เด็กหญิงประภัสสร แสนมีมา
นักเรียนชั้น ม. 2/1

เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เป็นอันดับที่ 4 ของระดับชั้น มีคะแนนเฉลี่ย 3.99
ขอให้ประสบผลสำเร็จในด้านการเรียนตามที่คาดหวัง
ให้ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564