Online  116  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 3388
นักเรียนใหม่เอาป้ายชื่อมาแขวนคอ มันดีมาก ยกระดับรร.ขึ้นมาอีก  [26/6/2562]
HBD ผอ.ประทีป  [13/6/2562]
ผมรักทุกคนในรรท่ามะกา  [30/5/2562]
แอร์ห้อง436พังตั้งเเต่ปีที่เเล้วเเล้วค่ะดำเนินการซ่อมให้หน่อยนะค่ะ  [23/5/2562]
แอร์ตึก4เปิดไม่ติด รบกวนดำเนินการหน่อยน่ะค่ะ  [21/5/2562]
อ่านทั้งหมดสถิติจำนวนครูและการสืบค้นข้อมูลครู
จำนวนครู จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้   แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  บริหาร 1 0 1
-  ภาษาไทย 3 8 11
-  คณิตศาสตร์ 9 9 18
-  วิทยาศาสตร์ 9 14 23
-  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 14 14
-  สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5
-  ศิลปะ 4 2 6
-  ภาษาต่างประเทศ 4 18 22
-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 1 3 4
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) 0 3 3
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(เกษตร) 2 1 3
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ช่างอุตสาหกรรม) 3 0 3
-  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 4 2 6
-  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 0 4 4
รวม 44 79 123

จำนวนครู จำแนกตามตำแหน่ง
    ตำแหน่ง    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  Special Expertise Director 0 1 1
-  ครู 15 18 33
-  ครูชำนาญการ 5 12 17
-  ครูชำนาญการพิเศษ 14 26 40
-  ครูผู้ช่วย 5 9 14
-  ครูอัตราจ้าง 4 13 17
-  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 0 1
รวม 44 79 123

จำนวนครู จำแนกตามระดับการศึกษา
    ระดับการศึกษา    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  ปริญญาตรี 30 54 84
-  ปริญญาโท 14 23 37
-  ปริญญาเอก 0 2 2
รวม 44 79 123

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุตัว
    ช่วงอายุ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 30 ปี 15 17 32
-  30 - 39 ปี 11 26 37
-  40 - 49 ปี 3 15 18
-  ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป 15 21 36
รวม 44 79 123

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุราชการ
    ช่วงอายุราชการ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 5 ปี 20 24 44
-  5 - 9 ปี 5 17 22
-  10 - 14 ปี 3 8 11
-  15 - 19 ปี 0 1 1
-  20 - 24 ปี 1 8 9
-  25 - 29 ปี 1 10 11
-  30 - 34 ปี 4 6 10
-  ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป 10 5 15
รวม 44 79 123

ค้นหาคุณครูโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอดีต-ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบัน


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
Ms.Elden Love Quino
ครูอัตราจ้าง


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
สุวิทย์ ฟักโต
ชั้น ม.6/1 GPA=3.93
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน
ศุภโชค ศรีจันทร์รัตน์ : ม.1/3
พีรยา ชมภูศรี : ม.1/8
ศศิวรรณ ศรีธรรมรงค์ : ม.1/10
พัชราภรณ์ อินทรชา : ม.3/2
สุธิตา จันทร์คล้าย : ม.6/9
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง