Online  48  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 8638
โปรดคุณครูช่วยงดสั่งงาน และกรุณาอย่าสั่งงานนอกเวลา ให้นักเรียนได้อ่านหนังสือบ้าง แค่ทำการบ้านที่คุณครูสั่ง วันต่อวันก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือแล้วโปรดเห็นใจนักเรียนบ้าง  [18/1/2565]
แต่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาลัยในรอบที่ 3 จึงต้องมีการอ่านหนังสืออีกมาก เวลาในตอนนี้ไม่เพียงพออีกทั้งยังมีการบ้านอีกมากมายที่ต้องสะสาง นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ดองงาน แต่เนื่องจากมีภาระงานที่มากเกินไป  [18/1/2565]
เรียนคุณครูทุกท่าน โปรดช่วยกรุณาหยุดสั่งงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องด้วยในตอนนี้ มีนักเรียนหลายคนกำลังเตรียมตัวเข้ามหาลัยนักเรียนหลายๆคนไม่ได้เข้าศึกษาในมหาลัยในรอบแฟ้มผลงาน   [18/1/2565]
อ่านทั้งหมด
สถิติจำนวนนักเรียนและการสืบค้นข้อมูลนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ค้นหานักเรียนปัจจุบัน แสดงรายชื่อนักเรียน
พิมพ์ชื่อแล้วEnter
พิมพ์ชั้นแล้วEnter เช่น 1/5
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 22 พ.ค.58 ชั้น ม.1 2 3 4 5 6(*.pdf)
แสดงรายชื่อนักเรียนที่กำลังเรียนทั้งหมด
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลาออกระหว่างปี
แสดงรายชื่อนักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปี
สถิติจำนวนชื่อนักเรียนแต่ละปีการศึกษา

ชั้น ม .1
ชั้น ม .2
ชั้น ม .3
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
1/1 16 20 36
1/2 18 21 39
1/3 17 22 39
1/4 17 22 39
1/5 17 21 38
1/6 16 22 38
1/7 5 23 28
1/8 10 13 23
1/9 16 20 36
1/10 21 16 37
รวม   10 153 200 353
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
2/1 14 20 34
2/2 23 14 37
2/3 12 22 34
2/4 15 20 35
2/5 15 19 34
2/6 13 22 35
2/7 23 11 34
2/8 18 16 34
2/9 16 18 34
2/10 18 15 33
รวม   10 167 177 344
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
3/1 13 17 30
3/2 9 23 32
3/3 8 29 37
3/4 16 20 36
3/5 23 13 36
3/6 23 12 35
3/7 5 29 34
3/8 23 7 30
3/9 20 11 31
3/10 23 13 36
รวม   10 163 174 337
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1034 คน
ชั้น ม .4
ชั้น ม .5
ชั้น ม .6
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
4/1 13 16 29
4/2 8 29 37
4/3 11 26 37
4/4 11 26 37
4/5 10 27 37
4/6 10 28 38
4/7 17 27 44
4/8 15 29 44
4/9 19 26 45
รวม   9 114 234 348
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
5/1 16 14 30
5/2 14 30 44
5/3 16 27 43
5/4 14 27 41
5/5 15 25 40
5/6 14 30 44
5/7 13 34 47
5/8 23 18 41
รวม   8 125 205 330
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
6/1 14 18 32
6/2 10 31 41
6/3 14 24 38
6/4 7 32 39
6/5 7 29 36
6/6 8 37 45
6/7 14 18 32
6/8 17 10 27
รวม   8 91 199 290
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 25 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 968 คน
รวมห้องเรียนทั้งหมด 55 ห้อง
รวมนักเรียนทั้งหมด 2002 คน
ข้อมูลคำนวณ Real Time วันที่ 19/1/2565


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางมนทิรา มะม่วงชุม
ครูชำนาญการพิเศษ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูจีระศักดิ์ กลมวง

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
อัจฉรา สิทธิวงศ์
ชั้น ม.4/1 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน
เกษม ปฐมโอสถ : ม.2/1
ลลิตา เลี้ยงสอน : ม.2/2
ภาณุพงศ์ ดอกพรม : ม.2/6
ธนพร ชูศูนย์ : ม.6/3
เกียรติศักดิ์ สุขอร่าม : ม.6/7
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง