www.tmk.ac.th กลับหน้าหลัก
นักเรียนที่ขาดเรียนเกินร้อยละ 5 ของเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 ชั้น  เลข
ประจำตัว
 ชื่อ - นามสกุล รหัสวิชา จำนวนชั่วโมง จดหมาย
การลา
ทั้งหมด ขาดเรียน ขาดร้อยละ
6/5 31397 นายนันทพงศ์พันธุ์ เรืองศรี ว30243 40 4 10.00 ไม่มี
6/5 31437 นายณิชกาณต์ เหลืองวสุวัฒน์ ว30243 40 4 10.00 ไม่มี
6/5 31570 นายธีร์ธวัช แสงรี ว30243 40 4 10.00 ไม่มี
6/5 31317 นางสาวสุมาริน แซ่หยี ว30243 40 10 25.00 ไม่มี
6/5 31334 นางสาวกฏฉกร ศรีบุญยอด ว30243 40 4 10.00 ไม่มี
6/5 32977 นางสาวบัณฑิตา ไชยรบ ว30243 40 6 15.00 ไม่มี
6/5 32984 นางสาวอัญชสา บุญเสนันท์ ว30243 40 4 10.00 ไม่มี
6/7 31445 นายอนันต์ พงชุบ ว30243 40 4 10.00 ไม่มี
6/7 30833 นางสาวศิริพร สติไทย ว30243 40 4 10.00 ไม่มี
6/7 31377 นางสาวธนพร ศรีสุริยมาตย์ ว30243 40 4 10.00 ไม่มี
6/7 31462 นางสาวสุฬีฉาย ศิริมาท ว30243 40 4 10.00 ไม่มี
6/7 32998 นางสาวจณิตตา วงษ์ท่าเรือ ว30243 40 4 10.00 มี 3 ฉบับ
6/8 30854 นายศุภโชค โพธิ์น้อย ว30243 40 4 10.00 ไม่มี
จำนวนผู้เปิดใช้งาน 47931 ครั้ง
 
          ครูลงชื่อเข้าระบบก่อนการบันทึก

  ครูที่ลงทะเบียนเช็คเวลาเรียนแล้ว


รายงานการขาดเรียนของนักเรียน

เลขประจำตัวนักเรียน
นักเรียนที่ขาดเรียน   
จำนวนนักเรียนที่ขาด 
ขาดรายวัน ของชั้น /
ขาดร้อยละ ของชั้น /
นักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ(มส) ณ วันนี้
ส่ง SMS1 กันยายน 2561 วันสุดท้ายของ
   การบันทึกและแก้ไขการขาดเรียน
นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบให้เรียนเพิ่ม
   แล้วครูบันทึกการเรียนเพิ่มของนักเรียน

การประเมินผลการใช้โปรแกรม

แบบประเมินการใช้โปรแกรม
ผลการประเมินการใช้โปรแกรม