www.tmk.ac.th กลับหน้าหลัก

แบบประเมินการใช้โปรแกรมบันทึกการขาดเรียนรายวิชาและการลาแบบออนไลน์
สำหรับโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
----------------------------------------------
คำอธิบาย

1.
2.

ให้ผู้เกี่ยวข้องประเมินแบบสอบถามนี้ โดยเลือกระดับคุณภาพที่ตรงกับความรู้สึกของท่าน
ให้พิมพ์ข้อความที่ควรแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมนี้ในส่วนท้ายแบบประเมินนี้
1. สถานนะของผู้ตอบ
  นักเรียน ผู้ปกครอง ครูประจำวิชา ผู้บริหารโรงเรียน

2. เลือกตอบตามระดับความรู้สึก
ข้อที่  รายการประเมินการใช้โปรแกรม ระดับการประเมิน ยัง
ไม่เลือก
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
1.

โปรแกรม ฯ นี้เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการแบบเก่าท่านคิดว่า

2.
โปรแกรม ฯ นี้ช่วยให้ท่านมีความสะดวกมากขึ้น
3.
โปรแกรม ฯ นี้ช่วยให้การบริหารและจัดการดีขึ้นมาก
4.
ความง่ายในการใช้งานของโปรแกรม และการดูข้อมูลการขาดเรียนของนักเรียน
5.
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ
6.
ความรวดเร็วในการประมวลผลของโปรแกรม
7.
โปรแกรม ฯ นี้มีระบบความปลอดภัย
8.
โปรแกรม ฯ นี้ลดค่าใช้จ่ายของกระดาษ/คน/เวลา/การประมวลผล
9.
โปรแกรมนี้ช่วยให้ครูประจำวิชาและนักเรียนสะดวกในการเช็คข้อมูลได้ดีกว่าแบบเดิม
10.
โปรแกรม ฯ นี้ ควรให้มีใช้ตลอดไป

   
สิ่งที่ควรปรับปรุงโปรแกรมนี้   

เมื่อเลือกครบทุกข้อแล้วกดปุ่มส่งแบบประเมินได้เลย