www.tmk.ac.th กลับหน้าหลัก
นักเรียนที่ขาดเรียนเกินร้อยละ 5 ของเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 ชั้น  เลข
ประจำตัว
 ชื่อ - นามสกุล รหัสวิชา จำนวนชั่วโมง จดหมาย
การลา
ทั้งหมด ขาดเรียน ขาดร้อยละ
5/2 30521 นายธนโชติ เรียงรวบ ง30244 40 4 10.00 ไม่มี
5/3 30610 นายเรืองศักดิ์ อ้นทอง ง30244 40 4 10.00 ไม่มี
5/4 30635 นายจัตุรงค์ เล็กอิ่ม ง30244 40 4 10.00 ไม่มี
5/4 32473 นายพงศธร ตรีคงธรรมกุล ง30244 40 4 10.00 ไม่มี
5/4 32480 นายศุภเสกข์ แก้วสน ง30244 40 4 10.00 ไม่มี
5/4 30648 นางสาวชฎาพร ใจซื่อ ง30244 40 4 10.00 ไม่มี
5/5 30730 นางสาวกัญญารัตน์ จรบำรุง ง30244 40 6 15.00 ไม่มี
5/5 32482 นางสาวตรีรกาญจน์ ชนประเสริฐ ง30244 40 4 10.00 ไม่มี
5/6 30693 นางสาวณัฐฌา จันทร์เต็ม ง30244 40 4 10.00 ไม่มี
5/8 30848 นายภูวรักษ์ วังป่า ง30244 40 4 10.00 ไม่มี
5/8 30798 นายกฤษตินนท ปิ่นเล่ ง30244 40 4 10.00 ไม่มี
5/8 30826 นางสาววรรณวษา เจริญชนม์ ง30244 40 6 15.00 ไม่มี
5/9 30438 นายณัฐวุฒิ วงษ์ดาว ง30244 40 4 10.00 ไม่มี
5/9 30636 นายพันธกานต์ พานเจริญ ง30244 40 4 10.00 มี 1 ฉบับ
5/9 30959 นายสุเมธ บุญคุ้ม ง30244 40 4 10.00 ไม่มี
5/9 31546 นายรุจิกร ทำนุราศี ง30244 40 4 10.00 ไม่มี
5/9 30736 นางสาวปภาวี ศรีสุข ง30244 40 8 20.00 ไม่มี
5/9 30751 นางสาวสุธิตา จันทร์คล้าย ง30244 40 6 15.00 ไม่มี
5/9 32526 นางสาวอทิตยา นิยมพลอย ง30244 40 4 10.00 ไม่มี
5/9 30965 นางสาวพนิดา ศรีสอาด ง30244 40 6 15.00 ไม่มี
จำนวนผู้เปิดใช้งาน 45555 ครั้ง
 
          ครูลงชื่อเข้าระบบก่อนการบันทึก

  ครูที่ลงทะเบียนเช็คเวลาเรียนแล้ว


รายงานการขาดเรียนของนักเรียน

เลขประจำตัวนักเรียน
นักเรียนที่ขาดเรียน   
จำนวนนักเรียนที่ขาด 
ขาดรายวัน ของชั้น /
ขาดร้อยละ ของชั้น /
นักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ(มส) ณ วันนี้
ส่ง SMS1 กันยายน 2561 วันสุดท้ายของ
   การบันทึกและแก้ไขการขาดเรียน
นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบให้เรียนเพิ่ม
   แล้วครูบันทึกการเรียนเพิ่มของนักเรียน

การประเมินผลการใช้โปรแกรม

แบบประเมินการใช้โปรแกรม
ผลการประเมินการใช้โปรแกรม