Online  35  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 2099
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
ลงเกรดในเว็บด้วยค่ะ  [27/11/2563]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
อ่านทั้งหมด
สถิติจำนวนครูและการสืบค้นข้อมูลครู
จำนวนครู จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้   แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  บริหาร 2 3 5
-  ภาษาไทย 1 8 9
-  คณิตศาสตร์ 9 7 16
-  วิทยาศาสตร์ 9 12 21
-  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 12 13
-  สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
-  ศิลปะ 2 2 4
-  ภาษาต่างประเทศ 5 19 24
-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 1 2 3
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) 0 3 3
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร) 2 1 3
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม) 2 0 2
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 4 2 6
-  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 0 3 3
รวม 41 75 116

จำนวนครู จำแนกตามตำแหน่ง
    ตำแหน่ง    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  ครู 15 23 38
-  ครูชำนาญการ 5 10 15
-  ครูชำนาญการพิเศษ 8 21 29
-  ครูผู้ช่วย 5 6 11
-  ครูอัตราจ้าง 6 12 18
-  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 0 1
-  รองผู้อำนวยการชำนาญการ 0 2 2
-  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 1 2
รวม 41 75 116

จำนวนครู จำแนกตามระดับการศึกษา
    ระดับการศึกษา    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  ปริญญาตรี 26 51 77
-  ปริญญาโท 15 22 37
-  ปริญญาเอก 0 2 2
รวม 41 75 116

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุตัว
    ช่วงอายุ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 30 ปี 17 12 29
-  30 - 39 ปี 12 31 43
-  40 - 49 ปี 4 14 18
-  ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป 8 18 26
รวม 41 75 116

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุราชการ
    ช่วงอายุราชการ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 5 ปี 17 22 39
-  5 - 9 ปี 10 19 29
-  10 - 14 ปี 4 9 13
-  15 - 19 ปี 0 2 2
-  20 - 24 ปี 0 1 1
-  25 - 29 ปี 3 12 15
-  30 - 34 ปี 4 6 10
-  ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป 3 4 7
รวม 41 75 116

ค้นหาคุณครูโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอดีต-ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบัน


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายกฤษกร พ่วงอยู่
ครูอัตราจ้าง

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูชวกร คงกะเรียน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
กษิดิศ สุขเสมอ
ชั้น ม.5/1 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
พีรพงษ์ ผูกรักษ์ : ม.2/5
ณัฐฌา วงษ์สวรรค์ : ม.3/7
ธนโชติ จันหอม : ม.4/1
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง