www.tmk.ac.th กลับหน้าหลัก

แสดงข้อมูลครูประจำวิชา

  รหัสครู     ชื่อครูประจำวิชา   รหัสวิชา : รายวิชา  จำนวน
 หน่วยกิต 
 จำนวนชั่วโมง 
ที่ต้องเรียน
วันที่
 ลงทะเบียน 
 จำนวนครั้งที่ 
LogIn
   733  นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง   ว32106 : การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ   1.0 40   3/7/2563  4789
หน้าที่.. | 1 |