Online  28  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 4150
อยากให้กลับมาดูเกรดได้ทุกเทอมค่ะ  [13/10/2564]
ทำไมสัปดาห์สะสางงานไม่อยู่หลังปลายภาคครับ ถ้าเป็นไปได้อยากขอสัปดาห์สะสางงานอีกครั้งครับ  [3/10/2564]
พิมพ์ไปก็เท่านั้นแหละม้าง55555555555  [9/8/2564]
อ่านทั้งหมด
สถิติจำนวนครูและการสืบค้นข้อมูลครู
จำนวนครู จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
   ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้   แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  บริหาร 2 3 5
-  ภาษาไทย 1 9 10
-  คณิตศาสตร์ 8 7 15
-  วิทยาศาสตร์ 7 13 20
-  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 12 13
-  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
-  ศิลปะ 3 3 6
-  ภาษาต่างประเทศ 3 15 18
-  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) 1 0 1
-  การงานอาชีพ(คหกรรม) 0 2 2
-  การงานอาชีพ(เกษตร) 2 0 2
-  การงานอาชีพ(ช่างอุตสาหกรรม) 1 0 1
-  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 3 3 6
-  เว็บมาสเตอร์ 1 0 1
-  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 0 2 2
รวม 35 71 106

จำนวนครู จำแนกตามตำแหน่ง
    ตำแหน่ง    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  ครู 13 15 28
-  ครูชำนาญการ 7 15 22
-  ครูชำนาญการพิเศษ 8 22 30
-  ครูผู้ช่วย 2 8 10
-  ครูอัตราจ้าง 3 8 11
-  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 0 1
-  รองผู้อำนวยการชำนาญการ 0 2 2
-  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 1 1 2
รวม 35 71 106

จำนวนครู จำแนกตามระดับการศึกษา
    ระดับการศึกษา    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  ปริญญาตรี 22 47 69
-  ปริญญาโท 13 22 35
-  ปริญญาเอก 0 2 2
รวม 35 71 106

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุตัว
    ช่วงอายุ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 30 ปี 12 15 27
-  30 - 39 ปี 12 28 40
-  40 - 49 ปี 4 10 14
-  ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป 7 18 25
รวม 35 71 106

จำนวนครู จำแนกตามช่วงอายุราชการ
    ช่วงอายุราชการ (ปี)    แสดงกราฟ จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  น้อยกว่า 5 ปี 12 24 36
-  5 - 9 ปี 10 16 26
-  10 - 14 ปี 5 7 12
-  15 - 19 ปี 0 4 4
-  20 - 24 ปี 0 1 1
-  25 - 29 ปี 3 11 14
-  30 - 34 ปี 2 7 9
-  ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป 3 1 4
รวม 35 71 106

ค้นหาคุณครูโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอดีต-ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบัน


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน
ครูชำนาญการ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ณหทัย คงนิยม
ชั้น ม.3/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
ธนภัทร เต้าชุ้น : ม.2/3
ปารณีย์ ม้าเทศ : ม.2/4
นภัฎศกร นึกงาม : ม.3/10
ศุภวิชญ์ จันทร์เรือง : ม.5/3
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง