เด็กหญิงลลิตา ชูราศรี
นักเรียนชั้น ม. 3/1

เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เป็นอันดับที่ 1 ของระดับชั้น มีคะแนนเฉลี่ย 4.00
ขอให้ประสบผลสำเร็จในด้านการเรียนตามที่คาดหวัง
ให้ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564