นางสาวน้ำหนึ่ง บุญมณี
นักเรียนชั้น ม. 6/6

เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เป็นอันดับที่ 10 ของระดับชั้น มีคะแนนเฉลี่ย 3.86
ขอให้ประสบผลสำเร็จในด้านการเรียนตามที่คาดหวัง
ให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563