นางสาวเกตุวดี ทรัพย์เล็ก
นักเรียนชั้น ม. 5/1

เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เป็นอันดับที่ 9 ของระดับชั้น มีคะแนนเฉลี่ย 3.93
ขอให้ประสบผลสำเร็จในด้านการเรียนตามที่คาดหวัง
ให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563