www.tmk.ac.th กลับหน้าหลัก

รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% และ 60%
1. นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ไม่มีสิทธิสอบปลายภาค ให้ติดต่อครูประจำวิชาเพื่อเรียนเพิ่มเติม
2. นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60% ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำใหม่ ให้ติดต่อฝ่ายวัดผล

ชั้น เลข
ประจำตัว
  ชื่อ - นามสกุล   รหัสวิชา : รายวิชา    ครูประจำวิชา จำนวนชั่วโมง เวลาเรียน
ไม่ครบ
จดหมาย
การลา
เรียน ขาด ร้อยละ