดินมาปิดพัดลม เดี๋ยวนี้โรงอาหารเปิดพัดลมเป็นเวลาแล้วหรอ  [25/2/2562]
แนะนำเลยครับ เรื่องวงดนตรี อยากให้มีใหม่  [6/2/2562]
อยากให้ รร มีเครื่องดนตรีวงสตริงใหม่จังเลยยย  [6/2/2562]
หงุดหงิดอยากไปเที่ยวกับโรงเรียน  [6/2/2562]
สำหรับโรงเรียนนี้นะคะ เสียงของนักเรียน = ไม่มีความหมาย  [4/2/2562]
อ่านทั้งหมดสถิติจำนวนครูและการสืบค้นข้อมูลครู
จำนวนครู จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้   แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  บริหาร 2 1 3
-  ภาษาไทย 3 8 11
-  คณิตศาสตร์ 9 9 18
-  วิทยาศาสตร์ 9 14 23
-  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 13 14
-  สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
-  ศิลปะ 5 2 7
-  ภาษาต่างประเทศ 5 16 21
-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 1 3 4
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) 0 3 3
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร) 2 1 3
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม) 3 0 3
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 3 2 5
-  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 0 4 4
รวม 46 77 123

จำนวนครู จำแนกตามตำแหน่ง
    ตำแหน่ง    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  ครู 13 16 29
-  ครูชำนาญการ 6 15 21
-  ครูชำนาญการพิเศษ 14 23 37
-  ครูผู้ช่วย 6 10 16
-  ครูอัตราจ้าง 5 12 17
-  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 0 1
-  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 1 2
รวม 46 77 123

จำนวนครู จำแนกตามระดับการศึกษา
    ระดับการศึกษา    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  ปริญญาตรี 30 52 82
-  ปริญญาโท 16 23 39
-  ปริญญาเอก 0 2 2
รวม 46 77 123

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุตัว
    ช่วงอายุ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 30 ปี 15 14 29
-  30 - 39 ปี 13 27 40
-  40 - 49 ปี 3 15 18
-  ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป 15 21 36
รวม 46 77 123

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุราชการ
    ช่วงอายุราชการ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 5 ปี 21 25 46
-  5 - 9 ปี 8 15 23
-  10 - 14 ปี 1 6 7
-  15 - 19 ปี 0 1 1
-  20 - 24 ปี 2 11 13
-  25 - 29 ปี 2 8 10
-  30 - 34 ปี 6 8 14
-  ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป 6 3 9
รวม 46 77 123

ค้นหาคุณครูโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอดีต-ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบัน


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางเรวดี สุขอร่าม
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ปาณิสรา เลิศล้ำศรีวิลัย
ชั้น ม.4/2 GPA=3.91
สอบได้ที่ 3

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 7 คน
พรธีรา เยขลิบ : ม.2/4
ธนกร ฤทธิ์ไวย : ม.3/7
นันทนัช ชัยมงคล : ม.3/9
อารีญา เครือวัลย์ : ม.5/4
โชติกา สงวนวงศ์ : ม.5/6
อลิษา พิพัฒน์นนทชัย : ม.6/5
พลาพร ตันเส็ง : ม.6/5
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง